ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1661 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' behavior in using car loans in Mueang District, Chiang Mai Province / ชัชวิน พิชญกุล / 2551 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1662 พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using personal loan card of one Commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / วัชรพล น้อยวินิจ / 2551 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1663 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information using behavior of undergraduates, faculty of Humanities, Chiang Mai University / ญาณภา อินพรหม / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- นักศึกษา
การค้นข้อสนเทศ
การค้นหาฐานข้อมูล
1664 พฤติกรรมการใช้อำนาจของครูปฐมวัย = Power using behavior of preschool teachers / กอบแก้ว กามะ / 2551 /Full Text
Subject
ครู -- พฤติกรรม
1665 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อการซื้อเนื้อสุกรตราหมูสวัสดี จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing Moo-Sawasdee-branded pork in Chiang Mai Province / ณรัณ กัลยาณจารี / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เนื้อสุกร -- การจัดซื้อ
1666 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior for alfalfa chlorophyll products in Mueang Mai Chiang District / สุพิชญ์ฌา ศุภกมลเสนีย์ / 2551 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารเสริม -- การจัดซื้อ
1667 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buying behaviour on sports drink products of consumers in Mueang Ching Mai District / ปิยะนุช ตรีวรรณไพศาล / 2551 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า
เครื่องดื่มชูกำลัง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1668 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers buying behavior of forzen seafood products in Mueang Chiang Mai District / เทพธิดา ชื่นชม / 2551 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
การจัดการผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร
พฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารทะเลแช่แข็ง
1669 พฤติกรรมการซื้อผักกาดดองบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buying behavior of consumers towards canned pickled-mustard greens in Mueang Chiang Mai District / อรุณ ราตรีสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผุ้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักกระป๋อง
1670 พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ใช้ตราของผู้จำหน่าย (เฮาส์แบรนด์) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer behavior towards buying house brand products in Bangkok Metropolitan / พวงพยอม แก้วมูล / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์
1671 พฤติกรรมการซื้ออาหารไก่ไข่สำเร็จรูปของฟาร์มไก่ไข่ใน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Buying behavior of layer farms in Uttaradit Province towards purchasing layer feed / สิทธา จงศิริการค้า / 2551 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
พฤติกรรม
บริโภคนิสัย -- อุตรดิตถ์
อาหารสำเร็จรูป
1672 พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's purchasing behavior towards ready to eat frozen food in Mueang District, Chiang Mai Province / อังค์วรา รัตนสะอาด / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรม
บริโภคนิสัย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารสำเร็จรูป
1673 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Self-care behavior and quality of life among patients with upper gastrointestional hemorrhage at hemorrhage at Uttaradit Hospital / สมถวิล จินดา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1674 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในสถานธรรมไท่เอวี๋ยน จังหวัดพิษณุโลก = Health care behavior and nutritional status of menopausal women in Ti-aeunt Chapel, Phitsanulok Province / กมล อยู่สุข / 2551 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
สตรี -- โภชนาการ
โภชนาการ
1675 พฤติกรรมการตอบสนองของแมลงวันบ้าน Musca domestica linnaeus (Diptera : Muscidae) ต่อสิ่งเร้าประสาทรับกลิ่นภายในอุโมงค์ลมสองทิศทาง = Responses behavioral of house fly, Musca domestica linnaeus (Diptera : Muscidae) to olfactory stimuli within dual-choice wind tunnel / สรวิชญ์ อุปคุตม์ / 2551 /Full Text
Subject
แมลงวัน -- การควบคุม
แมลงวัน -- การควบคุมโดยชีววิทยา
Dissertations, academic -- Parasitology
1676 พฤติกรรมการบริโภคของครูที่มีหนี้สินในจังหวัดพะเยา = Consumption behavior of indebted teachers in phayao Province / นคเรศ ราชจริต / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- พะเยา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พะเยา
หนี้
1677 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumption behavior of teenagers towards ready-to-drink alcoholic beverages in Mueang Chiang Mai District / ฤทัยรัตน์ รงค์สยามานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1678 พฤติกรรมการบริโภคช็อกโกแลตของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Chocolate consumption behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district ;Chocolate consumption behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลรัฐ ลิ้มไขแสง / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ช็อกโกแลต
1679 พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันจากพืชของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of vegetable oil consumption of households in Mueang district, Chiang Mai province ;The behavior of vegetable oil consumption of households in Mueang district, Chiang Mai province / พรรณิสา ดวงมา / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันพืช
1680 พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน = Beer consumption behavior and factors affecting beer selection of consumers in Nan Province / ชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เบียร์ -- การตลาด -- น่าน
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95