ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดการบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Demand for developing accounting knowledge of the Financial Officers in Sub-district Administrative in Mueang District, Lanpang Province / สุนทรี ศรีไทย / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี
นักบัญชี -- ลำปาง
การบัญชี -- การคลัง
การพัฒนาบุคลากร -- ลำปาง
842 ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' needs for management pattern of jatropha cultivation project for production of biodiesel in community enterprises in Chai Prakan District,Chiang Mai Province / นิตยา จันทร์ทอง / 2552 /Full Text
Subject
สบู่ดำ (พืช)
พืชพลังงาน -- การปลูก
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
วิสาหกิจชุมชน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
การส่งเสริมการเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
843 ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ = Information needs and information-seeking behavior of engineers at Advanced Info Service Company Limited Regional Operation North / อรอุมา สืบกระพัน / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน). สำนักปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ -- พนักงาน
การค้นข้อสนเทศ
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
844 ความตั้งใจและกิจวัตรของผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ำตาลในโลหิต = Intentions and habits of diabetes patients to control blood / สุรีย์ อินทเนตร / 2552 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
845 ความทรงจำร่วมของคนลื้อพลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรม = A collective memory of Lue in diaspora and invention of tradition / นิชธิมา บุญเฉลียว / 2552 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลื้อ -- แง่สังคม
ลื้อ -- พะเยา
เอกลักษณ์ชาติพันธุ์
846 ความประทับใจในดอกไม้จากวรรณคดีไทย = Impressions on flower from Thai Literature / ศุภรัตน์ ราชรินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ดอกไม้
จิตรกรรมรูปดอกไม้
ดอกไม้ในศิลปกรรม
847 ความเป็นพลวัตของรูปแบบการผลิตข้าวเพื่อยังชีพภายใต้แรงกดดันด้านที่ดินและการผลิตเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of subsistence rice production of the Pga K'nyau under land and commercial production pressure: A Case study of Ban Khun Pae village, Ban ae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / นครินทร์ ดำรงภคสกุล / 2552 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ชนกลุ่มน้อย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ
848 ความเป็นพลวัตของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตไร่ถาวรของชาวปกาเกอะญอภายใต้การผลิตแบบเข้มข้นและการควบคุมพื้นที่โดยรัฐ: กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of land use pattern in the permanent field of the Pga K'nyau under intensive agricultural production and the State's control: A case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ศกนต์ธนา ชมสวรรค์ / 2552 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน
ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ
849 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 = Socio-Economic change and Thai politics after the Second World War to the 1957 Coup / ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว / 2552 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะสังคม
850 ความแปรปรวนทางกายวิภาคของเส้นประสาทรับความรู้สึกของมือในคนไทย = Anatomical variations in sensory innervation in Thai Human's Hands / บษพร โตหนึ่ง / 2552 /Full Text
Subject
มือ -- กายวิภาค
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
851 ความแปรปรวนในการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทางขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Variation of standard price estimation for road construction in tambon administration organization in Chiang Mai สูทธิกร พรหมสอน / สุทธิกร พรหมสอน / 2552 /Full Text
Subject
ถนน
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- ราคา
852 ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้แบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอลอินเวอร์สเกาส์เซียน = Conditional volatility and price index returns disribution of Thailand, Singapore, Makaysis, Indonesia and The Philippines Using GARCH and FIGARCH models with normal lnverse gaussian distribution / จันทร์จิรา ยาวิราช / 2552 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ -- ไทย
หลักทรัพย์ -- สิงคโปร์
หลักทรัพย์ -- มาเล้ซีย
หลักทรัพย์ -- อินโดนีเซีย
หลักทรัพย์ -- ฟิลิปปินส์
853 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการฝูงบิน 411 กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ = Officer engagement towards 411 squadron wing 41 3 rd air division air combat command / ฉัตรชัย ณ บางช้าง / 2552 /Full Text
Subject
กองบิน 41 -- ข้าราชการ
ความผูกพันต่อองค์การ
854 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด เขต 32 = Employee engagement towards Kasikornbank Public Company Limited in Zone 32 / สานิตตา วงศ์สุรเศรษฐ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย เขต 32 -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
855 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคของเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Provincial Waterworks Authority, Regional Office 9, Chiang Mai Province / พัชราภรณ์ เนตรนวล / 2552 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาค -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การจัดการองค์การ -- เชียงใหม่
856 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ = Employee Engagement in Provincial Electricity Authority, Chiang Mai Province / ผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
857 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ = Employee engagement towards Chiang Mai Municipality / ศิรประภา เนตรวีระ / 2552 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
พนักงานเทศบาล -- เชียงใหม่
858 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน = Employee engagement towards Keihin (Thailand) Company Limited, Lamphun Province / นิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
859 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพะเยา = Employee engagement towards Thailand Post Company Limited in Payao Province / ณัฐพล จันทิวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- พะเยา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
860 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards Western Digital (Thailand) Co., Ltd. / บรรพต ไชยกิจ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย)
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานบริษัท


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80