ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การแยกและการคัดกรองแบคทีเรียกรดแลกติกที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli บางสายพันธุ์ที่แยกจากสุกร = Isolation and secreening of inhibiting growth of some Escherichia coli strains isolated from swine / มงคล ปัญญารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
เอสเลอริเคียโคไล
แบคทีเรียกรดแล็กติก
542 การแยกและการคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อการย่อยสลายใบไม้ = Isolation and screening of bacteria producing Cellulase for leave decomposition / ศศิธร ไกรฤทธิชัย / 2552 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอนไซม์
543 การแยกและการคัดเลือกกล้าเชื้อโยเกิร์ตที่ทนต่อแบคทีริโอฟาจ = Isolation and screening of bacteriophage resistant Yoghurt starters / รัตติกาล คำมามุง / 2552 /Full Text
Subject
นมเปรี้ยว
อุตสาหกรรมนมเปรี้ยว
โยเกิร์ต -- การผลิต
544 การแยกและประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคไฟทอปธอร่าไบลท์ในพริกหวาน = Isolation and evaluation of antagonistic bacterial efficiency to control phytophthora blight in sweet pepper / เกศริน สูญกาย / 2552 /Full Text
Subject
โรคไฟทอปธอร่าไบลท์
พริกหวาน -- โรคและศัตรูพืช
แบคทีเรียโรคพืช
โรคพืช -- การควบคุม
545 การแยกสลายกากใบชาด้วยความร้อน = Pyrolysis of tea leaf residues / รัตนาภรณ์ ศิริวงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การแยกสลายด้วยความร้อน
ความร้อน
ชา
546 การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงที่อาศัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer innovativeness in fashion clothing among females in Mueang Chiang Mai District / ธณวัช สุภาสี / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
547 การรับบริการการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Treatment service of HIV patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุรชัย วชิระนันทกุล / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
548 การรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการดำรงชีวิตของคนพิการ = Legal consciousness and the role of law in the life of disabled people / ดาริน เจริญศิลป์ / 2552 /Full Text
Subject
คนพิการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คนพิการ -- การสงเคราะห์
549 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perception on plagiaristic behavior of graduate students, Facluty of Education, Chiang Mai University / พัชรี เขตต์จะโป๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา -- ผลงาน
การเขียนทางวิชาการ
ความเป็นเจ้าของผลงาน
การลอกเลียนวรรณกรรม
550 การรับรู้ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อบุคลิกภาพตราสินค้าของรองเท้ากีฬาที่เป็นผู้นำตลาด = Teenager perceptions towards brand personality of leading sports shoes in Mueang Chiang Mai District / สุธี อยู่ยิ้ม / 2552 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
โฆษณา -- รองเท้า
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
551 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Perceived stigma of caregivers life skills and perceived stigma of persons with schizophrenia / อาชวศรี คำหอม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
552 การรับรู้ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้นำชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Perceptions of the Emergency Medical Act 2008 and implementation of emergency medical services of community leaders, Hot District, Chiang Mai / อนัญญา ปัญญามณี / 2552 /Full Text
Subject
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
กฎหมายทางการแพทย์
บริการอนามัยชุมชน -- ฮอด (เชียงใหม่)
การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
553 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ = Perceived benefits and barriers of preconception health care among reproductive aged females / นวลอนงค์ หล่อดี / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
554 การรับรู้ภาพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแฟนฟุตบอลชาวไทย = Perception of myths on English Premier League Football of thai football fans / ปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
การรับรู้
ความคิดและการคิด
ฟุตบอล
555 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Chiang Mai University students' perception and using of nutrition label / ดวงดาว บุญชัย / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ฉลาก
โภชนาการ
556 การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception and understanding toward a crime act in compliance with computer crime act 2007 of internet cafe users in Mueang Chiang Mai District / นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
ความผิด (กฎหมาย)
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
557 การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาฟันตกกระของชุมชนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and opinion to dental fluorosis problem among people in Buak-Khang Aubdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / วันวิสาข์ ขำแสง / 2552 /Full Text
Subject
ฟัน -- โรค
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลบวกค้าง
558 การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception of preventive behavior on dengue Hemorrhagic Fever of people in Muangkaenpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ภาคย์ คะมาลี / 2552 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
559 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ = Nurse's perception on patient safety culture and incidence of adverse events in Northern Regional Hospitals / สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
560 การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Perceived stroke warning signs among hypertensive patients long Hospital, Phrae Province / หัสยาพร มะโน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80