ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 กิจกรรมเข้าจังหวะที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานและระดับไขมันในเลือดของคนวัยทำงานอายุ 40-59 ปี = Rhythmic activities affecting working abilities and blood fat level of 40-59 years working adult / แจ่มใส จันทร์กลาง / 2552 /Full Text
Subject
กิจกรรมเข้าจังหวะ
การออกกำลังกาย
โคเลสเตอรอล
802 กิจกรรมต้านออกซิเคชันและปริมาณสารต้านออกซิเดชันบางชนิดในผลมะเขือ = Antioxidant activity and some antioxidant contents in eggplant fruits / ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง / 2552 /Full Text
Subject
ออกซิเดชัน
ชีววิทยา -- การทดลอง
803 กิจกรรมต้านออกซิเดชันและปริมาณสารต้านออกซิเดชันบางชนิดในเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max L.) ที่กำลังงอก = Antioxidant activity and some antioxidant contents in germinating soybean (Glycine max L.) Seeds / กัมปนาท สุขนิตย์ / 2552 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- กายวิภาค
ออกซิเดชัน
804 เกณฑ์การคัดเลือกเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู้ = Selection criteria of information technology tools suited for knowledge management / นรินทร์ พันธ์เขียว / 2552 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
805 ขวัญกำลังใจของครูกลุ่มโรงเรียนบ้านกลางทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าติง จังหวัดเชียงใหม่ = Teachers' morale in Banklang-Thungsatok School Cluster, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / ดนัย กัลยาราช / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกลางทุ่งสะโตก
โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล
ครู -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ขวัญในการทำงาน
806 ขวัญในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Morale of operation employees at Kasikorn Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / ณัฐพงศ์ โปธายะ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- การบริหารงานบุคคล
ขวัญในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
807 ขวัญและกำลังใจของครูในการปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Teacher's morale in performimg work in three southern border provinces / วรรณภา กลับคง / 2552 /Full Text
Subject
ครู -- ไทย (ภาคใต้)
ขวัญในการทำงาน
808 ข้อพิพาททางการก่อสร้างในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กวง ระยะที่ 3 = Construction disputes in Maekuang irrigated agriculture development project phase III / พิทยา อิ่มเอม / 2552 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กวง ระยะที่ 3
การก่อสร้าง
809 ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเบเกอร์รี่ใน จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting information for marketing strategies planning in bakery business in Chiang Mai Province / วิไลพร ไชยโย / 2552 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- การบัญชี
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
810 ขั้นตอนวิธีแบบง่ายของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กาเลอร์คินโดยฐานหลักเป็นช่วงเฮอร์มิทกำลังสามสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสอง = A simple algorithm for finite element galerkin method with piecewise hermite cubic basis for second order boundary value problems / อารีนา ฮะวานี / 2552 /Full Text
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์
ปัญหาค่าขอบ
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน
811 ข้าพเจ้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ = New surrounding and I / สุรเชษฐ์ อินธิแสง / 2552 /Full Text
Subject
ศิลปะกับสังคม
ระบบมัลติมีเดีย
การผสมผเส (ศิลปะ)
812 ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = The career path of officers in the Ministry of Interior, Chiang Mai Province / จิดาภา ป้อมป้อง / 2552 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- ข้าราชการ
การพัฒนาอาชีพ
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
813 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด = Sense of coherence and adaptation among postpartum mothers / ปาณิศา อุดทาโท / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
814 ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยาน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sexually abused teenages -- mental health
815 ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Expectation towards transformation to be an employee of an autonomous university of the personnel of Faculty of Nursing Chiang Mai University / ชลธิชา จินาติ / 2552 /Full Text
Subject
พนักงานมหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
816 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation and gratifictions toward mass media exposure of elderly people in municipality, Chiang Mai Province / วฤนลักษณ์ นพประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
การเปิดรับข่าวสาร
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
ความพอใจ
817 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Extension officers' opinions on transferring task to local government organization in Chiang Mai Province / วารินทร์ พงษ์ตา / 2552 /Full Text
Subject
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการเกษตร -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- ทัศนคติ
818 ความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน) ของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก = Opinions of residents surrounding rolling mill factory towards environmental management of Millconsteel Industries Public Company Limited / สุรกิจ ภักดีปรีดา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
819 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวนครวัต นครธม จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา = Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia ;Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia / ประจักษ์ คงถนอมธรรม / 2552 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
กัมพูชา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นครวัด
นครธม
820 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Opinion of foreign tourists in Mueang Chiang Mai District towards selling products and services through e-Commerce / ทิพย์วรรณ มณีไกรสอน / 2552 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
การตลาดอินเตอร์เน็ต
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80