ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 คุณภาพชีวิตของแรงงานไร้ฝีมือสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of unskilled burmese labors in Sanpatong District, Chiang Mai Province / มนตรี พรมวัน / 2552 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
แรงงานต่างด้าว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1002 คุณภาพชีวิตในการพำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality life of Japanese's long stay tourists in Mueang District, Chiang Mai Province โมโมโกะ ทากิซาวะ / ทากิซาวะ, โมโมโกะ / 2552 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ญี่ปุ่น
1003 คุณภาพในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเที่ยวบินภายในประเทศ กรณีศึกษา : เส้นทางสายการบิน เชียงใหม่-กรุงเทพ = Service quality of domestic flight, low cost airling case study : Chiang Mai - Bangkok flight path / ณัฐชยา พาเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
สายการบิน -- ไทย
การขนส่งทางอากาศ
1004 คุณภาพในการให้บริการพยานคดีอาญาในศาลจังหวัดพะเยา = Service quality for criminal witness in Phayao Provincial Court / สุรศักดิ์ สีตะวัน / 2552 /Full Text
Subject
พยานบุคคล
คดีอาญา
ศาล -- พะเยา
1005 คุณลักษณะกุ้งขาวตามความพอใจของผู้บริโภคในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Preferences for white shrimp's attributes of urban consumers in Chiang Mai and Lamphun Provinces / จตุเกษม สุริยพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
กุ้งขาว -- การผลิต
1006 คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้นำชุมชนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Desire characteristice of community hill tribe leaders : a comparative study of ethnic groups in Mae Suai District, Chiang Rai Province / กฤติพงศ์ จูเปาะ / 2552 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- แม่สรวย (เชียงราย)
ภาวะผู้นำ
กลุ่มชาติพันธุ์ -- แม่สรวย (เชียงราย)
1007 คุณลักษณะสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = School effectiveness characteristics attached to schools in the Office of Lamphun Educational Service Area 2 / ธนากร อาทะเดช / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- ลำพูน
1008 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Preferable characteristics of accountants for entrepreneurs in Chiang Mai Province / กรรณิการ์ ลำลือ / 2552 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1009 เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Social relationships network affecting mental health of pothong elderly club, Maluan Sub-district, Phunphin District, Surat Thani Province / มาศวรี สังข์เรียง / 2552 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง
ผู้สูงอายุ -- เครือข่ายสังคม
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- พุนพิน (สุราษฎร์ธานี)
1010 เครือข่ายสินค้าส้มปลอดสาร : กรณีศึกษาบ้านสันดินแดง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = A Commodity Network of chemical-free tangerine : a case study of San Din Daeng Village, Mae Sun Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / มนทิรา ยิ้มสมาน / 2552 /Full Text
Subject
เครือข่ายธุรกิจ
ส้ม -- ฝาง (เชียงใหม่)
สินค้าเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
1011 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ = The Government of living allowance in Chiang Mai Province / วงศ์ระวี ศรีสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
1012 โครงสร้างธุรกิจบริการส่งออกพระพุทธรูปของบริษัทรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = Structure of buddha statue exportation services of international freight forwarders in Chiang Mai Province / ธีระภาพ ธรรมวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
สินค้าออก
อุตสาหกรรมบริการ
บริการจัดส่งสินค้า
1013 จรัล มโนเพ็ชร กับการสร้างภาพตัวแทนบางส่วนของอัตลักษณ์ล้านนา = Jaran Manophet and the construction of partial representation of Lanna identity / เปรมวดี กิรวาที / 2552 /Full Text
Subject
จรัล มโนเพ็ชร, 2495-2544
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1014 จริยธรรมของข้าราชการตำรวจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้างจริยธรรมตำรวจและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม = Ethics of the police officers in Mueang Chiang Mai District according to police ethics and ethics promotion / สุรศักดิ์ มีเสาเรือน / 2552 /Full Text
Subject
จริยธรรม
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
1015 จำนวนผลต่อช่อและระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอนอกฤดู = Number of fruit per cluster and harvesting time affecting quality during storage of the off season longan cv. Daw / สนอง จรินทร / b 2552 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
ลำไย -- การเก็บและรักษา
1016 จำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 = Ground control poing numbers and placement for geometric correction of SPOT 5 / อาสิต ลาภพระแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ที่ดิน -- การสำรวจ
1017 จินตนาการจากการเล่นในอดีต = Imagination from children' s games in the past / สมศักดิ์ พรมจักร / 2552 /Full Text
Subject
ประติมากรรม
การปั้น
การละเล่น -- ไทย
1018 จินตภาพจากเสียง ความเงียบ และดนตรี = Imaginary image from sound, silence and music / อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ / 2552 /Full Text
Subject
จินตภาพ
ศิลปกรรมกับดนตรี
ดนตรีในศิลปกรรม
1019 จินตภาพแห่งความปิติจากวัฒนธรรมล้านนา = Imaginary images of bliss from Lanna Culture / สิริพร คืนมาเมือง / 2552 /Full Text
Subject
จินตภาพ
วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1020 ชีววิทยาของผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็กและแมลงเบียนในพื้นที่ปลูกพืชวงศ์กะหล่ำของมูลนิธิโครงการหลวง = Biology of small cabbage white butterfly, pieris rapae (Linnaeus) and its parasitoids in crucifer growing areas of the Royal Project Foundation / ณัฏฐาวรีย์ กรมศิลป์ / 2552 /Full Text
Subject
กะหล่ำ
หนอนกะหล่ำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80