ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employee at Ouality Ceramic Company Limited, Lampang Province / ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
พนักงานบริษัท -- ลำปาง
982 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of employee at First Drug Company Limited, Chiang Mai Province / นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
983 ความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้หญิงเวียดนามพลัดถิ่นในประเทศออสเตรเลีย = Gender equality and social participation of Vietnamese migrant woman in Australia / ชญาดา จอมขันเงิน / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม -- ออสเตรเลีย
สตรี -- เวียดนาม
เพศ
การปรับตัวทางสังคม
984 ความเสี่ยงทางสุขภาพของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี = Health risk of orchard farmers in Chanthaburi Province / นินนาท ธนวิชญกุล / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
เกษตรกร -- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
สารเคมีทางการเกษตร
ชาวสวน -- จันทบุรี
985 ความหมายของชีวิตในทัศนะผู้พิการทางสายตา = Meaning of life from the perspective of the blind / มัทนาวดี ตันสกุล / 2552 /Full Text
Subject
ปรัชญา
ชีวิต
ความบกพร่องทางสายตา
986 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ลักษณะดินและการสะสมคาร์บอนในป่าชนิดต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Plant species diversity, soil characteristics and Carbon Accumulation in different forests, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province / ณัฐลักษณ์ คำยอง / 2552 /Full Text
Subject
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
พฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
987 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น และพืชพื้นล่างของแปลงปลูกพรรณไม้โครงสร้างและป่าธรรมชาติดงเซ่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Trees and ground flora diversity of framework species plantation plots and Dong Seng Forest, Mae Rim District Chiang Mai Province / ปริญญารัตน์ จินโต / 2552 /Full Text
Subject
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ต้นไม้
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
988 ความหลากหลายของชนิดพืช ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Plant species diversity, soil characteristics and utilization of Ban SaiThong community forest, Pa Sak sub-district, Mueang distric, Lamphun province / แสงคำ ผลเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ลำพูน
พืช -- ลำพูน
989 ความหลากหลายของเชื้อราในลำไยอบแห้ง / ปิยะณัฐ ช่างเงิน / 2552 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- เซลล์วิทยา
ลำไย -- การอบแห้ง
990 ความหลากหลายของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในไมยราบเลื้อยและการประยุกต์ = Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in mimosa diplotricha C. wright ex sauvalle and its applications / แสงดาว กิตติวรวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ไมยราบ
991 ความหลากหลายของไลเคนและการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ปี พ.ศ. 2552 = Lichen diversity and monitoring of Sulphur Dioxide around Mae Moh power plant area, Mae Moh district, Lampang province, in 2009 / รำพรวน กันเจิม / 2552 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ไลเคน
มลพิษทางอากาศ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
992 ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อไหมป่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น = Biodiversity of wild silk moths in Chiang Mai and Mae Hong Son provinces and their preliminary culturing potential / อาทิตย์ รักกสิกร / 2552 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผีเสื้อไหม -- การเลี้ยง
993 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบทูด (Limnonectes blythii) ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใชัไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอและไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ = Genetic diversity of Giant Frogs (Limmonectes bythii) in some areas of Mae Hong Son Province using microsatellite DNA and mitochondrial DNA / ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ / 2552 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
กบทูด -- แม่ฮ่องสอน
เขียดแลว -- แม่ฮ่องสอน
994 ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน = Diversity and vertical distribution of planktons in relation to water quality of Lignite mine reservoirs, Lamphun Privince / พิษณุ ไชยมงคล / 2552 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชีววิทยาทางน้ำ
อ่างเก็บน้ำ -- ลำพูน
995 ความเหมาะสมของการนำผังดุลดัชนีมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An appropriateness of the balanced scorecardmodel in evaluating the village and urban community fund in Tambon Choeng Doi, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / พนิตนาฏ ชัยมงคล / 2552 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- เชียงใหม่. ดอยสะเก็ด
การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่. ดอยสะเก็ด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- การบริหาร
996 ความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคกำลังสองในการทดสอบความเป็นอิสระสำหรับข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่าง = On the validity of chi-square test for independence based on data from sample survey / ขจิตา มัชฌิมา / 2552 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
คณิตศาสตร์สถิติ
997 คำสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ = Four-syllable words in the Tai Lue language / เอื้อมพร จรนามล / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทลื้อ -- การสร้างคำใหม่
ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
998 คุณภาพชีวิตการทำงานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลภาคเหนือ = Quality of working life and ethical behaviors among nurses in dialysis unit, Northern Regional Hospitals / อมรา มโนยศ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
999 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Quality of working life of government officials in Prime Minister Office of the Laos PDR / คำไหว พรมมะหาไชย / 2552 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลาว
ข้าราชการ
1000 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในสิงคโปร์ = Quality of Working Life of Thai Labors in Singapore / ตวงพร ไชยชนะ / 2552 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- สิงคโปร์
การทำงาน
แรงงานต่างด้าวไทย -- สิงคโปร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80