ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดลำพูน = Knowledge and practices of tuberculosis prevention among health volunteers in Lamphun Prison / พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
942 ความรู้และการปฏิบัติในการล้างมือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Knowledge and practice of hand wasing among secondary school students in Tung Ngam Subdistrict, Soem Ngam Disteict, Lampang Province / วารุณี จิตพิพัฒนไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง). ตำบลทุ่งงาม
มือ -- การทำความสะอาด
Dissertations, Academic -- Nursing
943 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge and understanding concerning the computer crime act B.E. 2550 of the staffs in Chiang Mai University Office of President / เบญจรัตน์ ธารารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
ความผิด (กฎหมาย)
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
944 ความรู้สึกที่ดีงามในลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา = Artistic appreciation of Lanna Buddhist Art Ornaments / ศรีใจ กันทะวัง / 2552 /Full Text
Subject
จิตกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จิตกรรมฝาผนังไทย (ภาคเหนือ)
ประติมากรรมปูนปั้น -- ไทย (ภาคเหนือ)
945 ความวิตกกัวลต่อการรับบริการทางทันตกรรมกั บสภาวะทั นตสุ ขภาพและปัจจั ยที่ เกี่ยวข้ องของเด็ กนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Dental anxiety, oral health status and involved effects of secondary school student of Bankard Vitayakom School, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ธรินธร เหล่ากุลดิลก / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ทันตกรรมชุมชน
ทันตสาธารณสุข
บริการอนามัยชุมชน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
946 ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Accordance between the performance and the needs of student activities in Faculty of Agro-industry, Chiang Mai University / ปรีดา พุทธวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร -- นักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
947 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 กับความทุ่มเทของพนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ = The relationship of perceived leadership and attitude towards ISOIEC 17025 Performance to employee engagement at a science laboratory / ชนิตา เรืองทวีป / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
ภาวะผู้นำ
948 ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมวัฒนธรรมและพฤติกรรมทันตสุขภาพ ต่อการเกิดฟันผุรุนแรงในเด็กนักเรียนประถมศึกษา บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship of socio-cultural context and oral health behaviors to rampant caries among primary school children in Ban-Arunothai, Mueang Na Sub-district, Chiang Doa District,Chiang Mai Province / ธาริณี แสงแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ทันตกรรมเด็ก
ฟันผุในเด็ก
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ทันตานามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเมืองนะ
บ้านอรุโณทัย (เชียงใหม่)
949 ความสัมพันธ์เชิงปรากฎการณ์วิทยาระหว่างลายคำและพื้นที่ในวิหารล้านนา = Phenomenological relationships between Laikhum and Space in Lanna Viharas / ศศิธร ขำฤทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
แสงในสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
วิหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
950 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน ความรู้ในงานที่ทำและบรรยากาศองค์การ ต่อความผูกพันองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationship Between Leadership, Job Knowledge and Organization Climates Towards Organizational Commitment of Electronic Industry Employees in Northern Region Industrial Estate Lamphun / ณัฐพฤทธิ์ ศรีภักดี / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
ความผูกพันต่อองค์การ
ภาวะผู้นำ
951 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนกับนักการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551 = Relationship between capitalist groups and Thai politician from B.E. 2544 to 2551 / ผุสดี จันทร์เอี่ยม / 2552 /Full Text
Subject
นักการเมือง
กลุ่มคน
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
952 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด = The Relationship between perception of leadership style of supervisors and employee engagement of Lucky Union Foods Company Limited / พิชัย อุ่นนันกาศ / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ความผูกพันต่อองค์การ
953 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความร่วมมืออุปสรรคและผลลัพธ์ทางคลินิกในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Relation between self-efficacy, adherence, barrier and clinical outcome of antiretroviral drug use in HIVAIDS patients, Hang Dong Hospital, Chiang Mai Province / สิริลักษณ์ นานาวิชิต / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหางดง
การรับรู้ตนเอง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วย -- ความร่วมมือในการรักษา
954 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจและแรงจูงใจกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between sensation seeking and drinking motives with alcohol use among high school students in Chiang Mai province / ยงยุทธ์ ยั่งยืน / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ
955 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศไทย = Relationship between exchange rate volatility and crude oil import volatility of Thailand / พัชนียา พัชนีรัตนกรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
น้ำมันดิบ -- การนำเข้า
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
956 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ = The Relationship between satisfaction and brand loyalty of mobile phone hand-sets / ศุภชาติ เกตุแค / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
957 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในรูปร่างการเห็นคุณค่าในตนเองและดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Relation among body shape anxiety, self-esteem and body mass index of female upper education students in Mueang District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ เกษรศรี / 2552 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวลในวัยรุ่น
ดัชนีมวลกาย
สัจจการแห่งตน
958 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมจากรวมธุรกิจและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between goodwill from business combinations and earnings quality of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand / ชุติมา ธัชยะพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน -- การเงิน
กำไร
959 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความพึงพอใจในการทำงาน กับความผูกพันต่องค์การ ของพนักงานบริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด จังหวัดลำพูน = The relationships of job characteristics and job satisfaction to organizational commitment among personnel of Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand),Ltd., Lamphun Province / อมรา สุยะใหญ่ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
การเพิ่มความสำคัญของงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
960 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between company board structure and capital structure of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / อัศนัย ธุรวติกุล / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
เงินทุน
บริษัทเงินทุน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80