ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี = Application of Small Group activity concept to improve service quality at Saraphi Hospital / ธรณ์ธันย์ ติยะศรี / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
302 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Implementation of sufficiency economy of communities in Pai Municipality, Pai District, Maehongson Province / จตุพล ยะจอม / 2552 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
303 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Application of geographic information system on studying an epidemic of dengue hemorrhagicfever in Bongtun Subdistrict, Doi Tao District, Chiang Mai Province / สมรัตน์ แดงติ๊บ / 2552 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ระบาดวิทยา
การเฝ้าระวัง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่). ตำบลบงตัน
304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานที่ปรึกษาทางวิชาการ = Application of GIS in academic counseling / วันเพ็ญ จินดารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
305 การประยุกต์ใช้สมอยึดพื้นเพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของเหมืองแม่เมาะ = Ground anchors application for slope stabilization at Mae Moh Mine / ณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
306 การประยุกต์พื้นที่โล่งภายในวัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กรณีวัดดาวดึงส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Utilizing open space in temple for recreation : a case of Wat Dawadueng, Chiang Mai / ชูเกียรติ กิ่วแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
วัดดาวดึงส์
วัด -- ภูมิสถาปัตยกรรม
วัด -- เชียงใหม่
307 การปรับความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adjustment of mathematical basic knowledge before learning on solving quadratic equations with one variable for Mathayom Suksa 4 Students, Pangmaphapittayasan School, Mae Hong Son Province / ปิยดา ปวงฟู / 2552 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การแก้โจทย์สมการ
สมการ
308 การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Adjustment of agriculturalists toward the agricultural alternatives in line with the sufficiency economy guiding principle: a case study of Ban Pa Phai, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นภดล หงส์ศรีพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง
การปรับตัว
309 การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองไทย = Adjustment of tourism entrepreneur resulted of Thai political and economic crisis in Mueang Chiang Mai / เจียระไน ภัทราคม / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
บริษัทนำเที่ยว -- เชียงใหม่
ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
310 การปรับปรับพันธุ์พริกลูกผสมโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน = Varietal improvement of hybrid chili by male sterility / ศกลวรรณ อรัณยะนาค / 2552 /Full Text
Subject
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
311 การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ จากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 = Adjustment of the hotels and resorts' marketing strategies in Chiang Mai Province resulted from the 2008 economy crisis / ลัดดา ปันแดง / 2552 /Full Text
Subject
วัฏจักรธุรกิจ -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจตกต่ำ -- พ.ศ. 2551 -- ไทย
โรงแรม -- เชียงใหม่
สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
312 การปรับปรุงการจัดการในห่วงโซ่อุปทานของสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Improvement in supply chiang management of tangerine orchards in Fang District, Chiang Mai Province / ฐานิตา ถุงแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ส้ม -- การปลูก
สวนผลไม้ -- เชียงใหม่
313 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานของโรงงานอาหารสัตว์ = Efficiency improvement in supply chain operation of animal feed factory / สุวภัทร รักเสรี / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
โรงงานแปรรูปอาหาร
314 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement of garment factory using motion and time study technique / จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
เสื้อผ้า -- การผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
315 การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผ่น = Improvement of overall equipment effectiveness in the plastic sheet industry / อินทนนท์ สีตลพฤกษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมพลาสติก -- การบริหาร
การจัดการอุตสาหกรรม
316 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบชิ้นงานเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ = Efficiency improvement in radio frequency transmitter testing process / นิคม ณ ลำพูน / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
317 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบไม่เชิงเส้นโดยวิธีนิวตันแบบช่วงเชิงองค์ประกอบโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน = Improving the efficiency of a nonlinear-system-solver using a componentwise newton method using parallel computing / ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ / 2552 /Full Text
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
การประมวลผลแบบขนาน
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
318 การปรับปรุงผลผลิตในกระบวนการพันขดลวดโดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องพันขดลวด = Yield improvement in coil winding process by optimizing the parameters in coil winding machine / กฤษณา บุญทาวงศ์ษา / 2552 /Full Text
Subject
ลวด
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
319 การปรับปรุงสมบัติการต้านการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ของฟิล์มพีอีทีและพีวีดีซีด้วยฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร = Oxygen transmission rate property improvement of PET and PVDC films by diamond like Carbon coating / อานนท์ วัฒนานันท์ / 2552 /Full Text
Subject
ฟิล์มพลาสติก -- การสังเคราะห์
อิเล็กตรอน
อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
ออกซิเจน
320 การปรับเปลี่ยนบทบาทนักพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Adaptation of the Community Development officer's Roles in Accordance with the requirement of local administrative organization / นงเยาว์ ทองสมบูรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรทางการพัฒนาชุมชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80