ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกรองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา = An Analysis of revealed comparative advantage Thai footwear and leather products export to the United States of America / อิฐิรัตน์ ตาปวน / 2552 /Full Text
Subject
สินค้าไทย -- การส่งออก
รองเท้า
เครื่องหนัง
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
582 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทยไปในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม = An Analysis of revealed comparative advantage of Major Exports of Thailand to ASEAN Plus Three / จิราวรรณ โกช่วย / 2552 /Full Text
Subject
สินค้า -- ไทย -- การส่งออก
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
583 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility analysis of large-scale Day Spa Enterprise in Chiang Mai Povince / พลศรุต เมฆรา / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
สุขภาพกับความงาม
การบำบัดด้วยกลิ่น
การบำบัดด้วยการนวด
584 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7 = Volatility analysis of the Stock Market Indices in th G7 countries / วิษณุเดช นันไชยแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
585 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง = Volatility analysis of rate of returns on futures market price index in Thailand, the United States of America, Japan and Hong Kong / จุฑามาศ สุพรจักร / 2552 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
อนุพันธ์ทางการเงิน
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ไทย
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ญี่ปุ่น
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ฮ่องกง
586 การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนชนเผ่าลาหู่ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิวแมน = Analysis of errors in solving equation word problems of Lahu students by Using newman's error analysis process / ศศินภา กาละปลูก / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเมืองนะ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
587 การวิเคราะห์ความพร้อมในการขยายระดับชั้นเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The readiness analysis of class expansion of Mettasuksa School, Chiang Mai Province / หัสฤมล กันทะพรม / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเมตตาศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
588 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis volatility of relationship between rate of returns in energy sector and transportation sector index in the Stock Exchange of Thailand / ประไพศรี ทิพย์แก้ว / 2552 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย
589 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย = An analysis of the volatility relationship of the stock's rate of retums between the stock exchange of Thailand and Asian Countries / ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
ดัชนีราคาหุ้น
หุ้นและการเล่นหุ้น
590 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรวงศ์ต้อยติ่งโดยวิธีสัณฐานวิทยา ไอโซไซม์ และเซลล์พันธุศาสตร์ = Analysis of genetic relationships of medicinal plants in family acanthaceae by Morphological, Isozymes and Cytogenetic Methods / สมศักดิ์ คงพริ้ว / 2552 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร -- กายวิภาค
สัณฐานวิทยา
591 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between economic growth of crop sector and export quantity of Hom Mali rice of Thailand / ประกายเดือน ธรรมวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ข้าวหอมมะลิ -- การส่งออก
ผลิตผลเกษตร -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
592 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย = An analysis of the volatility relationship between inflation rate and interest rate of Thailand / ณิษา ฟูศรีนวล / 2552 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
เงินเฟ้อ -- ไทย
593 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศและดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย = An Analysis of the relationship between net foreign investment and set index in stock exchange of Thailand / ชวพงษ์ สุขสมัย / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ดัชนี
594 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกของไทย = Analysis of relationship between manufacturing production index and exports of Thailand / สุปราณี ศรีสม / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การส่งออก
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
595 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An analysis of the relationship between electric consumption and economic growth of Thailand / สุรวิชญ์ วุฑฒิเดช / 2552 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไฟฟ้า
596 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย = An Analysis of relationship between interest rate and consumer price index of Thailand / เนตรนิภา เกาะแจ่มใส / 2552 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
ดัชนีราคาผู้บริโภค -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
597 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท = An analysis of customers' payback ability of hire-purchase car using logit model / ปิยะธิดา ดวงแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การชำระหนี้
หนี้
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
598 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of agricultural contract in agricultural future exchange of Thailand by Switching Regression Method / ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สินค้าเกษตร -- การประเมินความเสี่ยง
599 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกล่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of securities in the petrochemical and chemical product sector in the Stock Exchange of Thailand by switching regression method / ศรินญา หลวงสา / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
ลักทรัพย์ -- การประเมินความเสี่ยง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี -- ไทย
600 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน = Analysis of drug structure by partial least squares regression methods / ปราณี คำแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
คณิตศาสตร์สถิติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80