ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Self-care behavioral modification of hemiplegic persons by participatory learning / บุษราคัม คาบเพ็ชร / 2552 /Full Text
Subject
อัมพาตครึ่งซีก -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
322 การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptation of commercial agricultural production of the Pga K'nyua : a case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ปวินท์ หน่อแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ
การใช้ที่ดิน
เกษตรกรรม
การปลูกพืช -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ
ปกาเกอะญอ
323 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงดีของชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสตรีชาวลีซูระดับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้หนึ่ง = Transformation of good girl indentity of ethnic people: the case of a female teacher government official at school director ranking / ปริมจิต วาสีอนุรักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์
ความเป็นหญิง
จิตวิทยาทางเพศ
ลีซู -- ความเป็นอยู่และประเพณี
324 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เพศหญิงในพื้นที่หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Altering female gender identity in female dormitory space, Chiang Mai University / เขมิสา ขำวิลัย / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
หอพัก -- เชียงใหม่
สตรี -- พฤติกรรม
325 การเปรียบเทียบการยอมรับการปฏิบัติการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลที่มีลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกันในโรงพยาบาลนครพิงค์ = A comparison of evidence-based practice acceptance among Nakorn Ping Hospital nurses with different personal characteristics and perceived organizational climates / นิสา วิภาสวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์ -- พนักงาน
พฤติกรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
ความพอใจในการทำงาน -- แง่จิตวิทยา
พยาบาล -- เชียงใหม่
326 การเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานโรงแรมในเครือข่ายของไทยกับเครือข่ายของต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of perception of organizational culture and organizational commitment between hotel employees in Thai chain and international chain in Chiang Mai Province / จิดาพันธุ์ ศรีเทศ / 2552 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ
327 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเชื่ออำนาจในตนระหว่างผู้ต้องขังที่ปรับตัวได้ดีในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = A Comparison of self-esteem and internal locus of control between well-adjusted group and Mal-Adjusted group of inmates at Chiang Mai Woman Correctional Institution / พงศ์ฤทธิ์ จันทรมงคล / 2552 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
ทัณฑสถานหญิง
328 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองและความคิดอัตโนมัติด้านลบระหว่างเด็กที่บิดามารดาย้ายกับไม่ได้ย้ายไปทำงานต่างถิ่น = A Comparison of self-esteem and negative automatic thoughts between children whose parents move and not move away to work / กมลรัตน์ งามธุระ / 2552 /Full Text
Subject
สัจจการแห่งตน
ความนับถือตนเอง
329 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักศึกษาต่อการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Comparing expectations of parents and students' in studying at Faculty of Science, Chiang Mai University / พร พรมมหาราช / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
การศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
330 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังต่อปัจจัยจูงใจและรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาระหว่างพนักงานที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน = A comparison of the differences of expectaion motivators and supervisors' leadership styles among employees with different personality / ปิยธิดา ศุภลักษณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
การจูงใจ (จิตวิทยา)
331 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of passenger satisfaction towards low-cost airline services in Chiang Mai Province / ศริญญา นายอง / 2552 /Full Text
Subject
สายการบิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้โดยสารเครื่องบิน
สายการบิน -- เชียงใหม่
332 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาทองคำระหว่างแบบจำลองอารีมา การ์ชเอ็มและจีเจอาร์ = Accuracy Comparison in Gold Price Forecasting Models Among ARIMA, GARCH-M, E-GARCH and GJR / ดนัยรัตน์ คณารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
พยากรณ์เศรษฐกิจ
333 การเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย = A comparison of risk and returns in fixed income securities and equity instruments between the stock exchange of Thailand and Asian Stock Markets / กมลศักดิ์ แก้วคำฟู / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
การประเมินความเสี่ยง
ตราสารหนี้
334 การเปรียบเทียบความหวัง ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีกับไม่เปิดเผย = A Comparison of hope, spiritual well-being and self-care behaviors of HIV infected patients with disclosure of HIV-infected status and non-disclosure / สตกมล แก้วมา / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ความหวัง
จิตวิทยาการปรึกษา
335 การเปรียบเทียบค่านิยมทางจริยธรรมระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น = Comparison of moral values of Thai and Japanese students in primary school ยูโกะ อิโต / อิโต, ยูโกะ / 2552 /Full Text
Subject
ค่านิยมสังคม
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย
นักเรียนประถมศึกษา -- ญี่ปุ่น
336 การเปรียบเทียบต้นทุนการเปลี่ยนเชื้อเพลิง ของหม้อไอน้ำจากน้ำมันดีเซลเป็นก๊าซแอลพีจี ของโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง = The comparison of capital cost on a Boiler's Fuel after switching form Diesel to LPG in procession and production development factory of the Royal Project Foundation / วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร / 2552 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง -- โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
เครื่องจักรกล -- การใช้เชื้อเพลิง
337 การเปรียบเทียบเทคนิคการลดมิติสำหรับการจำแนกเอกสารบนโครงข่ายประสาท = A comparison of dimensionality reduction techniques for document classification on neural network / ศุภชัย มุกดาสนิท / 2552 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
338 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นระหว่างสถานบันการเงิน โดยใช้แบบจำลองอัตสหสัมพันธ์และ แบบจำลองอัตสหสัมพันธ์ที่มีค่าแบ่งกลุ่มตัวอย่าง = Comparison forecasting performance between autoregressive model and threshold autoregressive model of short term leanding rate between Financial Institutions / รัชกรณ์ เจนธัญกรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมธนาคาร
เงินกู้
339 การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ = Comparison of proceeding in knowledge management between Chiang Mai Rajabhat University and Payap University / น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ / 2552 /Full Text
Subject
ความรู้
การจัดการองค์การ
การจัดการความรู้
340 การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคระห์ทางเทคนิค = A Comparison of stocks' return in the energy sectorof the stock exchange of Thailand by technical analysis / พัชรินทร์ ชัยวัง / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคระห์การลงทุน
อุตสาหกรรมพลังงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80