ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Collegial supervision in secondary schools, Lamphun Educational Service Area 2 / ฉวีวรรณ พันวัน / 2552 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
202 การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก = Buddha's life guidance through metaphor of Jataka tales / พระมนตรี อินตา / 2552 /Full Text
Subject
ชาดก
พุทธปรัชญา
มนุษย์ (พุทธศาสนา)
การดำเนินชีวิต
นิทานคติธรรม
203 การบริโภคเนื้อสุกรดิบของประชาชนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Raw pork consomption of people at Mae Tha District, Lamphun Province / กัลยาณี ไชยลา / 2552 /Full Text
Subject
เนื้อสุกร -- แง่โภชนการ
บริโภคนิสัย -- แม่ทา (ลำพูน)
204 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ = Food consumption and nutritional status of the elderly / อุบลวรรณ ปันทะ / 2552 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
205 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Structural change management of Chomthong School, Chiang Mai Province / วิรัตน์ มาตันบุญ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
การจัดการองค์การ
206 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Financial risk management of Ban Mae Hae Nuea School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / วินัย เวียงลอ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียน -- การเงิน
โรงเรียน -- การบริหารความเสี่ยง
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
207 การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ = Personnel administration of Rajaprajanugroh School after transferred to special education administration office / วิไลวรรณ ยะสินธ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ -- การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษาพิเศษ -- ไทย (ภาคเหนือ)
208 การบริหารงานแบบพุทธวิธีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buddhist style administration in Pra Priyattidhama Schools, Mueang Chiang Mai District / นิติรัฐ วรรณวิริยวัตร / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
209 การบริหารจัดการน้ำของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยมโดยวิธีฟัซซีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนและระบบการอนุมานฟัซซี = Water management of Yom River water gate using Fuzzy Support Vector Machine and Fuzzy Inference System / โสภณ วิริยะรัตนกุล / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ระบบฟัสซี
การจัดการน้ำ
การระบายน้ำ
แม่น้ำยม
210 การบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory administration of community radio in agricultural community, Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล / 2552 /Full Text
Subject
วิทยุ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วิทยุชุมชน -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
211 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำพูน = Management of the overnment Counter Service (GCS) at Big C Supper Center , Lamphun Province / สุรีย์พร รุ่งเรือง / 2552 /Full Text
Subject
ห้างสรรพสินค้า -- ลำพูน
212 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Strategic management in Thoenwittaya school, Thoen District, Lampang Province / กาญจนา ศิริวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เถิน (ลำปาง)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
213 การบริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Administration of inclusive schools attached to Chiang Mai Educational Service Area 1 / วิภาวี สันนิธิพานิชกุล / 2552 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1
โรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงใหม่
214 การบริหารสินเชื่อเพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลำปาง = Credit management to decrease debts of Non-performing loan of Krung Thai Bank Public Company Limited, Lampang Office / จิราภรณ์ ธิยะสืบ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- การบริหาร
หนี้
215 การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการออกหมายจับโดยศาล = Law enforcement through the issuance of arrest warrant by court / ศศิวิมล เสมอใจ / 2552 /Full Text
Subject
การบังคับใช้กฎหมาย
ศาล
216 การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง = The enforcement ofskill development promotion act B.E. 2545 of the enterprises in Lampang Province / ไพรวัลย์ ชัยยา / 2552 /Full Text
Subject
แรงงานฝีมือ -- ไทย (ภาคเหนือ)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
การบังคับใช้กฎหมาย
217 การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk -- taking
Musculoskeletal diseases
218 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของเกษตรกร = Work related injuries and work safety behavior among farmers / ลักขณาพร โทวรรธนะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
219 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวที่ปลูกด้วยข้าว = Domestic wastewater treatment by a free water surface flow constructed wetland system planted with rice / วนิดา ดวงใจสัก / 2552 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
บึงประดิษฐ์
220 การบูรณการระบบภูมิสารสนเทศและตารางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Integration of Geo-informatics system and sufficiency economic matrix for participatory land resource management of Keud Chang Tambon Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / หนุ่ม สมบุญลาภ / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจดิน -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลกึ้ดช้าง
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ดิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80