ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมนุษย์ในนวนิยายของดอสโตยเยียฟสกีที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องจริตในพุทธปรัชญา = A Critical study of Dostoevsky's novels : concept of man in relation to carita in buddhist philosophy / นครินทร์ กลั่นบุศย์ / 2552 /Full Text
Subject
กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา
นิสัย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธปรัชญา
มนุษย์ (ปรัชญา)
702 การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏในนิทานไทใหญ่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Study of identity from Tai Folk Tales, Mae Ai District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ คนขยัน / 2552 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
703 การสกัดเจลาตินจากหนังปลาเผาะ = Extraction of galatin from Thai fish panga (pangasuis bocourti sauvage) skin / ตระกูล พรหมจักร / 2552 /Full Text
Subject
เจลาติน
ปลาเผาะ
อุตสาหกรรมเจลาติน
704 การสกัดด้วยตัวละลาย และสมบัติของน้ำมันจากดักแด้ไหมอีรี่ = Solvent extraction and properties of oil from Pupa Eri-silk (Samia rincini) / ธนกิจ ถาหมี / 2552 /Full Text
Subject
น้ำมันและไขมัน -- การผลิต
ไหม
705 การสกัดสารสีแดงจากเปลือกแก้วมังกรและการประยุกต์ใช้ในน้ำสตรอเบอรีที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ = Extraction of red pigment from rind of pitaya (Hylocereus undatus) and application in pasteurized strawberry juice / ยุวพร มูลคำ / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แก้วมังกร (พืช)
สตรอเบอรี
706 การสกัดสารหอมจากใบเตยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวเคลือบสารหอมบรรจุซองรีทอร์ทเพาช์ = Extraction of aromatic compounds from pandan leaves for producing aroma-coated rice in retort pouch / ธาริณี ทิมาบุตร / 2552 /Full Text
Subject
พืชให้กลิ่นหอม
เตย (พืช)
น้ำมันหอมระเหย
707 การส่งผ่านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงวิกฤตซับไพร์ม = Interest rate volatility transmission from the U.S. to interest rate volatility of ASEAN countries during sub-prime crisis period ลัคเบญจา จิราวุฒิวงค์ / ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย / 2552 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ
708 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Political participation enhancement supported by Mae Hong Son's election commission / สุนัชญา มีชัย / 2552 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
709 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Promoting perception of self-efficacy on breastfeeding behavior in first-child mothers / วิจิตรา มณีขัติย์ / 2552 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดา
710 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม = Promoting perception of self-efficacy on self-care behavior of cervical spondylotic patients / พรวิมล บุญมา / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กระดูกสันหลังส่วนคอ -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
711 การส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนคง จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting reading comprehension using group activities for Prathom suksa 6 students, Watkunkong School, Chiang Mai Province / อัญชัญ พิมุ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดขุนคง
การส่งเสริมการอ่าน
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
712 การส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนที่เน้นภาระงานด้านการท่องเที่ยว = Promoting learners' English speaking ability and motivation through task-based learning activities on tourism / สุปรียา เตจ๊ะตา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษานอกสถานที่
713 การส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting Thai writing skills through brain-based learning for prathom suksa 4 students, The Prince Royal's College, Chiang Mai Province / อัญชลี เฟื่องชูชาติ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย -- นักเรียน
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักเรียนประถมศึกษา -- การเขียน
714 การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางสัก จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting analytical thinking skills by using problem-bases learning for Mathayom suksa 1 students, Banpangsak School, Chiang Mai Province / รัชนี อุดทา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางสัก
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
715 การส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยท่าทางโดยกระบวนการละครสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting communication skills through gestures by creative drama process for grade level 1 students, Nong Majab School, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ทาทอง / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
ละครเพื่อการศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
716 การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Nutrition promotion for underweight children aged 0-6 years by health personnel as perceived by guardians in Bo Kluea District Nan Province / ขนิษฐา ตามสัตย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
717 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Oral health promotion for pre-school children in parents at the Ban Paka Nursery, Mueang Nan District, Nan Province / กัลยา อินวาทย์ / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา
ปาก -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
เด็ก -- น่านน่าน
การศึกษาปฐมวัย -- น่านน่าน
718 การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกาดวัวควายทุ่งฟ้าบด เชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน = Promoting vernacular identity of tungfabod kettle market Chiang Mai for community tourism / แผ่นดิน อุนจะนำ / 2552 /Full Text
Subject
ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม) -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สังคมและวัฒนธรรม
ตลาด -- เชียงใหม่
พื้นที่สาธารณะ
719 การสนับสนุนงานวิชาการในโรงเรียนของศึกษานิเทศก์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs support of supervisors in Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / อภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
การนิเทศการศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
720 การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่ = Social support of HIV infected adolescents and receiving antiretroviral therapy in Chiang Mai Province / อัญชลี พูลทาจักร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80