ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ วัตถุดิบเหลือใช้ในบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด = Development of an electronic documents system for remaining raw materials in LTEC Company / เอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทแอล ที อี ซี จำกัด
ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
482 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Development of management model of the tutorial schools in the Upper Northern Province / ปองพล ปัญญาวิสุทธิกุล / 2552 /Full Text
Subject
การสอนเสริม -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียน -- การบริหาร
483 การพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใช้พื้นที่ร่วมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ย่านมัทรี = Classrooms planning schemes development using space-sharing concept for Nakorn Sawan Rajabhat University, Yan Mudsee / พงษ์ทอง คำเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ -- อาคาร
อาคารเรียน -- การออกแบบและการสร้าง
484 การพัฒนาโรงอบแห้งยางพาราที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล = Development of para rubber drying chamber using solar / กัน ผาสุข / 2552 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ยางพารา -- การอบแห้ง
485 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fever
Feverxtherapy
Fever -- in ibfancy & childhood
ผู้ป่วยเด็ก
เด็ก -- การพยาบาล
ไข้ -- การรักษา
486 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา = Development and implementation of clinical practice guidelines for emergency department triage, Phayao Hospital / ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
487 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Development and implementation of clinical practice guidelines for enteral feeding among critically III patients, Kamphaengphet Hospital / พุทธวรรณ มากสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
488 การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน = Development of Sesame oil nanoemulsion lotion / เทพิน จันทร์มหเสถียร / 2552 /Full Text
Subject
Sesame
Oilseed plants -- Thailand
Essences and essential oils
Herbal cosmetics
Nanoemulsion
น้ำหอม -- การผลิต
น้ำมันหอมระเหย
พืชให้กลิ่นหอม
งา
พืชน้ำมัน
นาโนเทคโนโลยี
489 การพัฒนาไลบรารี่สำหรับควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมโดยการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแบบรูปภาพและการไหลของข้อมูล = A Library development for controlling industrial measurement instruments by graphical and dataflow programming language / สมชาย หมุ้นอินต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การจัดการอุตสาหกรรม
490 การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of active pulmonary tuberculosis patients screening in outpatient and emergency department of a University Hospital using creative problem solving / สายใจ ชอบงาม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
491 การพัฒนาเว็บท่าสำหรับสังคมเกย์ชาวไทย = Web portal development for gays in Thai society / อภิญญา เสียงสืบชาติ / 2552 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
รักร่วมเพศ -- ไทย
492 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลอนามัยส่วนบุคคลของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Empowering parents in caring personal hygiene of children with Autism, Kawila Anukul School, Mueang Chiang Mai District / ดวงสมร ศิริ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เด็กออทิสติก -- การดูแล
เด็กออทิสติก -- สุขภาพและอนามัย
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
493 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of the potential in job performance of agricultural extension officers in Chiang Mai Province / วันเพ็ญ ศรีแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรตำบล -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการเกษตร
การพัฒนาตนเอง -- เชียงใหม่
494 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาจีนด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนภาษาจีนระดับกลาง = Development of Chinese language instructional media for Chiang Mai University students taking intermediate Chinese Language / หทัยรัตน์ เติมใจ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาจีน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สื่อการสอน
495 การพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนการสอน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of multimedia for packaging design instruction, Faculty of Arts, Chiang Mai Vocational College / พูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์ / เชีบงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่. คณะวิชาศิลปกรรม
สื่อการสอน
โสตทัศนวัสดุ
บรรจุภัณฑ์
496 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ = Participatory development of local agricultural curriculum based on sufficiency economy philosophy of Chiang Mai for life school / อนุวัฒน์ สิทธิปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
เกษตรกรรม -- หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
497 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชางานประดิษฐ์ เรื่อง การใช้ตุงล้านนา โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Handicraft cuuriculum development on using Lanna Tung at Santivithaya School, Mueang District, Chiang Rai Province / รักชนก อินจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติวิทยา -- หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน
ธง -- ไทย (ภาคเหนือ)
498 การพัฒนาอาชีพการเพาะกล้าไม้สักเพื่อการอนุกรักษ์ในชุมชนบ้านสวนสัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Development of teakwood cultivation occupation for the community conservation in Ban Suan Sak, Ngao District, Lampang Province / วรวรรธน์ จันทร์ฉาย / 2552 /Full Text
Subject
ไม้สัก -- การปลูก
การพัฒนาอาชีพ -- งาว (ลำปาง)
ชุมชนบ้านสวนผัก (ลำปาง)
499 การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ = Development of 3D animation by applying 2D animation techniques / อภินันท์ ปานเพชร / เชีบงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การ์ตูน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
500 การพัฒนาแอนิเมชันเพื่อรณรงค์การเมาไม่ขับ = The Development of animation for anti-drunk driving campaign / สุรีย์พร ครุฑแดง / 2552 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์การ์ตูน -- การผลิตและกำกับรายการ
การดื่มสุรากับอุบัติเหตุทางถนน
การขับรถขณะเมาสุรา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80