ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกบิสมัทไทเทเนตที่ถูกเจือแบบร่วม = Structure-property relationship of co-doped bismuth titanate ceramics / ภาสินี ศิริประภา / 2552 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
เซรามิก
962 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศโดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้ รีเกรสชั่น = The Relationship between the Stock Exchange of Thailand Index and Net value of investment from the foreign investors using the Vector Autoregression Approach / พิกุล พนาบุญเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้น
หุ้นและการเล่นหุ้น
963 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นทางการตลาดและความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ์ยาของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between marketing stimuli and drug purchasing intention of Hospital Physicians in Chiang Mai Province / ศุภสิทธิ์ จรุงกิจสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เวชภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
ยา -- การจัดซื้อ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
964 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความรู้เรื่องโรคเอดส์กับความต้องการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ของนักโทษหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ = Ralation between AIDS attitude & knowledge, and HIV's test need in female prisoner of Chiang Mai Women Prison / นพคุณ คุณเลิศกิจ / 2552 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักโทษหญิง -- การตรวจร่างกาย
ทัณฑสถาน -- เชียงใหม่
965 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between organizational climate and services of hotel staffs in Chiang Mai Province / นิศารัตน์ เมืองอินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
พนักงานโรงแรม -- ความพอใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารงานบุคคล
966 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The relationship between leadership style and employee engagement of heads of divisions in Chiang Mai University / สุดารัตน์ สุวรรณยิก / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ความผูกพันต่อองค์การ
967 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชา = Relationships of supervisors' conflict management styles and trust in supervisor to supervision satisfaction / กาญจนาพร อินตาวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
ผู้บังคับบัญชา
การควบคุมและบังคับบัญชา
968 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมรักการอ่าน และความเป็นผู้คิดก้าวหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Relationships between lifestyles, avid reading behaviors and being proactive of undergraduate students at Chiang Mai University / เครือวัลย์ ศุภะรัชฏเดช / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
ความคิดสร้างสรรค์
นักศึกษา -- การดำเนินชีวิต
969 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และค่านิยมในการทำงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของงองค์การของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐิกา บูรณกูล / 2552 /Full Text
Subject
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
พฤติกรรมองค์การ
ครู -- ฝาง (เชียงใหม่)
970 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในงานแรงจูงใจภายนอกงานการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของวิศวกร บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Relationships between intrinsic and extrinsic work motivation, fairness perception of performance appraisal and turnover intention of engineers at the LTEC company on Northern Region Industrial Estate / อภิรดี กอบเขตกรรม / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด
การจูงใจในการทำงาน
ความยุติธรรม
วิศวกร
971 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมกับวรรณกรรมนักเขียนสตรีของไทยและของจีน: การศึกษาเปรียบเทียบตัวตนผู้ หญิงที่ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความรักในช่วงรอยต่อเมื่อสังคมเดิมกำลังเข้าสู่สังคมใหม่ในนวนิยายและเรื่องสั้นของสุวรรณี สุคนธาและจาง ไอลีน = The Relationship between social state and women writers works in China and Thailand: a comparative study on the novels and short stories of Suwannee Sukonta and Zhang Ailing about female self striving for love at the turn of old and new era ซ่าง หญิ่งหญิ่ง / ซ่าง, หญิ่งหญิ่ง / 2552 /Full Text
Subject
สุวรรณี สุคนธา
จาง, ไอลีน
วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมกับสังคม -- ไทย
วรรณกรรมกับสังคม -- จีน
สิทธิสตรี
972 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาบ้านโพนสีเหนือ เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์ ส.ป.ป.ลาว = Gender relations in natural resources management in Changing Community Ecosystems: A Case study of Phonsynuea Village, Phonhong District, Vientiane Province, Lao P.D.R / คำศรี สิทธิวรดา / 2552 /Full Text
Subject
สิทธิสตรี -- ลาว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ลาว
ลาว -- ภาวะสังคม
973 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง แรง มวล และการเคลื่อนที่ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์เสริมการสอน = Ability to solve word problems titled force, mass and motion of grade level 4 students supplemented by computer simulation / จีรเดช ฟ้าเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
ฟิสิกส์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
974 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ = Ability in problem solving of grade level 3 students taught through enriching science games / อังคณา ลังกาวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
975 ความสามารถในการต้านเชื้อราของน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis PP-10 เพื่อควบคุม Penicillium digitatum MSCMU 2114 = Antifungal activity of bacillus subtilis PP-10 suspension to control Penicillium digitatum MSCMU 2114 / กุลญาสลิล บุญทิวา / 2552 /Full Text
Subject
สารต้านเชื้อรา
ชีวเคมี
แบคทีเรีย
976 ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องประมงพื้นบ้าน = Ability to apply science knowledge in daily life of grade level 3 students learning science / อำพร สุวรรณโล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนหารเทารัสีประชาสรรค์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ปากพะยูน (พัทลุง)
วิทยาศตร์กับชีวิตประจำวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
977 ความสามารถในการพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้าของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictability of self-efficacy and social support on being proactive among fifth-years undergraduate students, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / นารีรัตน์ แซ่ตั้ง / 2552 /Full Text
Subject
ความสามารถในตนเอง
ตนเอง (จิตวิทยา)
การรับรู้ตนเอง
978 ความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองการตั้งเป้าหมายและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีต่อสุขภาพจิตของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ = Predictability of self-Efficacy, Goal setting and Relationship in Family on Mental Health of vocational school students in Chiang Mai province / สายทิพย์ ขันจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ความสามารถในตนเอง
การรับรู้ตนเอง
ครอบครัว -- แง่จิตวิทยา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
979 ความสำเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The achievement of the sufficiency economy policy of Ban Sun Ti Suk Moo 5, Mae La Luang Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / กีรติ เกิดคำ / 2552 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง -- แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
980 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Success of improvement of quality of drinking water by using reverse osmosis system project in Pasang District, Lamphun Province / วัฒนชัย ทุมโคตร / 2552 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- ป่าซาง (ลำพูน)
น้ำดื่ม -- การทำให้บริสุทธิ์
น้ำดื่ม -- มาตรฐาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80