ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ชุดการทดลองเพื่อแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของเรื่องคลื่นเสียง = An experimental set for correcting the misconception of sound waves / วันธนา ศิลปวิลาวัณย์ / 2552 /Full Text
Subject
คลื่นเสียง
คลื่น (ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์ -- การทดลอง
1022 ซอร์ปชันไอโซเทอร์ม คุณภาพทางเคมี กายภาพ และอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ำลำไยผง = sorption isotherm, physicochemical qualities and glass transition temperature of longan juice powder / ธัญนิชา ไร่นากิจ / 2552 /Full Text
Subject
น้ำลำไย
ลำไย
วิทยาศาสตร์การอาหาร
1023 ดนตรีปกาเกอะญอสมัยใหม่กับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม = Modern Pga K'nyau music and the cultural movements / กฤตยา โนตานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
ดนตรีพื้นบ้าน
เพลงพื้นเมือง
ปกาเกอะญอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1024 ต้นทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง = Educational cost of students of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang / นวลศรี จารุทรรศน์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ -- นักศึกษา
การศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
1025 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเดื่อฝรั่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง = Costs and returns on Figs planting under the Royal Project Foundation / ลลิตพันธุ์ จันต๊ะคะรักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนและประสิทธิผล
1026 ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศีกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดน่าน = Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province ;Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province / แววดาว อุตตา / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน) -- ต้นทุนการผลิต
ผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน) -- อัตราผลตอบแทน
การทอผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน)
1027 ทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The Professional of accountants at the electricity generating authority of Thailand, Mae Moh District, Lampang Province / สังวาลย์ ยมเกิด / 2552 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
นักบัญชี -- แม่เมาะ (ลำปาง)
1028 ทัศนคติของบุคลากรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมคุณภาพ 5 ส = Employee attitudes towards 5 S's activities at Mae Kuang Operation and Maintenance Project, Regional Irrigation Office 1, Chiang Mai province / รุ่งนภา กมลธง / 2552 /Full Text
Subject
สำนักชลประทานที่ 1 -- พนักงาน
กิจกรรม 5 ส
กลุ่มสัมพันธ์
1029 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลง = Car user attitude towards alternative energy in Chiang Mai Province / อนุพงศ์ ติรศุภนนท์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง -- การจัดซื้อ
1030 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อซีดีเพลงลิขสิทธิ์ในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer attitude towards copyrighted music compact discs in Mueang Lampang District / มรกต จันทร์สนธิสกุล / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ลำปาง
โสตทัศนวัสดุ -- การจัดซื้อ
1031 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชามะม่วงผงสำเร็จ ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Consumer attitude towards instant mango tea powder product in Mueang Chiang Mai District / รชนิภาส สมัครธำรงไทย / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชา
ผลิตภัณฑ์ชามะม่วง
1032 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อข้าวกล้องงอก = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Germinated Brown Rice / ธีระพงษ์ ศิริภัทรนุกูล / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าว -- การจัดซื้อ
1033 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อข้าวอินทรีย์ = Attitude of consumers Mueang Chiang Mai District towards organic rice ดิลก บุญวานิช / มลทิวา โสมะ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ข้าว -- การจัดซื้อ
ข้าวอินทรีย์
1034 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อฉลากเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District towards green label of the ministry of industry / ธนสิทธิ์ ธนูสนธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์เขียว
1035 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองพะเยาต่อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ = Attitude of consumers in Mueang Phayao District towards ready-to-drink milk products with nutrition claims / เบญจมาภรณ์ สุวรรณพัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์นม -- แง่โภชนาการ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม -- พะเยา
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- พะเยา
1036 ทัศนคติของผู้บริโภควัยรุ่นต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร = Teenage consumers attitude towards green products in Bangkok / สมรัฐ บุรีรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1037 ทัศนคติของผู้บริโภคหลังวิกฤตราคาน้ำมันต่อน้ำมันไบโอดีเซลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Consumer attitude after fuel price crisis towards biodiesel in Mueang Chiang Mai District / ศราวุธ ชัยเรืองวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ทัศนคติ
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
1038 ทัศนคติของผู้มีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Attitude of fixed deposit account customers of Krung Thai Bank in Mueang Chiang Mai branch towards investment in long term equity fund / ศลิษา แสนพล / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม
การลงทุน -- เชียงใหม่
1039 ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบของวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ในบริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด = Employee attitude towards Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP) in Lampang Food Products Co., Ltd. / อภิวันท์ อินต๊ะวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
1040 ทัศนคติของพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิตชั่วคราว ที่มีต่อระบบความปลอดภัยในการทำงานบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด จังหวัดลำพูน = Attitude of temporary employee at operational level towards safety system of LTEC Company Limited Lamphun Province / ขนิษฐา เรืองจิตชัชวาลย์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทแอล ที อี ซี จำกัด
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80