ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ทางการตลาดของร้านจำหน่ายหนังสือประเภทแฟรนไชส์และประเภทไม่ใช่แฟรนไชส์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐม = A Comparison of market image between franchise bookstores and non-franchise bookstores by consumers in Amphoe Mueang Nakhon Pathom / ณชธร เสน่ห์นพกุล / 2552 /Full Text
Subject
ร้านหนังสือ -- การตลาด
ภาพลักษณ์องค์การ
ผู้บริโภค -- นครปฐม
342 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตระหว่างหญิงมีครรภ์ที่มีปัจจัยด้านจิตสังคมและภาวะสุขภาพกายต่างกันในโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดลำปาง = A comparison of mental health status among pregnant women with different psychosocial factors and physical health status at Lampang Regional Hospital / พิมพ์ชนก ศิริมังคลากุล / 2552 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- จิตวิทยา
สตรี -- สุขภาพจิต
343 การเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาส ภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของ เคียร่า ลูบิค = A comparative study of Buddhadasa Bikkhu's Dhammic economy perspective and Chiara Lubich's theory of the economy of communion / ปรียานุตร สุรินทร์แก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนา -- การศึกษาและการสอน
344 การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่าง องค์การธุรกิจที่มีประสิทธิผลขององค์การแตกต่างกัน = Comparison of learning organization characteristics among business organizations with different levels of organizational effectivness / อริย คำยา / 2552 /Full Text
Subject
การเรียนรู้องค์การ
ธุรกิจของเอกชน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
345 การเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อี-อ็อกชั่น กับวิธีประมูลแบบเดิม = A comparison of e-auction and traditional auction procurements / ธีรดา เหล็กงาม / 2552 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
346 การเปลี่ยนคาบของวงโคจรและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ เอเค คานิส ไมนอริส = Orbital period change and evolution of Binary System AK Canis Minoris / รณกฤต รัตนมาลา / 2552 /Full Text
Subject
ดาราฟิสิกส์
กลศาสตร์ท้องฟ้า
347 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = Agricultural land use changes and peasants' adaption: a case study of Sai Mun Village, Nongprue Sub-district, Phanat Nikhom District, Chon Buri Province / วิทยา เต่าสา / 2552 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร
การใช้ที่ดิน -- ชลบุรี
348 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผักระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ = Changes of antioxidant activities in vegetables during low temperature storage / พลกฤษณ์ มณีวระ / 2552 /Full Text
Subject
แอนติออกซิแดนท์
ผัก -- การเก็บและรักษา
349 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ภายหลังการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา = Quality changes in ripen mango and litchi fleshes after cryogenic freezing and during storage / จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว / 2552 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ผลไม้แช่แข็ง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
350 การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและบทบาทหญิงชายในบริบทการพัฒนาของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Changes of diet and gender roles in the context of development of Sa-eab community, Tambon Sa-eab, Amphoe Song, Changwat Phrae / เยาวลักษณ์ ศรีคำภา / 2552 /Full Text
Subject
ความมั่นคงทางอาหาร
บทบาทตามเพศ
การพัฒนาชุมชน
351 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน = Groundwater level fluctuations in the Chiang Mai - Lamphun groundwater basin / รบฤา พรหมมา / 2552 /Full Text
Subject
ระดับน้ำ
น้ำบาดาล
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่
352 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารความรู้ด้านพุทธศาสนาของเยาวชนที่เข้าร่วม เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่ = The Exposure and utilization of Buddhism information of youths in the Buddhism Information Network Chiang Mai Province / อัญชิสา วิไลรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
สื่อมวลชนกับเยาวชน -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
พุทธศาสนา
353 การเปิดรับสื่อและทัศนคติต่อการโฆษณา และการรณรงค์การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Media exposure and attitude towards alcohol advertising and stop drinking campaign through television of people in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / อนุพงษ์ พูลพร / 2552 /Full Text
Subject
การเปิดรับข่าวสาร
การรณรงค์โฆษณา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
โฆษณา -- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
354 การแปรรูปลิ้นจี่ผงโดยการอบแห้งแบบอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ = Processing of lychee powder by infrared vacuum drying / พันธ์ลพ สินธุยา / 2552 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง
ผลไม้แห้ง
อุตสาหกรรมผลไม้แห้ง
355 การแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า: กรณีศึกษาโรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท = Commoditising local culture: a case study of Horizon Village and resort Hotel / ธันยพร ธิราวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท
การตกแต่งและการประดับ
การตกแต่งภายใน
โรงแรม -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
356 การผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Production of animation cartoon for no smoking campaign of Chiangmai University Students / อัมฤทธิ์ โสรส / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ผลงาน
ภาพยนตร์การ์ตูน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
การสูบบุหรี่
357 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากขี้เลื่อยโดยแกสิฟิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่ง = Hydrogen gas production from sawdust by steam catalytic gasification / ศิริมิรินทร์ มีสุข / 2552 /Full Text
Subject
ก๊าซสังเคราะห์
ก๊าซ -- การผลิต
ไฮโดรเจน
358 การผลิตขนมขบเคี้ยวพองกรอบเสริมบัวบกโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน = Processing of puffed snack fortified with pennywort by extrusion / นัทธียา ภวภูตานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมขนมอบกรอบ
กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป
อาหารแปรรูป
359 การผลิตความหมาย พื้นที่ประเทศไทย ในยุคพัฒนา (พ.ศ.2500 2509) = The production of space of Thailand in development era (1957 1966) / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ / 2552 /Full Text
Subject
ไทย -- ประวัติศาสตร์, 2500-2509
ไทย -- ภาวะสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย
360 การผลิตไซลิทอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมโดยการหมัก = Xylitol production from industrial by-products by fementation / อังคณา ทองคำ / 2552 /Full Text
Subject
ไซลิทอล
เทคโนโลยีชีวภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80