ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาระบบการจำแนกกลุ่มชุดดินในประเทศไทยบนเครือข่ายขององค์กรของกรมพัฒนาที่ดิน = Development of Soil Group Classification System in Thailand on internet for Land Development Department / วรุตม์ ปรางค์วัฒนากุล / 2552 /Full Text
Subject
ดิน
ดิน -- การจำแนก
442 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา = Developing students assistance system at Lanna Polytechnic College / ครรชิต เมฆขลา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา -- การบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
443 การพัฒนาระบบการใช้บริการออนไลน์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = Development of online service system for the 700th Anniversary Chiangmai Sports Complex / ธนสุทธิ์ พลายโถ / 2552 /Full Text
Subject
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
บริการสารสนเทศ
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
การค้นข้อสนเทศ
444 การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามมิติกับกูเกิล โดยใช้กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน = 3D GIS data interchange system development using rapid application development / กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
445 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านแรงงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ = Labour data warehouse system development of Chiang Mai Provincial Statistical Office / คเชนทร์ อึ่งสกุล / 2552 /Full Text
Subject
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
สำนักงานสถิติประจำจังหวัดเชียงใหม่
446 การพัฒนาระบบควบคุมการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ทางการเกษตรที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพแบบผสม = Development of knock control system for a multipurpose diesel engine in agricultural using biogas as dual-fuel / สุร มะลิซ้อน / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
วิศวกรรมเครื่องกล
447 การพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด = Development of supplies system at Thai Sakae Lace Co., Ltd. / อรรถสิทธิ์ กุลจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด
พัสดุ -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
448 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง = The Computer devices database management system development using extreme programming software development process / ภัทรกร ศรีมณี / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
449 การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชุมทอง จังหวัดลำปาง = Development of an online inventory management system for hardware shop at Srichumtong Limited Partnership, Lampang Province / ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล / 2552 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชุมทอง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ลำปาง
450 การพัฒนาระบบจัดจัดเก็บและติดตามเอกสารสำหรับงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย = The development of filing and tracking management system in general affairs division, Office of President, Chiangrai Rajabhat University / มวลชน เตวิยะ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
451 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจการอนุมัติการขนส่งแบบเช่าเหมาคัน = The Development of decision support system for approving whole transportation / เทพประทาน คงสุริยศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การขนส่ง
การแก้ปัญหา
452 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขื่อนภูมิพล = Development of database system for human resource Management of Bhumibol Dam / อ้อมรัก วงษ์ทิม / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
453 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก = Development pf database systemfor Small Animal Hospital / ไกรวุฒิ ตันติคะเนดี / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล
การจัดการฐานข้อมูล
454 การพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัยหาซอฟต์แวร์หลังการขายของบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั้น จำกัด = Development of a tracking system for solving software problems after saling of Aware Corporation Limited / ธิติพันธุ์ กังวาล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า
การจัดการฐานข้อมูล
บริการลูกค้า
455 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสำหรับผู้ใช้บริการสถานีฐานของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส 18 จังหวัดภาคเหนือ = Delopment of monitoring system for base station subscriber of AIS mobile telephone network system in eighteen northern provinces / อลงกต สัมฤทธิ์เจียรผล / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า
การจัดการฐานข้อมูล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
456 การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าส่งซ่อมของบริษัทในเครือฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม = Development of status tracking and review system for repaired products, Formula Industry Group / ชนาทิพย์ เพียรเรืองอุดม / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สินค้าอุตสาหกรรม
การจัดการฐานข้อมูล
457 การพัฒนาระบบทะเบียนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สถาปัตยกรรมการขับเคลื่อนด้วยโมเดล = Basic education school system development using model-driven architecture / วัชรินทร์ สาระไชย / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
458 การพัฒนาระบบบริหารการตลาดเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ของบริษัทเอสเคโอเอเซ้นเตอร์ = The Marketing management development system for office automation of SK OA Center Company Limited / รังสรรค์ โกมินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทเอสเคโอเอเซ้นเตอร์
การจัดการตลาด
การตลาด -- การบริหาร
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
459 การพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทอินคอม จำกัด = Management system development of Software Development Project for Inconn Company, Limited / ภัทรภร โพธิแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทอินคอม จำกัด
การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
460 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในโรงบ่มใบยาสูบ = The Development of human resource system in full cured Virginia Factory / ฐาปนะ ปัญญโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล
การจัดการฐานข้อมูล
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
ยาสูบ -- การผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80