ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกรในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Database development on swine production in the Community of Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun province / นงค์นุช เถื่อนทิม / 2552 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
สุกร -- ฐานข้อมูล
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
สุกร -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
402 การพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สำหรับห้องสมุดดิววอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ = Database development of Western music materials for the Dewald Memorial Library, Payap University / จิตรา สามสา / 2552 /Full Text
Subject
ห้องสมุดดิวอลด์
ฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ห้องสมุด
403 การพัฒนาต้นแบบแซตโรบอทภาษาไทย กรณีศึกษา เรื่องอัญมณี = Development of Thai Language chat robot prototype: a case study on gem stone / ณรงค์ โคตรสกิจ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
404 การพัฒนาทักษะการซื้อของสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอนในสถานการณ์จริง = Developing purchasing skills of the person with intellectual disabilities through real life situation teaching / อัญชลี ยศยิ่ง / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
ความบกพร่องทางสติปัญญา
กิจกรรมการเรียนการสอน
405 การพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด โดยใช้กระบวนการค่ายอัจฉริยะนักพูด = Development of public speaking skills for speaking gifted students through genius speaker camp / พงศกร สมมิตร / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
การพูดในชุมนุมชน
406 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาความคิด = Development of Thai language reading and writing skills of Prathom Suksa 3 students through thinking development exercises ชัชฏาภรณ์ อักษรดิษฐ์ / ชัชฎาภรณ์ อักษรดิษฐ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบฝึกหัด
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
407 การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล = Development of mathematics word problem solving skills of Prathom Suksa 4 students through K W D L technique / บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยกูด
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เด่นชัย (แพร่)
408 การพัฒนาแนวการสอนวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตำนานกว๊านพะเยา = Developing guideline for teaching local literature entitled Kwan Payao Legend / เกตน์สิรี ใบอุบล / 2552 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การศึกษาและการสอน
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
ตำนานกว๊านพะเยา
409 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Development of guidelines for Buddhist-Way School model operation, Chiang Mai Educational Service Area 1 / ชาตรี นามคุณ / 2552 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
410 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
411 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admitted to the intensive care unit at maesot Hospital Tak Province / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
412 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for management of urinary incontinence among elders at elders at the elderly clinic Chiang Rai Regional Hospital / กัตติกา พิงคะสัน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
413 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for pain Management among elders with post hip operation orthopaedic department Phrae Hospital / ธนาวรรณ แสนปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
414 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดาในโรงพยาบาลจอมทอง = Development of clinical practice guidelines for preventing early postpartum hemorrhage among mothers in chomthong hospital / ชญาณิศวร์ กุณา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
415 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : การวิจัย = Development of clinical practice guidelines for vascular complications prevention among elders with coronary artery disease undergone coronary angiography cardiac catheterization unit Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital , ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ / สุชาดา บุญนายืน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Coronary angiography
Coronary artery disease
416 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุในหอผุ้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Development of clinical practice guidelines for physical restraining elderly patients in intensive care unit, Songklanagarind Hospital / นิภาวรรณ ชามทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
417 การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง รูปเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of programmed instruction titled geometric shapes for Prathom Suksa 3 students / ธนาลักษณ์ พรหมพิจารณ์ / 2552 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
เรขาคณิต -- การสอนด้วยสื่อ
การศึกษาขั้นประถมศึกษา
418 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูดของนักศึกษาผู้ใหญ่ = Development of English lessons by using social interaction activities to promote listening-speaking abilities of adult learners / ดวงพร มาตย์สมบัติ / 2552 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
419 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่อง พื้นฐานทางด้านตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = Development of e-learning courseware of fundamental of financial markets and institution / กฤษฎา พูนลาภยศ / 2552 /Full Text
Subject
การเงิน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
420 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น = Development of e-learning courseware on introduction to financial statement analysis / พัชรีพรรณ ดวงมุสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
งบการเงิน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80