ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in budget management auditing of San Sai Administrative Organization, Sarapee District, Chiang Mai Province / ทศพล อะทาโส / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย -- การเงิน
การปกครองท้องถิ่น -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลสันทราย
งบประมาณ
รายจ่ายของรัฐ
522 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ / 2552 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- แม่ทะ (ลำปาง)
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านใหม่พัฒนา (ลำปาง)
523 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = People participation in forest resources conservation in Thampla namtok Phasua national park, Mueang Mea Hong Son District / บุญลือ อ๋องตั๋ว / 2552 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ฮ่องสอน
524 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in Tambon Samoeng Nuea Development Project, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลสะเมิงเหนือ
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
525 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Community leaders participation in operating the healthy childcare center Pongphrae Subdistrict Mae Lao District Chiang Rai Province / เบญจมาพร อิ่มเอิบ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
526 การมีส่วนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leader and citizens in development a strong and livable community : a case study of Mueangganpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ไพรชล ตันอุด / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
527 การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาตำบลออนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of monks for develping students' moral and ethics in educational institutions, On Klang Sub-district, Chiang Mai Province / พระณัฐวุฒิ พือทอ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลออนกลาง
การพัฒนาจริยธรรม
ความดี
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
528 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of member of Maeton Housewives Savings Group in the management of saving group for production credit, Thepsadej Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ประเทิง / 2552 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
529 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก = Participation of members on the operation of weaving community enterprise, ChatTrakan District, Phitsanulok Province / มัฑนา ไชยจิตต์ / 2552 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ชาติตระการ (พิษณุโลก)
สินค้า -- ชาติตระการ (พิษณุโลก)
การทอผ้า -- ชาติตระการ (พิษณุโลก)
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ
530 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ = Participation of probation volunteers in rehabilitation of criminals community in Chiang Mai Province / พรพรรณ จันทร์อ้าย / 2552 /Full Text
Subject
อาสาสมัครคุมประพฤติ
การคุมประพฤติ
ผู้กระทำผิด -- เชียงใหม่
531 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Political participation of the middle clase in Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province / ปัทมาภรณ์ จันทรคณา / 2552 /Full Text
Subject
การเมือง
ชนชั้นกลาง -- เชียงราย
532 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง พ.ศ. 2551 = Political participation of Chiang Mai University students from 19 September 2549 coup d'etat to B.E.2551 / อัมฤตา สารธิวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
533 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in mayor election in Nongtongpattana Municipality, Chiang Mai Province / พิพัฒน์ มนัสเสวี / 2552 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
534 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in the election of member of Tambon Hang Dong, Municipal Council, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กิติพัฒน์ ประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
535 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = Political participation in Lampang Municipality / ดำเกิง ลักษณะโยธิน / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ลำปาง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
536 การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกลุ่มเยาวชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเชียงใหม่ = Political participation of Chiang Mai young people's alliance for democracy through internet network system / นภดล ปันติ๊บ / 2552 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เยาวชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
537 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านหนองร่อง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Eldderly's partipation in health promotion process at Ban Nongrong, Banpao Sub-district, Mueang Distict, Lampang Province / รพีพรรณ ปัญญาทอง / 2552 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
การส่งเสริมสุขภาพ -- ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
538 การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Adiotion of standard dairy cow farm regulation by small farmers, Ban Thi District, Lamphun Province / ดลใจ ธรรมนันท์ / 2552 /Full Text
Subject
ฟาร์มโคนม -- บ้านธิ (ลำพูน)
ฟาร์มโคนม -- มาตรฐาน
539 การยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' adoption of organic farming system in Thung Luang Royal Project Development Center, Mae Wang District, Chiang Mai Province / อาคม พรหมเสน / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์
540 การแยกคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพโดยการดูดซับด้วยของเหลวในคอลัมน์อัดตัว = Separation of carbon dioxide from biogas using liquid absorption in a packed column / ปกรณ์ ถนอมพงษ์ชาติ / 2552 /Full Text
Subject
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซชีวภาพ
การดูดซับ
ก๊าซ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80