ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความพึงพอใจของผู้แทนเวชภัณฑ์ต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด = Satisfaction of medical sales representatives toward motivation factors of Novartis (Thailand) Company Limited / ปัณณวิชญ์ จิตเมธีพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
882 ความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าจากตลาดสดน่าซื้อ = Consumer's satisfaction with goods from healthy market / ดาราวรรณ สกุลวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
ตลาด
สินค้า -- การจัดซื้อ
883 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต่อการใช้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Agribusiness entrepreneur's satisfaction on the use of credit from Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ชุติกาญจน์ ทักษณา / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อการค้า
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
นักธุรกิจ -- เชียงใหม่
884 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกระบบฟาสต์แทรคโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of Fast-track Outpatients an Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ชยกร แซวตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
885 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหัวใจต่อการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Satisfaction of heart desease patients towards services of Chiangmai Ram Hospital / ปิติ เล้าสกุล / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
หัวใจ -- โรค
886 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกองบิน 41 = Patients Satisfaction towards outpatient services at Wing 41 Hospital / พิมพ์ขวัญ สุขสันต์ศิริกุล / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกองบิน 41
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
887 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินสด ณ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร = Satisfactions of taxpayers in bangkok towards personnel tax-return check cashing service at Bureau of Finance and Revenue Management, Revenue Department / มิศรา นิลรำไพ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้เสียภาษี -- กรุงเทพฯ
การจัดเก็บภาษี
888 ความพึงพอใจของพนักงานขายต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Sales employee satisfaction towards motivation factors in working within alcoholic beverage industry in Chiang Mai Province / นพดล ตั้งโภคานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม -- เชียงใหม่
889 ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบข้อมูลลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) = Employee satisfaction towards the customer information system (CIS) of Bank Ayudhya Public Company Limited / เกตุจรินทร์ รัตนาภรณ์สกุล / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
890 ความพึงพอใจของพนักงานโรงงานฟริโตเลย์ (ประเทศไทย) ต่อการนำระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาใช้ในการกำจัดขยะ = Satisfaction of Frito-Lay (Thailand) employee towards the implementation of environmental health and safety management system for waste disposal / วัฒนาพร มูลทรัพย์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พนักงาน -- ทัศนคติ
891 ความพึงพอใจของร้านขายส่งต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Satisfaction of wholesalers towards services marketing mix of Thainamthip Company Limited, Chiang Mai Branch / นิรันดร สีแสง / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
ร้านค้า -- เชียงใหม่
892 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายบ้านจัดสรร โครงการบ้านชลลดาในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales service of Baan Chonlada Housing Project in Land & Houses Park Chiang Mai / จิตราภรณ์ ทัพพอาภา / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจขอผู้ใช้บริการ
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
893 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธุจกิจเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก = Satisfaction of customers toward services of flower seed businesses / พัชนี อุโมงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจ
บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
894 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของบริษัท ศิริเอนจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด = Customer satisfaction towards the electrical systems installation and maintencance services provided by Siri Engineering System Company Limited / ไพศาล มั่งศิริ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ศิริเอนจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค
ไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
895 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ พี.ที. เรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of P.T. Residence Chiang Mai Province / ปิติ อุณจักร / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ลูกค้า -- เชียงใหม่
896 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์สีย้อมและเคมีภัณฑ์สิ่งทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mix of dye and Textile chemicals at Cascada (Thailand) Company Limited / พรศรี เอื้อสถาพรกิจ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สีย้อมผ้า -- การตลาด
897 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing Mix Factors of Northern Chemicals and Glasswares Liminted Partnership, Mueang Chiangmai District / เอกรัฐ สาระเวก / 2552 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์
ความพึงพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
898 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะคุณภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต = Customer satisfaction towards electronic marketing mix factors based on the quality of services by Idea Plus Dot Net / อนวัช กองมงคล / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การตลาด
899 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of ready-mixed concrete of boral concrete (Thailand) Company Limited, Chiang Mai Branch / ธณัฐดา อุตสุภา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
ลูกค้า -- เชียงใหม่
ความพอใจ
การจัดการตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต
900 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด = Customer satisfaction towards marketing mix for products of Lucky Star Weaving Company Limited / รัตนา กิจเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค
การจัดการตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80