ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด = Employee engagement of Erawan Electricwire & Cable Company Limited / ขนิษย์ฐา สุขมาก / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
862 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอส ยู เอส (ประเทศไทย) จำกัด = Employee Engagement in SUS (Thailand) Company Limited / วุฒิ เวชอภิกุล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เอส ยู เอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานบริษัท
863 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Employees engagement of Chaipattana Transportation Chiang Mai Company Limited / วาสนา พิชัย / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารงานบุคคล
864 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทแอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement in abbeycrest (Thailand) Company Limited / ชุติรัตน์ ชมภูรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทแอบบีเครสท์ (ประเทศไทย)
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานบริษัท
865 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานหน่วยงานสนับสนุนของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement in Supporting Units of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อรรถพล สนศิริ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
866 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พัสดุในการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Readiness of procurement officer in using barcode system for the budget, storage, finance and fund accounting by an accrual basis of three dimentions at Chiang Mai University / อรุณี ลิ่วเกียรติ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การเงิน
คลังพัสดุ -- การบริหาร
พัสดุ -- การบริหาร
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
867 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล = The readiness of the Wiangtan Tambon administrative organization Hangchat District Lampang Province to be upgraded to Tambon Municipality / สุธางค์ สีเนหา / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
การปกครองท้องถิ่น -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
เทศบาลตำบล -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
868 ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness in education management of local administrative organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กฤษณา ถาคำ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
869 ความพร้อมในการถ่ายโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for school devolution to Mae Na Administrative Organization, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / วาสนา ไชยกันทา / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
การศึกษา -- การบริหาร -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลแม่นะ
โรงเรียน -- การบริหาร
870 ความพร้อมในการรองรับการประเมินโรงเรียนในฝันของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for lab school assessment of Maeonwittalai School, Chiang Mai Province / รัชนีย์ นิรุตติพงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียน -- การประเมิน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
871 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อการรับซื้อน้ำนมดิบของบริษัท ที เค แดรี่โกลด์ จำกัด = Satisfaction of Dairy Farmers towards the Purchase of Raw Milk by T K Dairy Gold Co., Ltd. / ศิริวรรณ ก้อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ที เค แดรี่โกลด์ จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลชมภู
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลชมภู
โคนม -- การเลี้ยง
น้ำนม -- การจัดซื้อ
872 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Dealer tatisfaction towards services of Synnex (Thailand) Public Company Limited, Chiang Mai Branch / ภาณุพงศ์ จันทรสมา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ตัวแทนทางการค้า -- เชียงใหม่
873 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited ;Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited / ลีนวัฒน์ ชาญไววิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการเงินด่วน
874 ความพึงพอใจของนักศึกษาสายบริหารธุรกิจต่อการให้บริการของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Satisfaction of business administration students towards services of Lampang college commerce and technology / ภัทรศักดิ์ จงวัฒนา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี -- นักศึกษา
โรงเรียน -- ลำปาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นักศึกษา -- ลำปาง
875 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการงานทะเบียน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = People satisfaction towards service quality of civil registratio division of Bangkhae Distriet Office in Bangkok / กรรณิการ์ สุขสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
ส่วนราชการ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ส่วนราชการ -- กรุงเทพฯ
876 ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = People Satisfaction in the public service delivery of Mea Hia Tambon Municipality, Chiang Mai Province / อภิรดี โรจนประดิษฐ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่เหียะ
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่. ตำบลแม่เหียะ
877 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok / ประสงค์ วงศ์กิจศักดา / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
878 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction of one adventure tourism company in Chiang Mai Province / สุรชัย คันธวณิช / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
879 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการธนาคารโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisfaction towards Wattamajariyapirom School - based banking in Samut Sakhon Province / สุนทรี ภูมิชัยสุวรรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- สมุทรสาคร
880 ความพึงพอใจของผู้แทนจำหน่าย ในเขตภาคเหนือที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of dealers in Northern Thailand towards marketing mix factors of SCG Network Management Company Limited / ศฤงคาร ตั้งประกอบ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80