ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1741 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Image of Payap University from the point of view of Payap University students and Mattayomsuksa 6 students in Chiang Mai province / อรอุมา ไชยเศรษฐ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
จินตภาพ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1742 ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในศูนย์มะเร็งลำปาง = Depression and suicidal risk in patients with cervical cancer at Lampang Cancer Center / ยุพา วงษ์มูล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1743 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา = Depression and related factors among caregivers of children with intellectual disability / วรรณนภา ด่านธนวานิช / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1744 ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์ขันในผู้สูงอายุอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Depression and sense of humor among the elderly in Dok Khamtai District Phayao Province / ทิพาภรณ์ เกษตรสินธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1745 ภาวะโภชนาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Nutritional status and learning achievement in related subjects of grade level 2 students / ศิราณี โกฎแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียน -- โภชนาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1746 ภาวะโภชนาการและการบริโภคขนมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Nutritional status and snack consumption of grade level 1 / มันทนา สะปู / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียน -- โภชนาการ
น้ำนม
โรงเรียน -- ร้องกวาง (แพร่). ตำบลน้ำเลา
1747 ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเคมีบำบัด = Nutitional status and food consumption of pediatric patients receiving chemotherapy / สุภาณี เมืองคำ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยเด็ก
การสำรวจภาวะโภชนาการ
เด็ก -- โภชนาการ
1748 ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนวัดล่ามช้าง = Nutritional status and food consumption of the elderly in Lamchang Temple Conmunity / เขมฤทัย จุลพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
อาหาร
ชุมชนวัดล่ามช้าง (เชียงใหม่)
1749 ภาวะโภชนาการและการบริโภาคอาหารของผู้สูงอายุในชมรมไทเก็ก = Nutritional status and food consumption of the elderly in Tiked club / กรมณี ชินสุนทร / 2551 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
อาหาร
1750 ภาวะโภชนาการและทัศนคติต่อโรคอ้วนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Nutritional status and attitudes towards obesity among personnel at Chiangmai Rajabhat University / สามารถ ใจเตี้ย / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรคอ้วน
โภชนาการ
บุคลากรทางการศึกษา
1751 ภาวะสุขภาพจากการทำงานของทันตแพทย์ภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ = Health status from working among government dentists in Chiang Mai Province / แมนสรวง วงศ์อภัย / 2551 /Full Text
Subject
ทันตแพทย์ -- ลูกจ้าง -- สุขภาพและอนามัย
ทันตแพทย์ -- เชียงใหม่
สุขวิทยา
1752 ภาวะสุขภาพจิตของทหารผ่านศึก จังหวัดสุโขทัย = Mental health status among veterans, Sukhothai Province / พัชรี ลิมปะพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1753 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร = Mental health status of chronically III patient, Bueng Samakkhi Hospital, Kamphaeng Phet Province / ทรงลักษณ์ เกตุอังกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1754 ภาวะสุขภาพจิตของผู้สี้ภัย บ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Mental health status among refugees in Ban Nai Soi Muang District, Mae Hong Son Province / จิรัฐติกาล ศิลปสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1755 ภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Mental health status among family members of soldiers working in 3 Southern Border Provinces / แสงเทียน ศรีวิชัย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1756 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม = Health status and health protective behaviors among wooden furniture workers in small and medium sized enterprises / ชื่นกมล สุขดี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1757 ภูมิปัญญาการถ่ายทอดท่าฟ้อนพื้นเมืองล้านนา = Local knowledge of teaching Lanna folk dance / สิริกานฎา โพธิ์นิ่มแดง / 2551 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การรำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1758 ภูมิปัญญาพื้นบ้านการนวดล้านนาแบบตอกเส้น = Local wisdom of Lanna style massage called toksen / อรุณี ไตรศรีศิลป์ / 2551 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การนวด -- ไทย (ภาคเหนือ)
1759 มาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Assistance measures to to drought sufferers of the Disaster Prevention and Mitigation Center, Region 10, Disaster Prevention and Mitigation Department / ทนงศักดิ์ วิงวอน / 2551 /Full Text
Subject
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
การบรรเทาภาวะภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ผู้ประสบภัย -- การสงเคราะห์
1760 มาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Emplyment standards and working conditions of immigrant sorkers in Mueang Chiang Mai District / สุเทพ แก้วนันชัย / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- การจ้างงาน
การจ้างงาน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95