ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท = Production of pickled garlic powder by Foam-mat Drying / คุ้มเกล้า ตุลาดิลก / 2552 /Full Text
Subject
กระเทียม -- การเก็บและรักษา
กระเทียม -- การอบแห้ง
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
362 การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้นโดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Production of mixed fruit juice concentrate using freeze concetration technique / สีทอน ลีเลี่ยนู / 2552 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้
อุตสาหกรรมน้ำผลไม้
363 การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวันโดยการอบแห้งแบบสุญญากาศและแบบแช่เยือกแข็ง = Production of honey powder from sunflower honey by vacuum and freeze drying techniques / ชนิตา ศิริรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
น้ำผึ้ง -- การอบแห้ง
364 การผลิตน้ำส้มผงด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบอินฟราเรดหลังผ่านกรรมวิธีโฟมแมต = Production of orange juice powder using infrared vacuum dryer after foam mat processing / พัตสลา ใจดำรงค์ / 2552 /Full Text
Subject
น้ำส้ม -- การแปรรูป
น้ำผลไม้ -- การผลิต
เครื่องอบแห้ง
365 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำเวย์เต้าหู้และน้ำเวย์เนยแข็ง = Vinegar Production from soybean curd whey and cheese whey / กุลวดี คตชนะเลขา / 2552 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู
น้ำส้มสายชู -- การผลิต
366 การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้นโดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Processing of concentrated mulberry juice using freeze concentration technique / ปัทมา พงษ์เกษ / 2552 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร
หม่อน
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
367 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อต้านซีเอตินไรโบไซด์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดซีเอตินไรโบไซด์ในพืช โดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์ = Monoclonal antibody production against zeatin riboside for detection in plant by enzyme linked immunosorbent assay / ปริญญาภรณ์ วิโรจน์สกุล / 2552 /Full Text
Subject
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
แอนติบอดีย์
ฮอร์โมนพืช
สรีรวิทยาพืช
368 การผลิตและสมบัติของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไทเทเนตเซอร์โคเนต = Fabrication and properties of bismuth sodium titanate zirconate ceramics / อัมพิกา ราชคม / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- การผลิต
วัสดุเชิงประกอบ
369 การผลิตสารสกัดชนิดผงจากพริกสดโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟม - แมท = Production of fresh chili extract powder by Foam-mat Drying / สุธิดา กิจเกษตรสถาพร / 2552 /Full Text
Subject
พริก
พริก -- การอบแห้ง
สารสกัดจากพืช
พริก -- การแปรรูป
370 การผลิตเอทานอลจากการหมักข้าวเปลือกด้วยวิธีการบดหยาบ = Alternative Production from Fermentation of Crushed Paddy Rice / ปิยะพร ปะระมะ / 2552 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
371 การผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลในเตาปฏิกรณ์แบบเบตนิ่ง = Hydrogen Production from biomass in Fixed Bed Gasifier / ติณณภพ แพงผม / 2552 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจน
ชีวมวล
372 การพยากรณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยโดยวิธีอารีแม็กซ์ = Forecasting of foreign direct investment in food industry of Thailand using ARIMAX Method / จุติพร ฟูเต็มวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ
อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย
373 การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท และน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินในตลาดฟิวเจอร์ไนเม็กซ์ โดยการใช้แบบจำลองอาร์ฟีมา / ณันทิวร เทียนแป้น / 2552 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
น้ำมันดิบ -- ราคา
น้ำมันเบนซิน -- ราคา
374 การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับวิธีอารีมา = Prediction of stock price and security market index using neural network model compare with ARIMA Method / เกรียงศักดิ์ สุดหอม / 2552 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
375 การพยากรณ์ราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้แผนผังจัดระเบียบเองได้ = Short term stock price prediction using self-organizing map / พร้อมพงศ์ สุกัณศีล / 2552 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หุ้นและการเล่นหุ้น
376 การพัฒนากระบวนการควบคุมการผลิตและบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบของบริษัทเดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด = The Shop floor control process and resource management system development for master mould making of Delcam (Thailand) Co, Ltd / นิคม สุวรรณบล / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารการผลิต
การควบคุมการผลิต
377 การพัฒนากระบวนการจัดการเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแมคตอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cesarean section preparation management process in the operating room, McCormick Hospital, Chiang Mai Province / รัตนา พอพิน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cesarean section
378 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Learning process development of toxic substance vegetable growing promotion, Thasongorn Tambon administration organization, Mueang distric, Maha Sarakham province / อภิญญา ผาณิบุศย์ / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน
ผักปลอดสารพิษ -- ท่าสองคอน (มหาสารคาม)
ผัก -- การปลูก
379 การพัฒนากระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครการตูนไทยสําหรับสื่อแอนิเมชั่น = Development of Design Process for Thai cartoon characters for animation media / เอม อึ้งจิตรไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
ตัวละครและลักษณะนิสัย
การ์ตูน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์การ์ตูน
380 การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านปะละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก = Tourism development and changes of community's way of life in Palatha Village, Mae Lamung Sub-district, Umphang District, Tak Province / ธิตินทร์ จารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- อุ้มผาง (ตาก). ตำบลแม่ละมุ้ง
อุ้มผาง (ตาก). ตำบลแม่ละมุ้ง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80