ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การเรียนรู้ทางการเมืองของสามเณรนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Political socialization of novice students of Somdejphrabuddhachinawong School, Suthep Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province / พิบูลย์ สุขโพธิญาณ / 2552 /Full Text
Subject
สามเณร -- กิจกรรมทางการเมือง
การเมือง -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ
562 การลดการเกาะติดของน้ำผึ้งผงระหว่างการอบแห้งแบบพ่นฝอย = Stickiness reduction of honey powder during spray drying / อนุสรา เมืองมา / 2552 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง -- การอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
563 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล = Energy use reduction in automobile air conditioning system by Subcooling / ทวีผล แปงณีวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การปรับอากาศ
การปรับอากาศ
564 การลดความล้าของพนักงานตรวจสอบคุณภาพขวดในกะกลางคืนของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม = Fatigue relief of night-shift bottle inspector of beverage factory / ธนชิต ขันทราช / 2552 /Full Text
Subject
ความล้า
วิศวกรรมอุตสาหการ
565 การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น = Decreasing hyperactivity in a child with autism using snoezelen technique / สุดธิดา ติณะมาศ / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
566 การลดอัตรางานทำซ้ำในโรงงานผลิตของเล่นไม้ โดยใช้แนวคิดซิกส์ ซิกมา = Rework rate reduction in Wooden Toy Factory Using Six Sigma Concept / มนต์ชัย บุญเกิด / 2552 /Full Text
Subject
ซิกส์ ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
การทำงาน
โรงงานผลิตของเล่นไม้
การควบคุมต้นทุนการผลิต
567 การเลือก พริตตี้ เพื่อเป็นผู้นำเสนอสินค้าของธุรกิจค่ายรถยนต์ในประเทศไทย = Selecting procedure of Pretty as a presenter of automobile business in Thailand / วรวลัญช์ คำเพิ่ม / 2552 /Full Text
Subject
การนำเสนอทางธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ
การขาย -- รถยนต์
ตัวแทนทางการค้า
568 การเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Thai tourists choices of hotel in Mueang Chiang Mai District / กิตติพงศ์ เกียรติไชยากร / 2552 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว
โรงแรม -- เชียงใหม่
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
569 การวัดระดับความสุขของประชากรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Measurement of happiness level of people in Saraphi District, Chiang Mai Province / รังสรรค์ ภิรมย์ / 2552 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- สารภี (เชียงใหม่)
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- สารภี (เชียงใหม่)
570 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Personal financial planning of employees of Krung Thai Bank public company limited in Mueang Chiang Mai Branches / อรอนงค์ ไชยบุญเรือง / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่ -- พนักงาน
การเงินส่วนบุคคล
การลงทุน
571 การวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาที่ตัวละครใช้ในวรรณคดี เรื่อง สามก๊ก = Analysis of problem solving process used by the characters in literature Samkok / ภุสัสชิ กันทะบุผา / 2552 /Full Text
Subject
สามก๊ก -- ประวัติและวิจารณ์
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
572 การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในนิตยสารแฟชั่นสตรี = The Communication process analysis in women fashion magazines / เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
วารสารสำหรับสตรี
573 การวิเคราะห์กลวิธีการเขียนเรื่องสั้นเเนวทดลองของวินทร์ เลียววาริณ เพื่อเป็นบทอ่านเสริมความคิดสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่4 = Analysis of experimental short story writing strategy of Win Lyovarin as thinking enhancing text for forth grade level student / เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การเขียนเรื่องสั้น
574 การวิเคราะห์การใช้ไอซีที เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Analysis of the ICT conditions as learning media for students of Fangchanupatum School by data mining techniques / บุญเฑียร สว่างมณีเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
575 การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of good governance of Chiang Mai University / นรากร พลหาญ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
576 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการผลิตของประเทศไทยโดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง = Analysis of energy saving and Carbon Dioxide Emission in Thai Manufacturing Sector by Decomposition Technique / ยสินทินี เอมหยวก / 2552 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
คาร์บอนไดออกไซด์
577 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Analyses services of a state enterprise bank in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / โดม ทองประไพ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
578 การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะโดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน = Melt pool size analysis of metal part with high temperature heat flux approaching a free edge / ชนกันต์ จาตุรชาต / 2552 /Full Text
Subject
การหลอมเหลว
โลหะ -- การหลอม
ความร้อน
579 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ = Analysis of errors in writing of the second year certificate students of vocational education, Chiang Mai College of Dramatic Arts / กรวรรณ พิฆเนศวร / 2552 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
580 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติด้านการตลาดสำหรับบริษัทนูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด = Marketing multidimensional data analysis for Nutrition Supply Company Limited / สกาววลี ตั้งเก้าสกุล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทนูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด
การตลาด -- ข้อมูล
การตลาดโดยฐานข้อมูล
ข้อมูล -- การวิเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80