ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of a nosocomial infection surveillance system using collaborative quality improvement of Community Hospitals in Chiang Rai Province / นันทิยา สุขพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
462 การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณสำหรับศูนย์อนามัยที่ 10 = Development of operation and budget report system for Health Promotion Center Region 10 / พชรา คำฟู / 2552 /Full Text
Subject
การวัดผลงาน
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์
การประเมินผลงาน -- ฐานข้อมูล
463 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการใช้สารเคมีทางการเกษตร = The Implementation of decision support system for agrochemical / ภูริดา เต็งเจริญพงศ์ธร / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สารเคมีทางการเกษตร
464 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินธุรกิจสำหรับบริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด = Development of financial decision support system for pongchotana Co.,Ltd / คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
465 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an electronics document system Wat Weruwan School, Saraphi District Chiang Mai Province / จันทร์จิรา มีสนิท / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสารบรรณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
466 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Information system development for pursuance of projectactivity according to action plan of Faculty of Science, Maejo University / มาโนชญ์ ตนสิงห์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิทยาศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
467 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) = Development of information system for evaluating competency utilized in traning: electricity generating authority of Thailand (Mae Moh Mine) / สุรศักดิ์ หล่าวเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการสารสนเทศ
468 การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านม่อนทรายคำ = Development of information system for Monsaicum Shop / พิไลพร ฟุ่มเฟือย / 2552 /Full Text
Subject
ร้านม่อนทรายคำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
469 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกองทุนสวัสดิการครู โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ = The Development of Accounting Information System for Teachers Welfare Fund of Lanna Commercial College Chiangmai / ทศพร ไชยประคอง / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
470 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system for the village fund at Pa Phraw Nok Village, Pa Dad Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
หมู่บ้านป่าพร้าวนอก
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่. ตำบลป่าแดด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
471 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system fot software service of registration processing center, Region 5 Chiang Mai Province / ณัฐกานต์ คำมา / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน ภาค 5
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
472 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกระเบื้องหอชัย จังหวัดลำพูน = Development of an information system for management of Krabeung Horchai Shop, Lamphun Province / พิชชาภา สุขเหล็ก / 2552 /Full Text
Subject
ร้านกระเบื้องหอชัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
473 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจงไพศาล จังหวัดเชียงราย = Development of management information system for Jongpaisan shop, Chiang Rai Province / สมฤทธิ์ เฑียรเดช / 2552 /Full Text
Subject
ร้านจงไพศาล
การจัดการสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็และค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านค้า -- เชียงราย
474 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเสื้อแจ็กเก็ตอำนวยศิลป์จังหวัดลำพูน = Development of management information system for managing Umnuaysil jacket factory Lamphun / ณฐนันท์ กาญจนคูหา / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดการโรงงาน
475 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ สถานีอนามัยตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Management information system for Unit cost analysis of Chompoo Public Health Center, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / อนุรักษ์ ต่อชาติ / 2552 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลชมพู
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการสารสนเทศ
476 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิตของบริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Development of the information system for production control of Lumphun shindengen Co., Ltd. / พรรณวิทย์ สิทธิเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การควบคุมกระบวนการผลิต
477 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for supporting customer services of True Internet Company Limited Chiang Mai branch / ศรายุทธ ปัญญารักษา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริการลูกค้า
478 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of project budget management information system for Asia Technology School, Chiang Mai Province / สุทธิดา นาเมืองรักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารโครงการ
479 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Information system development for computer inventory of Lampang college of commerce and technology / สุวภี เรือนคำ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
โรงเรียน -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
480 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย = Development of information system for Job Training Department, Chiangrai Commercial School / จุฬาลักษณ์ วงศ์สุขสันติ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
โรงเรียน -- เชียงราย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80