ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเรื่อง อาหารท้องถิ่นกับภาวะโภชนาการ สำหรับนักเรียนในชุมชนไทยภูเขาบ้านแม่หลองใต้ = Designing of integrated learning with community participation on Local Food and Nutrition for students in Thai Hill Area Community, Ban Mea Long Tai / ธิดารัตน์ หล้าจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาในลักษณะสหวิชา
นักเรียนชาวเขา
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โภชนาการ -- การศึกษาและการสอน
782 การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่องสารอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Designing web-based instruction based on constructivism on nutrient for mathayom suksa 2 student / จรัล จันทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
สารอาหาร
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
783 การออกแบบฐานข้อมูลการแบ่งส่วนเส้นเชิงพลวัตเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย : กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานเสือภูเขา = Designing dynamic segmentution database for accuracy improvement in network analysis : a case study of mountain bike trail / สวลักษณ์ ศิริดล / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
การขี่จักรยาน
784 การออกแบบไบโพลาร์เพลตชนิดแผ่นทองแดงแบบลอนสำหรับเซลล์เซื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Design of corrugated copper sheet bipolar plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell / ภาณุพันธ์ ประจันต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
เซลล์เซื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนไออน
785 การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักการของดีไออาร์ = Designing the developmental enhancement program based on DIR for an autistic child / อิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
786 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ในการโน้มน้าวใจให้ทิ้งก้นบุหรี่ให้เป็นที่ = Product design used as a campaign medium in motivation to dispose cigarette butts properly / โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ / เชีบงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ไหม
การออกแบบอุตสาหกรรม
การสูบบุหรี่
787 การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตเสื้อผ้าส่งออก = Plant Layout design for productivity improvement of export garment production รุ่งศักดิ์ฤทธิศร / รุ่งศักดิ์ ฤทธิศร / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
เสื้อผ้า
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
788 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อการจำอักษรคันจิ = Animation design for memorizing Kanji characters ม.ล. ประกายพรึก จักรพันธุ์ / ประกายพรึก จักรพันธุ์, ม.ล. / 2552 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ภาษาญี่ปุ่น -- ตัวอักษร
789 การออกแบบระบบอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทยด้วยเทคนิคปั๊มความร้อน = Design of drying system and cold storage for Thai Herbs by Heat Pump Technique / นครินทร์ กันติเกตุ / 2552 /Full Text
Subject
ห้องเย็น
สมุนไพร
790 การออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดมหาสารคาม ในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย = Pattern กesign for Mud Mee Silk Fabrics of Maha Sarakham Province in Contemporary Culture Context / สรัญญา ภักดีสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
ผ้าไหม -- มหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
ผ้า -- การออกแบบ
การออกแบบลายผ้า
791 การออกแบบล้านนาสปาโดใช้สภาพแวดล้อมกายภาพของเรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่ = Lanna spa design using Chiang Mai's vernacular house physical enviroment / ชัยทัต พูลสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
เรือนไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
792 การออกแบบและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ = Design and development of instructional media for enhancing an understanding in Western Art History: Impressionism Art / นรรชนก ทาสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การสอนด้วยสื่อ
โสตทัศนศึกษา
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
793 การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องการปั้นหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบล้านนา = Designing and development of an educational video about the fabrication of bronze bhuddha image in Lanna style / ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ / เชีบงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
พระพุทธรูป -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปั้น
794 การออกแบบและสังเคราะห์แผ่นไฮโดรเจลแบบเบลนด์สำหรับใช้ในทางชีวเวชเพื่อเป็นวัสดุปิดแผล = Design and synthesis of blended hydrogels sheets for biomedical use as wound dressings / ภูสิทธิ์ ใจกาวิน / 2552 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจน -- การวิเคราะห์
โพลิเมอไรเซซัน
ปฏิกิริยาเคมี
795 การออกแบบเว็บไซต์การศึกษาสำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษางานวิจัยแวดเวียงเชียงใหม่ = Design of Educational Website for History Study : A case study on In the Vicinity of Chiangmai Research / กฤตณัฐ สัตยสุนทร / 2552 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์ -- เชียงใหม่
เว็บไซต์
796 การออกแบบเว็บไซต์เชิงโต้ตอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดแพ็คเก็จท่องเที่ยวในจังวัดเชียงใหม่ได้ด้วยตนเอง = Interactive website design for tourists enabling to obtain self-designed Chiang Mai Travel Package / ชัชวาลย์ ฐิติพจน์ / 2552 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
797 การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดุนลายอลูมิเนียมเบื้องต้น = Designing electronic media entitled basic aluminum embossing / นพรัตน์ กันทะวัง / 2552 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
การศึกษาทางอาชีพ -- การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
798 การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการสร้างจดหมายเวียนและการจัดทำรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Designing electronics media entitled creating mail - merge and report for Prathom Suksa 6 students / พงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู / 2552 /Full Text
Subject
การสอนด้วยสื่อ
แบบเรียนสำเร็จรูป
การศึกษาขั้นประถมศึกษา
จดหมาย
รายงาน
799 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้ จังหวัดลำพูน = Designing learning units using backward desing on good citizen according to way of sufficiency for mathayom suksa 2 students at Pratoolee Municipal School, Lumphun Province / สุพรรษา รักธัญการ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้
สังคมศึกษา -- แผนการสอน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
800 การออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Saving for old-aged living in Muaeng District, Chiang Mai Province / วันวิสาข์ จำรัส / 2552 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80