ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม = Job satisfaction of staff at The River Hotel, Nakhon Pathom Province / ศุภโชค อินทจักร์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงแรมริเวอร์ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
โรงแรม -- นครปฐม
922 ความพึงพอใจในการปฏบัติงานของพนักงาน เครือทวีทรัพย์กรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of employees in Thaweesup Group in Chiang Mai province / วัชรี ครุฑใจกล้า / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
923 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Job performance satisfaction of local government organization officers in Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province / มาลัยพร วงค์ไชยา / 2552 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงราย
924 ความภาคภูมิใจแห่งตนในบริบทองค์การ การับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 = Organization-based self-esteem, perceived organizational climate and organizational citizenship behavior of government officers of Community development Technical Asistance Center, Region 7 / พรตบุตรี จุฑะกนก / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 -- พนักงาน
พฤติกรรมองค์การ
ความพอใจในการทำงาน
925 ความยั่งยืนด้านระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย = Sustainability of agro-ecosystem in Kaenoi Royal Project Development Center / สิริพร สรรพนุเคราะห์ / 2552 /Full Text
Subject
โครงการหลวงแกน้อย
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ระบบนิเวศ
926 ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กับภาคเอกชนในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ = Cooperation in developing skill for laborers of Lampang institute for Skill Development Region 10 and private sector in Lampang and Chiang Mai Province / ชัชวาล สิงห์อุสา / 2552 /Full Text
Subject
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
927 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน กำจัด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง = Conperation between the state sector and civil society : a case study of the Ban-Tang Kwian Land Reform Area Rubber Plantation Fund Cooperative Ltd., Khaochaison District, Phathalung Province / สานิตย์ จายุพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน
ความร่วมมือ -- ชัยสน (พัทลุง)
สหกรณ์ -- พัทลุง
928 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Cooperation between school and community in narcotic prevention in Rajaprajanugroh 31 School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / อรุณไสว ปินอินต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
ชุมชนกับโรงเรียน
ยาเสพติด -- การควบคุม
929 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น = Guardian knowledge, attitudes, and practices related to Internet Addiction disorder among adolescents / อัญชลี ศรีสมุทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Internet
Adolescent
โรคติดอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น
930 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรกับการอนุรักษ์ความสมดุลทางนิเวศวิทยา ชุมชนบ้านม่วงคำ เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Understanding in agrochemicals and ecological balance conservation at Baan Muang Kham, Mueang Chomphet, Luang Prabang Province, Lao people's Democratic Republic / ศรีสุวรรณ เพชรบุรี / 2552 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร
สารเคมี -- แง่สิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
931 ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัยพ์ Version 2.1 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ออมทรัยพ์ในพื้นที่ภาคเหนือ = The Understanding of the cooperative auditing department's Saving Account Sytem Program 2.1 User for Thrift and Credit Cooperative in the Northern Region / ศิริรัตน์ สิงห์ประสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
932 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Entrepreneur's knowledge and understanding of value added tax registrant of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / กุสุมา ศรีสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้ประกอบ -- เชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
933 ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก = Knowledge and understanding in taxable profit calculation principle of accountants in Phitsanulok Province / นันทพร เกตุคร้าม / 2552 /Full Text
Subject
กำไร
ภาษี
934 ความรู้ความสามารถ และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting information system capacity and requirements of hotel administrators in Chiang Mai Province / กัญจน์ชญา ไชยชมภู / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
โรงแรม -- เชียงใหม่
935 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของบุคลากรทางสุขภาพ = Food and nutrition knowledge food consumption and nutritional status of health's personnel / วสุ งุ่ยส่องแสง / 2552 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- การสำรวจ
อาหาร
936 ความรู้ทางภาษาศาสตร์และการนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ = Linguistics knowledge and application in teaching Thai at Secondary School Level of Thai Teachers in International Schools, Chiang Mai Province / วัชรี นนทะวาสี / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษาศาสตร์
937 ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge in sufficiency economy philosophy in Chiang Mai Province สลิน สุวรรณวงศ์ / สลิน สุวรรณวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
938 ความรู้และการปฏิบัติการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานี = Knowledge and practices of surveillance, prevention and control of Avian influenza infection among health volunteer's in Uthai Thani province / วรรณวณัช วรรธนะมณีกุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Avian influenza
939 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Knowledge and practice in prevention of streptococcus suis infection among people in Tha-It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province / เปรมจิตร แก้วมูล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
940 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao Province / อัมพร ยานะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80