ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การศึกษาทางด้านเทคนิควิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสังคมกับสิ่งแวดล้อมในการนำก๊าซมาเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง = Study of engineering technique economics social and environment when drying pottery in the gas klin as the alternative energy at Muang Kung Pottery Village / วิชัย สีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
เตาเผา -- การใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน
682 การศึกษานำร่องเครื่องมือประเมินความบกพร่องในการปรับระดับข้อมูลทางประสาทความรู้สึกโดยแบบรายการพฤติกรรมเด็กทารกและวัยเตาะแตะช่วงอายุ 7-30 เดือน ฉบับภาษาไทย = The Pilot study of sensory modulation disorder assessment tools using the infanttoddler symptom checklist aged 7- 30 months: Thai version / ธนัชพร หวันแดง / 2552 /Full Text
Subject
Child
Sensation
กิจกรรมบำบัด
พัฒนาการของเด็ก
เด็ก -- การเจริญเติบโต
683 การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในนิทานพื้นบ้านล้านนา = A Study of women's roles in the Lanna folktales / ปิยพร คลศิลป์ / 2552 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
บทบาทตามเพศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
684 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อลิ้นจี่สดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ซื้อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย = A comparative study of decision process of local and Thai Tourist Buyers Towards Purchasing Fresh Lychee in Mueang Chiang Mai District / สริตา ภูมิสินสิริ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ลิ้นจี่ -- การจัดซื้อ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
685 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างองค์กรที่ให้สัมปทานบริษัทเอกชนกับที่ดำเนินการเอง = A comparative study of Chiang Mai local adminstrative organization' garbage management between concession to private company and selt-managing / ศรีกาย วงศรักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย
การศึกษาเปรียบเทียบ
686 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งใบโรสแมรี่ ดอกลาเวนเดอร์ และกลีบดอกกุหลาบด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดและเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ = Comparative study of drying of rosemary leaves, lavender flowers and rose petals with solar, hot air tray and vacuum microwave dryers / อัจฉราพร อภิวงศ์งาม / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ไม้ดอก
ดอกไม้ -- การอบแห้ง
ดอกไม้แห้ง
กุหลาบ
ลาเวนเดอร์
687 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศของบริษัทนัติมอเตอร์ จำกัด กับระบบอะไหล่และบริการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า = A Comparison Between Information Requirement of Natmotor Company Limited and Spard Part & Service System of Honda Motorcycle Dealers / อาณาจักร์ พิมสาร / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท นัติมอเตอร์
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
รถจักรยานยนต์ -- อะไหล่ -- การจัดซื้อ
688 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังต่อปัจจัยจูงใจและคุณภาพชีวิต การทำงานระหว่างบริกรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและบริกรที่ปฏิบัติงานบางเวลา ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of the differences of expectaion towards motivators and quality of working life between full-time and part-time wait persons in the small and medium-sized enterprises, Mueang district, Chiang Mai Province / โสรยา จีนะพันธุ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- การบริหารงานบุคคล
ธุรกิจขนาดย่อม -- การบริหารงานบุคคล
บริกร -- เชียงใหม่
689 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมปางวิมานเพลสและโรงแรมปางสะหวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of customer satisfaction towards services at Pangviman Place Hotel and Pangsawan Place Hotel in Chiang Mai Province / มินตรา ศรีสังสิทธิสันติ / 2552 /Full Text
Subject
โรงแรมปางวิมานเพลส
โรงแรมปางสะหวันเพลส
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
690 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเสรีภาพในทัศนะของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กับ ฌอง-ปอล ซาร์ตร = Comparative study of the concept of freedom from the perspectives of Seksan Prasertkul and Jean-Paul Sartre / อภิวัฒน์ บุตรอุดม / 2552 /Full Text
Subject
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ซาร์ตร์, ฌอง-ปอล, ค.ศ. 2448-
เสรีภาพ
ปรัชญา
มนุษย์
691 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งกับภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = A cinoaratuve study of the role of Changkeung Tambon Administrative Organization and civil society in water resources management for agiculture in the Maechaem River Basin, Changkeung Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธนกร คำมาเร็ว / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาเปรียบเทียบ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
692 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทชนชั้นนำไทยในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2540 และ 2550 = A comparative study of roles of Thai elites in the formulation of the Thai constitution B.E. 2540 with the constitution B.E. 2550 / ภาณุวัตร วิริยะจรรยา / 2552 /Full Text
Subject
ชนชั้นนำ
การศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่มสังคม
693 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของพัฒนากรในการบริหารระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน = A comparative study of the expected and actual role of development officials in managing the basic needs information system ปิยมิตร มินสุวรรณ / ปิยวัตร มินสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
พัฒนาการ
การศึกษาเปรียบเทียบ
บุคลากรทางการพัฒนาชุมชน
694 การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมทางบัญชี : กรณีศึกษาโปรแกรม MYOB และโปรแกรม Microsoft Small Business = A Comparative of accounting softwares : a case study of MYOB and Micrsoft Small Business Accounting Programs / กรวิทย์ รักษาสัตย์ / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
695 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของมูลค่าและหุ้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Comparative study of returns from value stock and growth stock in the Stock Exchange of Thailand / สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
696 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Fututes และการลงทุนในกลุ่มลงทุนประสิทธิภาพของมาร์โควิทซ์ = A Comparative study of risk and return from investment in SET50 Index Fututes and in Makowitz Efficient Portfolio / วราพงษ์ สุดวง / 2552 /Full Text
Subject
การลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
697 การศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย และภาษีสินค้าและบริการของประเทศสิงคโปร์ = A comparative study of principles for value added tax collection in Thailand and goods and services tax collection in Singapore / รพีพรรณ วรรณลักษณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย
ภาษีโภคภัณฑ์ -- สิงคโปร์
698 การศึกษาพระปรีชาญาณทางภาษาไทยด้านสุนทรียภาพในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ = A Study of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's intellectual brilliamce in Thai aesthetics in her lyric songs / ลักษณาพร ปัญญาวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- ความเข้าใจและการใช้ภาษา
699 การศึกษาลักษณะของผักแว่น (Marsilea crenata) และการผลิตผักแว่นโดยใช้วัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดิน = Characterization of water clover (Marsilea crenata) and production in soilless media / รัตติกาล พวงทอง / 2552 /Full Text
Subject
ผักแว่น -- การปลูก
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การปลูกพืชในน้ำยา
700 การศึกษาวิเคราะห์โครงการของการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ขนาดใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = A Feasibility study of electronic component production of the large scale firm in the Northern region industrial estate, Lamphun province / ปราณี วังโสภา / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การลงทุน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80