ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจำแนกลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากส้มและศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้ม = Phenotypic and genotypic characterization of endophytic actinomycetes isolated from tangerines and their potential for plant growth promotion / ยุพา จอมแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิส
จุลชีววิทยาทางดิน
ชีววิทยาของดิน
ส้ม -- การเจริญเติบโต
82 การจำลองการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 10) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Dispersion simulation of particulate matter (PM10) in Chiang Mai / ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ฝุ่น -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
อากาศ -- แบบจำลอง
83 การจำลองสภาพอากาศจากผลกระทบของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงความกดอากาศสูง และร่องมรสุม = Weather simulation of the impacts of active southwest Monsoon, High Pressure and monsoon trough / ชัยณรงค์ รักธรรม / 2552 /Full Text
Subject
ความกดอากาศ
ลมฟ้าอากาศ
84 การแจงลักษณะของประชากรเชื้อ Phytophthora infestans ในมันฝรั่งจากจังหวัดเชียงใหม่และตาก = Characterization of Phytophthora infestans population in Potato from Chiang Mai and Tak Provinces / พรพิมล ใจมะสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง
โรคใบไหม้
โรคพืช
85 การใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนอนุบาลสภาพร = Implementation of peer coaching process in Sapaporn Kindergarten School / ฉัตรชัย ไชยวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสภาพร
การนิเทศการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การสอน
86 การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ = Use of research process to develop inquiry skills related local wisdom of mathayom suksa 5 gifted students in Thai Language, The Prince Royal's College, Chiang Mai / อาภาลัย สุขสำราญ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
87 การใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of the IDEAL problem-solving strategy for promoting English reading comprehension and problem-solving ability of Mathayom Suksa 5 students / พัชราภรณ์ บุญทามา / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
88 การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Implementation of metacognitive strategies to promote english reading comprehension and critical thinking ability of developing level students / ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ / มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
89 การใช้การเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' use of good agricultural practice for toxic substance safe vegetable production in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปิยะนันท์ สุวรรณปิงคำ / 2552 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- สารภี (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมธรรมชาติ -- สารภี (เชียงใหม่)
ผัก -- การปลูก
90 การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคม ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of Task-Based language teaching focused on interaction patterns to enhance english listening-speaking abilities and social skills of expanding level students / นรมน บุรีแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
91 การใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to enhance self-esteem of Mathayom Suksa 3 Students with Low Achievement, Maerimwittayakom School, Chiang Mai Province / ศักรินทร์ เมืองมูล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
92 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Using group process activities for development of responsibility of mathayom suksa 2 students at Ban Bokaew School, Samoeng District, Chiang Mai Province / รัชนีย์พร หมื่นเรือคำ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน -- สะเมิง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
93 การใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using journal writing activities to enhance english reading and writing abilities of mathayom suksa 4 students / ศศิวิมล ชิน / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
94 การใช้กิจกรรมการตอบสนองต่องานเพื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ความสามารถในการประเมินงานเขียนของตนเองและเจตคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using peer feedback activity to develop english writing ability, self-evaluation ability, and attiude toward english writing of undergraduate students / พิชินี เดือนดาว / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
95 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมองเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Use of brain-based learning activities to develop number sense of prathom suksa 1 students / อุษณีย์ ประเทพทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่
96 การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านอ้อ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Using story-telling to develop the emotional quotients of prathom suksa 5-6 students at Ban Or School, Sopprab District, Lampang Province / ดวงศิริ เครือหงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอ้อ
การเล่านิทาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความฉลาดทางอารมณ์
การศึกษาขั้นประถม -- สบปราบ (ลำปาง)
97 การใช้กิจกรรมการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Using group counseling activities to reduce sex risk behavior of mattayom suksa 2 students in a school in Chiang Mai Province / อธิพงศ์ อรัญปาลย์ / 2552 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางเพศ
98 การใช้กิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจำและทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียน = Use of neurolinguistic programming activities to promote English vocabulary knowledge, retention and positive attitudes of the learners / อาทิตย์ แฮมเมอรี่ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
99 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาล จังหวัดแพร่ = Using life skill activities to enhance food consuming behaviors of primary students at municipality, Phrae Province / อุรัชชา สัจจาพงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
100 การใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using language activities to develop preschool children's creativity / เพ็ญศรี สุริยะป้อ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางคาม
กิจกรรมของนักเรียน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ความคิดสร้างสรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80