ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การสร้างการยอมรับระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์ภาค 5 = Building acceptance for conciliation and mediation system in The Appeal Court Region 5 / กฤษนัย วงค์ใจมา / 2552 /Full Text
Subject
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
การระงับข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย
722 การสร้างขั้วไฟฟ้าทองคำขาวระดับนาโนด้วยโฟกัสไอออนบีม สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเป็นเซ็นเซอร์ = Focused ion beam fabrication of platinum Nano-Electrodes for sensor applications / มีชัย เทพนุรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ขั้วไฟฟ้า
นาโนเทคโนโลยี
723 การสร้างชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ถาดใบตองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of instructional package titled making tray from banna leaves for Prathom Suksa 6 students / สุริยัน เรือนวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
คหกรรมศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
724 การสร้างชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กชาวเขาปฐมวัย = Construction of instructional package for reading and writing Thai alphabet readiness of hilltribe preschool children / ณัฐณิชา บุญเพิ่มพูล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนามน
ภาษาไทย -- ตัวอักษร -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- แบบเรียน
นักเรียน -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
725 การสร้างต้นแบบระบบเฝ้าติดตามสัญญาณอีซีจีแบบพกพาโดยใช้โมดูลการส่งข้อมูลไร้สายกำลังต่ำ = Portable prototype ECG monitoring system using low power wireless module / ภานุวัฒน์ ขันจา / 2552 /Full Text
Subject
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
726 การสร้างต้นแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน = Developing geographic information systems prototype for narcotic surveillance of Lamphun Narcotic Operation Center / ยุทธพล เตชะวิจิตร์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำพูน
727 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of computer-assisted instruction lessons for learning English vocabulary of Mathayom Suksa 1 students / สรัลชนา เฟื่องฟู / 2552 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
728 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสนทนาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ = Construction of computer-Assisted instruction lesson for practicing Thai conversation for the beginning level of Thai learning foreigner students at Y.M.C.M Chiang Mai / วริสา ทนันไชย / 2552 /Full Text
Subject
สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาไทย -- บทสนทนาและวลี
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
729 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Construction of computer-assisted intruction on Thai subject entitled sentence structure for communication for learners taking Thai as a foreign language / ทิพาพร ดิสสร / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาไทย -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
730 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องโรคหลอดเลือดดำที่ขา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคปีที 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware on venous disease for fourth year medical students, Faculty of medicine, Chiang mai university / อุทุมพร แสนสี / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
731 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม = Construction of e-learning courseware to review mathematics basic knowledge of students before entering Mathayom Suksa 4 at Phayaophittayakhom School / ฌาณกิรติ รัตนปภานันท์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
732 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Construction of e-learning courseware for reviewing basic knowledge of general mathematics for undergraduate students of Far Eastern University / วันทนา จันตา / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
733 การสร้างแบบจำลองแรงดันเกินเนื่องจากการผิดพร่องแบบเฟสลงดินในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Modeling of overvoltage due to Phase to Ground Fault in 22 Kilovolts Distribution systems of Provincial Electricity Authority / ศุภวุฒิ ผากา / 2552 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางวศวกรรม
แรงดันไฟฟ้า
734 การสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนเพื่อใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Construction of the scholastic aptitude tests to predict learning achievement for Mathayom Suksa 6 students / ศุกลรัตน์ กรองสะอาด / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
การวัดความถนัดทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
735 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Construction of mathematics diagnostic test on relations and functions for Mathayom Suksa 5 Students / สุริยาพร อดุลย์พงศ์ไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
ฟังก์ชัน
736 การสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Construction of analytical thinking inventories in mathematics subject for third grade level students / สุมาลี เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การวัดผลทางการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา
737 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานครู = Constuction of a test on the quality of teachers work life / วินัย หาญพรม / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
738 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of a Mathematical process skill test for Prathom Suksa 6 students / นัฐพร ตื้อจันตา / 2552 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
739 การสร้างแบบวัดทักษะการคิดสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Construction of thinking skill inventories for third grade level students, Chiang Mai Educational Service Area 1 / จันทร์จิรา อังกสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ความคิดและการคิด -- การประเมิน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
740 การสร้างแบบวัดทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ (สะล้อ) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-4 = Construction of a northern Thai music (Salor) performance testing for second to fourth grade level students / กิตติศักดิ์ ถากาศ / 2552 /Full Text
Subject
การวัดความถนัดทางการเรียน
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดนตรี -- การศึกษาและการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80