ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน = Power quality problem analysis using support vector machine / จตุเมธ สุสุข / 2552 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- พลังงานไฟฟ้า
622 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กับค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร = Comparative performance analysis between Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited and agribusiness setor average / วิทยา กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์การลงทุน
623 การวิเคราะห์ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = An Analysis of rate of returns on securities in Long Term Equity Fund / สุรีย์ วังไพบูลย์ / 2552 /Full Text
Subject
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง
624 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า = Return analysis of common stocks in the stock exchange of Thailand using value investing method / อัมพวา ยาวิลาศ / 2552 /Full Text
Subject
หุ้นสามัญ
หุ้นและการเล่นหุ้น
การวิเคราะห์การลงทุน
625 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของร้านขายเครื่องมือช่างแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Consumers behavior analysis to select one machinery store in Mueang District, Nan Province / เฉลิมเกียรติ สูงสว่าง / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- น่าน
ผู้บริโภค
การประเมินพฤติกรรม
626 การวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาทุน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร = Behavior and profile analysis of target customers for canned tuna products in Bangkok / จินดา พรธาดาวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
อาหารกระป๋อง -- การจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประมง
ปลาทูน่ากระป๋อง
627 การวิเคราะห์มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม = An analysis of tax stimulus measures to increase income and to assist the less-fortunate people / ณิชาดา จันทร์เพ็ญ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การจัดเก็บภาษี
รายได้
628 การวิเคราะห์ยอดขายของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม โดยใช้หลักการบิชิเนสอินเทลลิเจนท์ = Sales analysis of Siam Global House public Co.,Ltd. Wiangkumkam branch by using business intelligence principles / พลากร บุญไทย / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การขาย -- ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
629 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยแบบเอ็มจีวันที่เกิดการหยุดทำงานของหน่วยบริการภายใต้นโยบายเอ็น = An Analysis of MG1 queueing system with server breakdowns under N policy / นนท์ธิยา หอมขำ / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ
630 การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับโดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ = Analysis of adsorption cooling system using Lumped Parameter Model and One-Dimensional Model / กีรติ แสงเทียนฉาย / 2552 /Full Text
Subject
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
แบบจำลองทางวิศวกรรม
631 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = An Analysis of spending patterns of employees in the Northern Region Industrial Estate / สามารถ พวงเรือนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พนักงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
632 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต = An Analysis of format and content of health information on the internet / กชกานต์ ทองรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สุขภาพ
633 การวิเคราะห์ลักษณะของโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ไทย = Analyzing characteristics of product placement in Thai Television Program / อาภาพร อุดมพืช / 2552 /Full Text
Subject
โฆษณา
634 การวิเคราะห์ลักษณะประจำพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน และการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่นที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Characterization of local upland rice under different environmetal and response to N-Fertilizer at Ban Ayomai Mae Fah Luang district, Chiang Rai province / วชิราวุธ ชนะเคน / 2552 /Full Text
Subject
ข้าวไร่ -- พันธุ์
ข้าวไร่ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ปุ๋ยไนโตรเจน
635 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสะพายเป้จากยุโรป = Analysis and design of information structure on Chiang Mai Tourism Website for European Backpackers / ภัทรสุดา จันทร์ศรี / 2552 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ยุโรป
636 การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Image enhancement methods for opium poppy area detecting in the highland of Northern Thailand / เอกรักษ์ สิงหพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ดาวเทียม -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ดาวเทียมในการศึกษา
637 การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมเกสต์เฮาส์ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance analysis of guest house business in Mae Sarieng District, Mae Hong Son Province / จุฑามาศ ถนอมถิ่น / 2552 /Full Text
Subject
ที่อยู่อาศัย -- การเช่า -- แม่ฮ่องสอน
สถานตากอากาศ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แม่ฮ่องสอน
อุตสาหกรรมโรงแรม
โรงแรม -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- การบริหาร
638 การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services ar drug treatment clinic, Lampang hospital / อันธิกา กุลยวง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Alcohol
Alcohol drinking
โรงพยาบาลลำปาง. คลินิกยาเสพติด
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
639 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู่ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of approaching head nurse position at the medical nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อัจฉรา อินทร์ทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
640 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at Cessation Clinic, Pasang Hospital, Lamphun Province / กนกวรรณ ยองจา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลป่าซาง. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80