ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = A Test of relationship between value - added tax and consumer price index of Thailand using cointegration method / ปวรินทร์ อินทธิรา / 2552 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย
ดัชนีราคาผู้บริโภค -- ไทย
182 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันดูไบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย = A Test of relationship between Dubai crude Oil price and Gross domestic product of Thailand / ทัศนีย์ คำมงคล / 2552 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การสำรวจทางเศรษฐศาสตร์
183 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานของประเทศไทย โดยวิธี ไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between inflation and unemployment in Thailand by using bivariate GARCH model / นนทลี ศรีสว่าง / 2552 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
การว่างงาน -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
184 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between interest rate and foreign direct investment in Thailand by using Bivariate GARCH Model / ภูวดล ทิมะณี / 2552 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย -- ไทย
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
185 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of relationship between exchange rate and sectoral index in the stock exchange of Thailand / อุษสยา แพทย์เจริญ / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
186 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of relationship between the exchange rate and stock price of transportation and logistics sector / ไตรทศ กลิ่นอุทัย / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
หลักทรัพย์
อุตสาหกรรมการผลิต -- ไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
187 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of relationship between the exchange rate and the stock price of energy sector in the Stock Exchange of Thailand / จุฑาภรณ์ เวชมนัส / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
การทำนายราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
188 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of relationship between the exchange rate and property and construction sector stock price in the stock exchange of Thailand / สิรินธร คำตันสมบัติ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
189 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and the return to index of the Stock Exchange of Thailand by using Bivariate GARCH Model / ชนานุช จันทรา / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
อัตราผลตอบแทน
190 การทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์จากผลกระทบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of market efficiency the warrant issue on the stock price change in the Stock Exchange of Thailand / ศราวุฒิ วิทยารัก / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
191 การทดสอบสมรรถนะของผนังทรอมบ์ผิวกระจกที่ติดตั้งกับบ้านปรับอากาศ = Voltage control of self-excited induction generator using PWM-Voltage source inverter / อัคคีภัสร์ ลีรเศรษฐากร / 2552 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
การระบายอากาศ
ความร้อน -- การถ่ายเท
อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน
192 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Systematic review on interventions in helping caregivers of cancer patients / สาวิตรี สารพล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
193 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี = Agrotourism in Bang Bai Mai S7b-district, Mueang Surat Thani District / วันทนา ฉิมบ้านดอน / 2552 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- สุราษฎร์ธานี
194 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural tourism : A case study of Ban Luang Nua, Luang Nua Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กฤษดา ขุ่ยอาภัย / 2552 /Full Text
Subject
ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลลวงเหนือ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
บ้านลวงเหนือ (เชียงใหม่)
195 การทำงานเป็นทีมด้านวิชาการของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Teachers' teamwork in academic tasks of Chiang Mai Municipality Schools / เรณู เชื้อสะอาด / 2552 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
การทำงาน
196 การทำนายผลผลิตข้าวโดยใช้ระบบการอนุมานฟัซซีและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Rice yield prediction using Fuzzy Inference System and Support Vector Machine / รัชภูมิ ใจกล้า / 2552 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เกษตรกรรม -- การจำลองระบบ
ระบบฟัสซี
ข้าว -- ผลผลิตต่อไร่
197 การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The implementaion of sufficiency economy concept in Harn Keaw sub-district administration organization, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อรรถพล อุทุมพร / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
การปกครองท้องถิ่น -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหารแก้ว
การบริหารรัฐกิจ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหารแก้ว
เศรษฐกิจพอเพียง
198 การนำโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Implementation of cooperative audit through system in auditing cooperatives' accounts using accounting information system in the area of Cooperative Auditing Regional Office7 / ปนัดดา ใจมั่น / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การสอบบัญชี
199 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง นาข้าวเหนียวสันป่าตอง =Using local wisdom related to sciencs for learning activities in supplementary Science Course on Khao Neaw Sanpatong Field / จันจิรา ทิพย์วงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไร่นา
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
200 การนำเสนอภาพตัวแทน พม่า ในภาพยนตร์ไทย = Representation of Burmeses in Thai films / ตรีเดช ไชยหา / 2552 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ไทย
ตัวละครและลักษณะนิสัยในภาพยนตร์
พม่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80