ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Financial administration development of local administrative organizations in San Sai District, Chiang Mai Province / ธนพร โรจนวุฒิธรรม / 2552 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- สันทราย (เชียงใหม่)
การคลัง -- การบริหาร
382 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ = Developing english learning of preschool children through movement and rhythmic activities / สิริพิณดา กันธะคำ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นก่อนประถม
กิจกรรมการเรียนการสอน
383 การพัฒนากิจกรรมชุมนุมดีเจน้อยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันศรี จังหวัดเชียงใหม = Development of little disc jockey club's activities focusing on community participation for Ban San Sri School Students, Chiang Mai Province / สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันศรี
กิจกรรมของนักเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
384 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์สถานีวิทยุเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา = Development of assessment criteria for the network of educational institution radio station websites / วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร / 2552 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา
เว็บไซต์ -- การประเมิน
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
385 การพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีเอจาย = Development 3D game PC by aglie game development / กิตติ ภูริทัต / 2552 /Full Text
Subject
เกม
เกมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
386 การพัฒนาขั้นตอนวิธีแบบศึกษาสำนึกสำหรับการทำเหมืองข้อมูลต้นไม้ประวัติจากข้อมูล ณ จุดขาย = Development of heuristic algorithm for historical tree mining from point sale data / เจษฎา คลังตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
ดาต้าไมนิง
ฐานข้อมูล
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
387 การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการตรวจจับสิ่งผิดปกติบนการจราจรระบบเครือข่าย = Development of algorithm for network traffic anomaly detection / พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
388 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ = Development of creative scientific thinking for science gifed grade level 4 students using creative science activities / บุศรา จิตวรรณา / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
389 การพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของ Brooker and Withrow = Developing learners' grammatical knowledge and English writing ability through brookes and withrow's writing process model / จีรสุดา เลิศปัญญานุช / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- การศึกษาและการสอน
390 การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้สื่อประสม = Development of the spatial sense among Mathayom suksa 1 students through multimedia / มยุรัตน์ ธินะ / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
สื่อการสอน
391 การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม = Development of self-esteem to promote healthy behaviors of visual impairment children by using group activities / ณัฐิรา ศีติสาร / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
การส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน -- เชียงใหม่
ความบกพร่องทางสายตา
392 การพัฒนาความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเรียนแบบเน้นภาระงานด้านการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Development of English listening-speaking skills and self-confidence through task-based learning on tourism of expanding level students / นนทพัทธ์ เมืองยศ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
393 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยกลวิธีที่หลากหลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of word problem solving ability on linear equations with one variable using multiple strategies among Mathayom Suksa 2 Students at Sansaiwittayakom School, Chiang Mai Province / พรทิพา โสกัณทัต / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การแก้โจทย์สมการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
394 การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ บ้านปงเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of personal health care abilities in the elderly of Pong Nuea Village, Hang Dong District, Chiang Mai Province / วันชัย น้อยจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
395 การพัฒนาเครื่องกำเนิดความร้อนโดยใช้แกลบสำหรับการอบเมล็ดพันธุ์ = Development of rice husk heat generator for seed drying / ประจักร์ โกษาวัง / 2552 /Full Text
Subject
ความร้อน
ความร้อน -- วัสดุและอุปกรณ์
396 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผลหม่อน = Development of vinegar drink from mulberry juice เอือ้งพลอย ใจลังกา / เอื้องพลอย ใจลังกา / 2552 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู
เครื่องดื่ม
หม่อน -- การแปรรูป
397 การพัฒนาเครื่องดื่มเสริมสารสกัดเจี่ยวกู้หลาน = Development of beverage fortified with Jiaogulan extract / สิริรัตน์ ใจสาม / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มสมุนไพร
เครื่องดื่มชูกำลัง
398 การพัฒนาเครื่องทดสอบความต้านทานเมทริกซ์เมมเบรนสวิตช์แบบอัตโนมัติ = Development of automatic matrix membrane switch resistance tester / บรรเทิง ยานะ / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
แมตริกซ์
วิศวกรรมไฟฟ้า -- การทดลอง
399 การพัฒนาเครื่องบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีดแบบพกพาสำหรับการแพทย์ระยะไกล = Development of portable 12-Lead electrocardiograph for telemedicine / พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / 2552 /Full Text
Subject
ทฤษฎีสัญญาณ (โทรคมนาคม)
คลื่นไฟฟ้า
การประมวลสัญญาณ
การแพทย์ทางไกล
400 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานระบบทะเบียนสินทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก = Software development for assets registration management in the Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak / สมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ / 2552 /Full Text
Subject
Assets (Accounting) -- Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. คระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80