ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1721 พฤติกรรมและการปรับตัวของช้างเอเชีย (Elephas maximus) เพื่อการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัด ลำปางและลำพูน = Behaviors and adaptation of asian elephant (Elephas maximus) for reintroduction at Doi Pha Mueang wildlife sanctuary, Lampang and Lamphun Province / รุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์ / 2551 /Full Text
Subject
ช้าง -- พฤติกรรม
พฤติกรรมสัตว์
1722 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Behavior and satisfaction of Chiang Mai Night Safari Zoo visitors / ญาณิศา ตันศิรินาถกุล / 2551 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1723 พฤติกรรมและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการใช้คำถามผสมผสานกับการอภิปรายและการแก้ปัญหา = Critical thinking behavior and ability of mathayom suksa 1 students learning through questioning integrated with discussion and problem-solving methods / อัญชลี โทกุล / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1724 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต = Behavior and factors affecting livings along sufficiency economy philosophy of savings among production credit group members / ชลิตา ลชิตาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดำเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
1725 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย = Health promoting behaviors among pregnant women at primary care antenatal clinic, zone one, Chiang Rai Province / ญาณิศา วงค์ภูคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1726 พลวัตการเก็บหาผลผลิตจากไผ่เชิงพาณิชย์ของชนเผ่ามูเซอดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Dynamics of commencialized bamboo product collection of the Black Lahu in Pai Watershed Wildilfe Sanctuary, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province / ชาติชาย รัตนคีรี / 2551 /Full Text
Subject
มูเซอดำ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
1727 พลวัตการสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ พ.ศ. 2445-2549 = Dynamics of the construction and perception of phrae history, 1902-2006 / ชัยพงษ์ สำเนียง / 2551 /Full Text
Subject
แพร่ -- ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
1728 พลวัตของการอ้างสิทธิในการควบคุมและจัดการที่ดินในเขตป่า: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = The dynamics of right claiming in the control and management of forest: a case study of Pwo Karen in Nong-Lak Community, Thung Hua Chang District, Lamphun Province หทัยกานต์ สังขชาต / หทัยกานต์ สังขชาติ / 2551 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง
ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ -- ที่ดิน
1729 พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา = Reading development of slow learners using big books in health and physical education strand / วริษฐา อภิญดา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1730 พัฒนาการผ้าทอตีนจกลาย หนีน้ำถ้วม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าตีนจกวัดบ้านไร่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Teen Jok Fabric on Nee Nam Toum pattern : a case study of Wat Ban Rai Teen Jok Weaving group, Doi Tao District, Chiang Mai Province / บัญชา อุดโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ผ้า -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ลายผ้า -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
1731 พัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสถาบันจัดการประกวด The FWA ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 = Design development of the design-award winning websites from the competition organization institute, The FWA, between 2002-2007 / ศิรพจน์ ปรีดาผล / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
เว็บไซต์ -- การประกวด
1732 พื้นที่แห่งความสงบ = Peaceful space / ยุทธชัย ไพกะเพศ / 2551 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
ศิลปกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1733 เพศภาวะ เพศวิถี และเอชไอวีเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคมอาข่า: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาจากต่างประเทศ ในเมืองสิงและเมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา = Gender, sexuality and HIVAIDSSTD & in Akha society: case study of a foreign development project in Mueang Sing and Mueang Long, Luang Namtha Province Advisor / ศรีสุวรรณ วรบุตร / 2551 /Full Text
Subject
อาข่า -- สุขภาพและอนามัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาข่า -- ภาวะสังคม
1734 เพศภาวะและความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านวัฒนธรรมการดื่มกิน = Gender and power relations through drinking and eating culture / เทวัญ ประจักษ์พนา / 2551 /Full Text
Subject
เพศ
วัฒนธรรม
1735 เพศภาวะและประสบการณ์แรงงานผู้หญิงไทใหญ่ข้ามชาติในพื้นที่ตลาดสด = Gender and experiences of transnational Shan labors Migrants in the market / สุนทรีย์ เรือนมูล / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานสตรี
ตลาดสด
1736 ภาพตัวแทนผู้หญิงในนิตยสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงปี ค.ศ. 2002-2007 = Representations of women in magazines of Lao people's democratic republic A.D. 2002-2007 / ลำพอง คัญทะสีวัน / 2551 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
นิตยสาร
1737 ภาพตัวแทนมายาคติของดาราในสื่อบันเทิงในสังคมหลังสมัยใหม่ = Mythical representative image of pop stars in entertainment media in post modern society / เฉิดฉาน สาธุวงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมร่วมสมัย
สื่อมวลชนกับศิลปะ
นักแสดง
1738 ภาพลักษณ์การบริการและความพึงพอใจในคุณภาพ การบริการในสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Service image and satisfaction from service quality of low-cost airlines among consummers in Chiang Mai Province / สุรีรักษ์ พิลา / 2551 /Full Text
Subject
ผู้โดยสารเครื่องบิน
สายการบิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1739 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในทัศนะของประชาชนในจังหวัดลำปาง = The Image of Lampang Rajabhat University from the point of view of people in Lampang Province / สุดจินดา ดังก้อง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง -- ประชากร -- ทัศนคติ
1740 ภาพลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อการตัดสินใจของผู้เลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลื้อกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Candidate's image and the making on voters decision : A case study of the election of Mayor of Mueang-Nga Sub-district Municipality, Mueang Lamphun District, Lamphun Province ณัฏฐ์พัชร์ อำนาจเจริญ / ณัฏฐ์พัชร์ อำนาจประชา / 2551 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี -- ลำพูน
ภาพลักษณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95