ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนเหมืองฝายของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Valuation of farmers' willingness to pay to support the establishment of community weir fund in Mae Tha watershed, Chiang Mai and Lumphun Provinces / ปัทมาพร ปันทิยะ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
การจัดการลุ่มน้ำ -- ลำพูน
น้ำในการเกษตร
เกษตรชลประทาน
ลุ่มน้ำแม่ทา
282 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย = Valuation of willingness to pay for kamling Tungtalayluang project, Sukhothai Province / ปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ / 2552 /Full Text
Subject
โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
การป้องกันน้ำท่วม -- สุโขทัย
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย -- สุโขทัย
283 การประเมินมูลค่าเพิ่มการดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจากงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province ;Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province / ชลธี ศรีวะอุไร / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การเงิน
งบการเงิน
การจัดการโรงงาน
284 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of the Advanced Info Service Public Company Limited / รินทร์ระวี ณ ลำพูน / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
การประเมินราคา
285 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรถบรรทุกซีเมนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ= Life cycle assessment and economical analysis of natural gas cement truck / ธาดา วรุณโชติกุล / 2552 /Full Text
Subject
รถบรรทุก -- การใช้เชื้อเพลิง
รถบรรทุก -- การใช้ก๊าซเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ -- แง่้เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
286 การประเมินสภาพการทำงานและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานในที่ร้อน = Working conditions and safety assessment in hot working environment / ปิยนันท์ มะลิวัลย์ / 2552 /Full Text
Subject
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
287 การประเมินสมรรถนะของกังหันน้ำขนาดเล็กแบบหลุกต่ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า = Performance evaluation of small undershot water wheel for electricity generation / อัศวิน ปศุศฤทธากร / 2552 /Full Text
Subject
กังหันน้ำ
เครื่องจักรพลังน้ำ
288 การประเมินสมรรถนะพนักงานบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธศษสตร์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ = Evaluation of accountant competence of provincial electric authority Northern Area 2 (Phitsanulok) : based on the government employee development strategic performance standard model / พัชรินทร์ ทานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (พิษณุโลก) ภาคเหนือ -- พนักงาน
นักบัญชี -- พิษณุโลก
289 การประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Evaluation of intergrated module on sufficiency economy for Prathom Suksa 4. Varee Chiangmai School / ศรินยา ดวงสัน / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษาในลักษณะสหวิชา
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
290 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) = Evaluation of master of education program in educational measurement and evaluation curriculum (revised version B.E. 2000) / จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา -- หลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร
291 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย = Evaluation of school-based curriculum in mathematics strand for mathayom suksa 5 at Chiang Rai Municipal School 6, Mueang Chiang Rai District / สมใจ แรงสิงห์ / 2552 /Full Text
Subject
การประเมินหลักสูตร
คณิตศาสตร์
การศึกษา -- หลักสูตร
292 การประยุกต์โครงข่ายแบบเบส์กับการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ = Application of bayesian networks to software project management / พัชรพร เผ่ากันทะ / 2552 /Full Text
Subject
โครงการบริการบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล
ซอฟต์แวร์
การบริหารความเสี่ยง
293 การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบฟัซซี่ในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งและระบบเชื่อมต่อของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 = Application of Fuzzy multiple criteria decision making for site selection and transportation linkage system of the Third Chiang Mai bus terminal / อนุรักษ์ สว่างวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
ระบบฟัสซี
สถานีขนส่ง -- เชียงใหม่ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
294 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ = Application of multiple criteria decision making for selecting the freight logistics hubs in Thailand on the economic corridors / ภัชรี นิ่มศรีกุล / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ไทย
การขนส่งสินค้า -- ไทย
การจัดการอุตสาหกรรม
295 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอ่านในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ = Application of artificial neural network to forecast demand in supply chain of hard disk drive arm coil industry / ดาริกา เรือนคำ / 2552 /Full Text
Subject
พยากรณ์การขาย
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
อุปสงค์
296 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงานบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Application of software packages for work management system of provincial electric authority / วีระชัย หวลศรี / 2552 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
297 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of Commerce and Technology ;Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of commerce and technology / สนธิญา สุวรรณราช / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- ลำปาง -- การเงิน
298 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดหน่วยความจำแคชในการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการตรวจจับความผิดปกติเต้านม = Applying of cache memory management technique in algorithm improvement for breast abnormality detection / วิษณุ ช้างเนียม / 2552 /Full Text
Subject
หน่วยความจำแคช
อุปกรณ์หน่วยเก็บ
299 การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารจากข้าว = Application of target costing technique for product development of high nutrient beverage from rice / จำเริญ เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ข้าว -- ต้นทุนการผลิต
การผลิต
300 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการกัดเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ = Application of statistical technique in etching process parameter optimization for HDD slider fabrication / อลงกต ลิ้มเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ฮาร์ดิสก์
อุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80