ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' opinions towards service of Registration Office, Chiang Mai University / พลัฏฐ์ แปงทอง / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักทะเบียนและประมวลผล
บริการของสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
822 ความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการคลีนิกชีวรักษ์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอชพลัชแชลแนล = Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television ;Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television / มินทร์ณุดา บุญครอง / 2552 /Full Text
Subject
รายการโทรทัศน์ -- ไทย
ผู้ชมโทรทัศน์ -- กรุงเทพฯ
823 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Customers' opinion towards service marketing mix of pre-school nurseries in Amphoe Mueang Samut Sakhon / อรฉัตร ทวีสุข / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- สมุทรสาคร
สถานรับเลี้ยงเด็ก -- การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
824 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน = Parent's opinion regarding sex education in family with elementary school aged children class 4-6 Mae Hong Son Municipality / จารุณี กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
825 ความคิดเห็นของผู้พิจารณาสินเชื่อระยะยาวของธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ต่อคุณภาพข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices ;Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices / สวัสดิ์ หากิน / 2552 /Full Text
Subject
สินเชื่อการค้า -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- การเงิน
ธุรกิจขนาดย่อม -- การเงิน
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
826 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Opinions of stakeholders regarding caring and rehabilitating people with movement disabilities in Tam Nak Tham Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / กิตติยา ติดไชย / 2552 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การดูแล
คนพิการ -- หนองม่วงไข่ (แพร่)
คนพิการ -- สุขภาพและอนามัย
827 ความคิดเห็นของผู้รับเหมางานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสาขาต่อการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกสิกรไทย = Opinions of construction contractors for renovation of Kasikorn Bank branches towards Kasikorn Bank's Supplier-Purchasing Unit / ณัฐพัชร์ สุนทรเสรีกุล / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
การจัดซื้อ
828 ความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย = The Beauty of simple things / มรกต นาคสินธุ์ / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
ความงาม
829 ความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Emotional intelligence and level of stress of the first year nursing students at Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ลักขณา เทศเปี่ยม / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, Academic -- Public health
นักศึกษา -- สุขภาพจิต
ความฉลาดทางอารมณ์
ความเครียด (จิตวิทยา)
830 ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย = Prevalence of parasitic infection and preventive behaviors among primary school students in Tambon Doi Hang, Amphoe Mueang Chiang Rai / รุจิเรข นางแล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
831 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดสัตว์ปีกของกลุ่มผู้ชำแหละสัตว์ปีกในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Helth belief and preventive behavior toward avian influenza among backyard poultry slaughter workers in Lampang Municipality, Lampang Province / ชวนพิศ คุรุภากรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรคไข้หวัด -- การป้องกันและควบคุม
พฤติกรรมสุขภาพ -- ลำปาง
สัตว์ปีก -- โรค
832 ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การปรับตัวทางสังคมและภาวะผู้นำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา = Self-efficacy, social adjustment and leadership among Chiang Mai University student participating in student activites / อภิชน สมมิตร / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
การรับรู้ตนเอง
การปรับตัวทางสังคม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
833 ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ = Self-Efficacy belief, organizational climate and organizational commitment among hotel employees of the Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiangmai hotel / นันทิรา ตาลสม / 2552 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์กร
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
834 ความตระหนักของเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกข้าวโพด ในตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน = Farmers' awarencess towards environmental problems caused by maize production, palaewluang sub-distriet, Santi Suk District, Nan Province / สิริกัลยา คำนาน / 2552 /Full Text
Subject
ความตระหนัก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม -- สันติสุข (น่าน). ตำบลป่าแลวหลวง
เกษตรกร -- ทัศนคติ
835 ความต้องการของชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พักระยะยาวบนถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Needs of Japanese for long stay accommodations on Changklan road, Amphoe Mueang Chiang Mai / จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
บ้านห้องชุด -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ญี่ปุ่น
836 ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ทาสีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer demand towards painted wood furniture in Mueang Chiang Mai District / วีระยา ลักขณาวัฏ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เฟอร์นิเจอร์ -- การจัดซื้อ
837 ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมีโชค เชียงใหม่ = Customers' banking service demand of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Meechock Sub-branch, Chiang Mai / พิทยารัตน์ ก้อนกลีบ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
838 ความต้องการบริการรถรับส่งนักเรียนในเขตเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Demand for school bus service for primary school pupil in Chiang Mai City / ธัญ นพรัตน์ไกรลาศ / 2552 /Full Text
Subject
อุปสงค์
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
รถประจำทาง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
839 ความต้องการบริการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs for academic support services of students with physical disabilities in higher education institutions: a case study of Chiang Mai University / วิไลวรรณ คงเหลือ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
บริการของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
คนพิการ
840 ความต้องการปรับปรุงการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Needs for improving teaching gifted students in Thai language, Montfort College / ชฎาพร ไชยสาร / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การวางแผนหลักสูตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80