ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบกโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก = Pasteurization of Pennywort (centella asiatica urb) juice by ohmic heating / จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง / 2552 /Full Text
Subject
น้ำใบบัวบก
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
502 การเพิ่มความเข้มข้นของ EPA และ DHA ใรน้ำมันปลาเผาะโดยการตกผลึกกับยูเรีย = Concentrating of EPA and DHA in snail eater fish (pangasius bocourti) by Urea crystallization / พรพิษณุ ธรรมปัทม์ / 2552 /Full Text
Subject
การตกผลึก
น้ำมันปลา
กรดไขมันดีเอชเอ
อีพีเอ
ผลิตภัณฑ์ประมง
503 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติกและเทคนิคการจำลองแบบปัญหาในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Efficiency improvement of scheduling using heuristic method and simulation technique in electronic assemblies industry production / ศิวรักษ์ อินต๊ะวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
แบบจำลองทางวิศวกรรม
504 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชที่ปลูกเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันโดยการลดการระเหยของน้ำและปริมาณน้ำไหลบ่าบนผิวดิน = Increasing crop water use efficiency under conservation cropping practices on sloping land by decreasing soil water evaporation and surface runoff / ธนภูมิ มีธรรม / 2552 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ของดิน
ความชื้นในดิน
การระเหย
น้ำในการเกษตร
505 การเพิ่มปริมาณแบคทีเรียกรดแลกติกในการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ผสมลำไยแห้งและลิ้นจี่แห้ง = Augmentation of lactic acid bacteria in the production of drinking yogurt with dried longan and dried lychee / ศุภรดา เฟื่องฟอง / 2552 /Full Text
Subject
นมเปรี้ยว
โยเกิร์ต -- การผลิต
506 การเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนระดับก้าวหน้าโดยใช้การสอนที่เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา = Enhancement of english reading comprehension and group discussion ability of expanding level students through Buddhism themed-based instruction / ฐาปนันท์ วงศ์วาร / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
507 การฟื้นฟูอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนบ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Community identity revitalization through the wisdom of Pha Sin Tin Jok in Ban Thong Lap Lae, Fai Luang Sub-district, Lap Lae District, Uttaradit Province / อัษนัย กางมูล / 2552 /Full Text
Subject
ตำนาน -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง
ผ้าทอ -- ลับแล (อุตรดิตถ์). ตำบลฝายหลวง
บ้านท้องลับแล (อุตรดิตถ์)
508 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' participation in Kaset Vichaya project operation, Chiang Mai Province / เหนือ แสงลำพูน / 2552 /Full Text
Subject
โครงการเกษตรวิชญา
การพัฒนาการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
509 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Community participation in operating the Childcare Center in Rong Kwang District, Phrae Province / จิรชาย นาบุญมี / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กเล็ก -- ร้องกวาง (แพร่)
เด็ก -- การดูแล
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
510 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in dengue hemorrhagic fever prevention and control papai subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / มรกต หน่อศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
511 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Community Participation in prevention the motorcycle accidents at Wiang Subdistrict, Chiang Saen District, Chiang Rai Province / ชวนพิศ หนูจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงราย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
อุบัติเหตุจักรยานยนต์
512 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community in promotin exercise in Ban Huykeaing Nhonghan subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / บุญเทียน แก้วมงคล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
513 การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Participation of the community and school in environment management a case of Mai Mok Cham Village, Taton Subdistrict, Mae Ai District, Chaing Mai Province / ผ่องศรี สิทธิราช / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
514 การมีส่วนร่วมของญาติในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Family participation in response through needs at the end of patient life / พิมพา กิติราช / 2552 /Full Text
Subject
การดูแลขั้นวิกฤต
ผู้ป่วยใกล้ตาย -- การดูแล
515 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Civil participation in operation of local government : a case study of Choeng Doi Tambon Municipatity Organization, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ธนาธิศย์ หงษ์ทอง / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเชิงดอย
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลเชิงดอย
516 การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ = Participation of people in waste manaement in Chiang Mai Municipalit Area / ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
517 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in administrative policy of Wieng Phrao Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province / รัตนา ต๊ะแสง / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาล -- การบริหาร
เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
518 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการรประชาคมหมู่บ้านด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in process of village civil society in infrastructure development in Tambon Talad Kwan, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / นงนุช เครือศรี / 2552 /Full Text
Subject
หมู่บ้าน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
หมู่บ้าน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลตลาดขวัญ
การบริหารทรัพยากรกายภาพ
519 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's participation in the public service of Koh Samui Municipality, Surat Thani Province / พงศ์สถิตย์ คำมูล / 2552 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- สุราษฎร์ธานี
บริการสาธารณะท้องถิ่น -- สุราษฎร์ธานี -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองเกาะสมุย
520 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552 = People's participation in formulating the fiscal year 2552 Wiangphrao municipality development plan, Phrao District, Chiang Mai Province / อาดิษฐ์ อินทจักร์ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
การปกครองท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80