ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ = Ataining academic positions of Payap university faculty members / อำนวยพร มโนวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- ตำแหน่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การเลื่อนขั้น
42 การควบคุมตัวชี้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โดยใช้ระบบภาพสเตอริโอตรวจจับจุดเปล่งแสงบนระนาบสามมิติ = Pointer control on windows operating system by using stereo vision illuminate detection on 3-Dimension space / สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี / 2552 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
การประมวลผลข้อมูลด้วยแสง
ระบบการสร้างภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
43 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นตัวเองโดยใช้อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันฟ้าแบบพีดับเบิลยูเอ็ม = Voltage control of self-excited induction generator using PWM-Voltage source inverter / วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
44 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ = Control of banana anthracnose disease by endophytic fungi / นิตยา โนคำ / 2552 /Full Text
Subject
กล้วย -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรคโนส -- การควบคุม
เอนโดไฟต์
45 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน = Screening of suitable antagonist microbes for biological control of soilborne pathogens / ศุภลักษณ์ ยาเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
จุลชีววิทยาทางดิน
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
จุลินทรีย์
46 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสปฎิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของปทุมมา = Selection of antagonistic actinomycetes for controlling bacterial wilt disease of curcuma / ยศวดี อุดมพิทักษ์เดชา / 2552 /Full Text
Subject
ปทุมมา
โรคเหี่ยว
โรคเกิดจากแบคทีเรียในพืช
47 การคัดเลือกสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของเนื้อมะม่วงอบแห้งพันธุ์โชคอนันต์ = Selection of anti-browning agents for dried mango (cv. Chok-Anan) flesh / ฐิติยวดี วงศ์ธิดา / 2552 /Full Text
Subject
สารยับยั้ง
มะม่วง -- การอบแห้ง
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
48 การค้าชายแดนและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Border trade and authorized money changer business in Maesot District, Tak Province / ศุภิสรา โกอินต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
เงินตรา
ไทย -- การค้า
49 การคาดการณ์ความต้องการและการจัดหาพลังงานทดแทนในประเทศไทย = Forecasting of renewable energy demand and supply in Thailand / วราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์ / 2552 /Full Text
Subject
พลังงานทดแทน -- ไทย
แหล่งพลังงานทดแทน -- ไทย
การใช้พลังงาน -- ไทย
50 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยเสริมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ = Scientific thinking of grade level 3 students taught through science show activity enrichment / เจตรณี บุญนาวา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนรังษีวิทยา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
51 การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมืองระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2551 = Social movement in Chiang Mai Towards Problems Result from Urbanization During the Year 1997-2008 / กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร / 2552 /Full Text
Subject
ประชาสังคม -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
เมือง -- เชียงใหม่
52 การโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังและการบริโภคมายาคติของผู้ขับรถรับจ้างสี่ล้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Energy drink advertising and myth consumption of minibus drivers in Chiang Mai Province / ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย / 2552 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
เครื่องดื่มชูกำลัง -- โฆษณา
การสื่อสาร -- แง่สังคม
ผู้รับสาร -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
คนขับรถประจำทาง -- เชียงใหม่
53 การจักการความบกพร่องของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร = Construction defects management in housing estate projects / จิรภัทร์ คงคาไหว / 2552 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
54 การจัดกลุ่มแบบเบส์และการประยุกต์ = Bayesian clustering and its application / มิ่งขวัญ กันจินะ / 2552 /Full Text
Subject
สถิติ
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
55 การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่า ของบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) = Production management for tuna product of Unicord Public Company Limited / สมศรี มณีฉาย / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
การบริหารงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ประมง
56 การจัดการความขัดแย้งในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา = Conflict management in the workplace by using dialogue / จิตตวดี พุ่มพวง / 2552 /Full Text
Subject
ความขัดแย้ง
การทำงาน
57 การจัดการความเครียดของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย = Stress management among Chiang Mai Unversity athletes participating in Thailand University Games / เปรม วาทบัณฑิตกุล / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
ความเครียด (จิตวิทยา)
การบริหารความเครียด
58 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เรื่อง กลองสะบัดชัย = Knowledge management of lanna local wisdom concerning the Klong Sabad Chai / ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบ การจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิปัญญาพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
กลองสะบัดชัย
59 การจัดการคุณภาพบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนของบริษัทฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด = Quality management of flexible packaging at Huhtamaki (Thailand) company limited / วันทนา ฉกะนันท์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
การจัดการองค์การ
บรรจุภัณฑ์
คุณภาพผลิตภัณฑ์
60 การจัดการตารางการผลิตในกระบวนการหล่อเครื่องประดับ = Job scheduling in jewelry casting process / ปริม อนันต์สถาพร / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80