ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประมาณสมการการเจริญเติบโตในประชากรโคขาวลำพูนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Estimation of growth equation in White Lamphun Cattle Population of Chiang Mai University / นริศรา หาญชาติ / 2552 /Full Text
Subject
ประชากรสัตว์
โคกระบือ -- ลำพูน
242 การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Evaluation of implementing clinical nursing practice guidelines for stroke patients, Chiangmai Neurological Hospital / ณัฐชยา คนใจซื่อ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
243 การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ในโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Evaluation of herbal medicinal product use and opinions of medical service personnel in Long Hospital, Phare province / คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลอง
การรักษาด้วยสมุนไพร
ยาสมุนไพร -- การใช้รักษา
โรงพยาบาล -- แพร่
244 การประเมินการแตกหักของรากฟันในแนวดิ่งจากการถ่ายภาพรังสีสามชนิด : โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี การถ่ายภาพรังสีในปาก ชนิดดิจิทัลและฟิล์ม = Assessment of vertical root fractures using three imaging modalities : Cone Beam Computed Tomography, intraoral digital radiography and film / จงดี กำบังตน / 2552 /Full Text
Subject
ทันตกรรมรากฟัน
รังสีวิทยาทางการแพทย์
245 การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of school curriculum asministration in vocational and technology strand in grade level 2, Choomchon Ban Prawnoom School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เจนจิรา ชมชื่น / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
246 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย = Evaluation of carbon dioxide emission under electricity generation scenarios of Thailand / ถิรายุ ปิ่นทอง / 2552 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซพิษ
247 การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Evolution of productivity enhancement of Thailand tobacco monopoly, Ministry of finance / กาญจนา ใจคำ / 2552 /Full Text
Subject
กระทรวงการคลัง. โรงงานยาสูบ
การบริการงานผลิต
อุตสาหกรรมยาสูบ -- การเงิน
248 การประเมินการย่อยได้และค่าพลังงานรวมทั้งระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโคเนื้อที่ได้รับเปลือกและซังข้าวโพดหวานหมักเป็นอาหารหยาบหลัก = Digesibility and energy evaluation as well as suitable levels of protein and energy for growth of beef cattle fed on sweet corn husk and cob silage as a main roughage / คมสัน ทะกัน / 2552 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- อาหาร
ข้าวโพด
อาหารสัตว์
249 การประเมินการลงทุนทางการเงินของโครงการผลิตพลังงานชีวมวลจากของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง = Financial assessment of investment on project of biomass energy produced from water product in production process of canned sweet corn factory / ปิยะกานต์ มณี / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
เงินทุน
การลงทุนเพื่อการผลิต
250 การประเมินการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นจากการปนเปื้อนแก๊สโซฮอล์ในเครื่องยนต์ = Evaluation of lubricating oil degradation from gasohol contamination in engine / พงษ์พันธ์ สุขสาร / 2552 /Full Text
Subject
น้ำมันหล่อลื่น
แกสโซฮอล์
251 การประเมินการไหลบ่าของน้ำผิวดินและการสูญเสียดินโดยใช้แบบจำลองโครงการประเมินการชะกร่อนโดยน้ำ = Evaluation of surface runoff and soil loss using water erosion prediction project model / อาวุธ ศิริรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ปฐพีวิทยา
การไหลของน้ำ
252 การประเมินคลินิกนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน = An Evaluation of Lamphun Municipality Warm Community Clinic, Mueang Lamphun District / ทัศนีย์ สุทธิไชยากุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
253 การประเมินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามโครงการ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = An evaluation of local administrative organizations's capacity in the administration of computerized local administrative organizations's accounting system project / ปวันรัตน์ วิพงษ์พันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
โครงการ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
254 การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับการอบแห้งเนื้อลำไยโดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง = Evaluation of energy consumption for longan flesh drying by biomass fueled dryer / ภัทรอนงค์ คงช่วย / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง -- การใช้เชื้อเพลิง
การอนุรักษ์พลังงาน
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งลำไย
255 การประเมินค่าพลังงานและผลของเมล็ดข้าวโพดนึ่งบีบแตกต่อองค์ประกอบน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครีดนม = Energy evaluation and effects of steamed cracked corn on milk cpmposition and fertility of milking cows / ฉัตรชัย ภาสองชั้น / 2552 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
256 การประเมินคุณภาพบริการกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ดัชนีคุณภาพ LibQUAL+TM = Library service quality assessment of Maejo University Central Library using LibQUAL+TM quality index / ศิริเพ็ญ เดโชสว่าง / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. กองห้องสมุด -- บริการสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
257 การประเมินโครงการ Work and travel USA : กรณีศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of work and travel USA program : a case study of participants from Chiang Mai University / สมร วงศ์ลือเกียรติ / 2552 /Full Text
Subject
โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ Work and travel USA
258 การประเมินโครงการจัดการศึกษาอาชีพของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of career education management project of Rajaprajanugroh 31 School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / นพรัตน์ อาจใจ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การศึกษาทางอาชีพ
259 การประเมินโครงการเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทของรัฐบาลต่อผู้ร่วมโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Performance Evaluation of Government 2,000 Baht Cash Handout Project of Participants in Northern Region Industrial Estate , Lumphun Province / พัทธมน ช่างสกล / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ -- ลำพูน
260 การประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน = Evaluation of the police station development project for people of Mueang Mae ong Son Police Station / สุริยงค์ วุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจ -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80