ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Practices on surveillance of influenza 2009 type A (H1N1) Among Health Personnel at Subdistrict Level Chiang Mai Province / พฤทธิพล สุขป้อม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
222 การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Nursing practice for depression screening in chronically III patients, In-patient department, Santisuk Hospital, Nan Province / เกษร ไชยวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันติสุข
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronic disease
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- น่าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อารมณ์เศร้า
223 การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Discharge planning practices for preterm infants in neonatal intensive care unit Buddhachinaraj Hospital phitsanulok Province / สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
224 การปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of hypertensive surveillance among village health volunteers at Banklang Sub district, San PaTong District, Chiang Mai Province / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
225 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers in Amphoe Mueang Chiang Rai / อำพัน ไชยงำเมือง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
226 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers at Mueang Chiang Mai District / โสภา ไชยแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
227 การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง = Practices of caregivers and guardians for prevention of hand foot and mouth disease among children receiving care at the childcare centers, Mae Tha Subdistrict Mae Tha District Lampang Province / กชกร เป็นแผ่น / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
228 การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง = Practices of community leaders in management to enhance exercise ability among elders in Ban Thok Hua Chang community, Amphoe Mueang Lampang / ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
บริการอนามัยชุมชน -- ลำปาง
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ -- ลำปาง
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้นำชุมชน
229 การปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางปฏิรูปสถานศึกษาในโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Staff performance according to institutional reform guideliness in Chiang Dao Wittayakhom School, Chiang Mai Province / อภิญญา สุนันต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียน -- การบริหาร
การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
230 การปฏิบัติงานของผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนบ้านแม่เฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of scout leaders in Ban Mae Hae Nuea School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เฉลิมชัย อินต๊ะยศ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียน -- การบริหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
การลูกเสือ
ลูกเสือ
231 การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance on school and community relations of educational opportunity expansion schools in Pai District, Mae Hong Son Province / สุรพันธุ์ สินลี้ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ชุมชนกับโรงเรียน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- การบริหาร
232 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = Performance on operating action plans of schools in Chaloem Pha Kiat Sistrict, Nan Province / พีระพงษ์ ไชยเชิด / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
233 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of institutional administrators according to professional criteria, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / สิริลักษณ์ ดวงเดช / 2552 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- จรรยาบรรณ
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
234 การปฏิบัติงานวินัยนักเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุ-แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Student disciplines performance of teachers in education development network group : Kuru-Mae Nachorn, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / จตุพงศ์ วรส / 2552 /Full Text
Subject
วินัยในโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
235 การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต = Agricultural extension operation of Tambon administration organizations in Chiang Mai Province on quality of life promotion / สุธี โกสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
236 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Actions in compliance with the non-smoker's health protection act B.E. 2535 of food and drink shops in tourist sites of Mae Rim District, Chiang Mai Province / พรพรรณ ไชยมนตรี / 2552 /Full Text
Subject
คนไม่สูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
สุขภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
237 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารและคุณภาพอาหารทางด้านจุลชีววิทยาในร้านจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค = Food sanitation practice of food handlers and food microbiological quality in ready to eat food shops / อานงค์ ใจแน่น / 2552 /Full Text
Subject
สุขาภิบาลอาหาร
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล
238 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Practices for prevention of skin diseases among elementary school students, Rajaprajanugroh 31 school, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / แสงหล้า พิทาคำ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
239 การประมาณค่าเช่าห้องพักรายเดือนของหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ = Estimation of apartment rental rates around Chiang Mai University and Payap University using spatial analysis / ธีรพันธ์ นุชอนงค์ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงจัดการ
240 การประมาณปริมาณฝนด้วยข้อมูลดาวเทียมสำหรับภาคเหนือของประเทศไทย = Satellite-based rainfall estimations for Northern Thailand / พรนภา ทองเทพ / 2552 /Full Text
Subject
ฝน
ดาวเทียม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80