ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of Buddhism School Project at Rajaprajanugroh 31 School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / พิกุล ทิตยกุล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
262 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของยาฉีดซูโคลเพนติซอล อะซิเตดและฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตกำเริบ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of Zuclopenthixol acetate and Haloperidol injection in schizophrenic patients with acute psychotic episode at Suanprung Hosptial, Chiang Mai province / น้ำฝน ปิยะตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
Zuclopenthixol acetate
Haloperidol
Schizophrenics
263 การประเมินทางเลือกในการปลูกพืช ภายใต้ความเสี่ยงของเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับชั้น = Assessment of farmers' choice for crop production under risk using analytic hierarchy process in Mae Tha watershed, Mae Tha District, Lamphun Province / อังคณา ราชนิยม / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
พืช -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ทา (ลำพูน)
264 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการระบบสินค้าคงคลัง แบบเอบีซี ของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด = Efficiency evaluation of an ABC inventory system of pharmaceuticals supplies at Chiangmai Ram Hospital Company Limited / พรชนน บุษบรรณ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
สินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
265 การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยใช้แบบจำลอง SWAT = Assessment of water use efficiency for agriculture in Mae Tha Watershed, Lamphun Province using SWAT Model / เทวินทร์ แก้วเมืองมูล / 2552 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- ลำพูน
น้ำในการเกษตร
266 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดกระป๋อง = Evaluation of canned corn supply chain efficiency / ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
ข้าวโพดกระป๋อง -- การผลิต
267 การประเมินปริมาณน้ำที่สูญเสียจากงบดุลของน้ำภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับเกษตรน้ำฝนบนที่สูง = Evaluation of water loss from water budget under soil and water conservation practices for rainfed highland agiculture / ธนากร เจริญเมือง / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรน้ำฝน
ดิน
268 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของชุดหอเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Life cycle environmental and costing assessment of proton exchange membrane fuel cell stack / วราลักษณ์ มาลี / 2552 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เซลล์เชื้อเพลิง -- การผลิต
พลังงานทดแทน
269 การประเมินผลการจัดระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of internal control system at Omkoi Hospital, Chiang Mai Province / วิไลวรรณ ปาลี / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอมก๋อย
โรงพยาบาล -- การควบคุมคุณภาพ
โรงพยาบาล -- การบริหาร
270 การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC account version 5.5 standard สำหรับงานสารสนเทศทางการบัญชีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = The Evaluation of BC account software application version 5.5 standard in accounting information system at Chiang Mai Night Safari / สุพรรษา สุยะโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
271 การประเมินผลการใช้ระบบสารนิเทศของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of information system usages in Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มธุรส สุนิตสวรรค์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
272 การประเมินผลการใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎของธนาคารกรุงไทย = An evaluation of Krung Thai Thanawat Loan of Krung Thai Bank / ยุพาวดี หมายหมั้น / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- ไทย
การกู้ยืม -- ไทย
273 การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดโดยใช้แบบจำลองของ Treynor และ Mazuy = Performance evaluation of long term equity funds regarding market timimg by applying Treynor and Mazuy Model แ / ชลชัย สุนทรกุล / 2552 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
274 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานลุ่มน้ำระดับตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย จังหวัดลำปาง = Performances evaluation of the basin working groups at Sub-district level in Maetui Basin Area, Lampang Province / สถาพร ไวว่อง / 2552 /Full Text
Subject
คณะทำงานลุ่มน้ำระดับตำบล -- การประเมิน
ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย
275 การประเมินผลการนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน = An evaluation of application ofpolitical economy knowlede to working life / จันจีรา มันทเล / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรณาการความรู้
การประเมินผลงาน
276 การประเมินผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the administrative work of Doi Saket Sub-district, minicipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ไพศิษฐ พวงสายใจ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด -- การประเมิน
เทศบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบล
277 การประเมินผลของสินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน สาขาบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Assessment of loans by project for life - quality development of Fegional Government Officials of Government Saving Bank, Bangkontee Branch, Changwat Samut Songkhram / มณีรัตน์ พิณเนียม / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- สมุทรสงคราม
สินเชื่อ
เงินกู้ธนาคาร
การกู้ยืมธนาคาร
278 การประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ = An Evaluation of the academic collaboration between Maejo University and overseas university / ธัฒฌา ธนัญชัย / 2552 /Full Text
Subject
การประเมินผลงาน
ความช่วยเหลือทางเทคนิค
279 การประเมินผลโครงการสุขศึกษาเชิงรุกของโรงพยาบาลลำพูน = An Evaluation of proactive community health education program of Lamphun Hospital / สัมฤทธิ์ อุดรสัก / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
280 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการย่ามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสานฝันคนพิเศษ = Effective assessment of the earth bag by disabled people project of special people foundation / ชลธิชา ชัยธาวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
มูลนิธิสานฝันคนพิเศษ
คนพิการ -- การสงเคราะห์
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80