ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 ผลของการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยวิธีผ่านอากาศเย็นต่อคุรภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์ 329 = Effect of forced-air precooling on postharvest quality of strawberry fruit cv. no.329 / กรรณิการ์ ตันเส้า / 2551 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา
สตรอเบอรี่ -- การควบคุมคุณภาพ
สตรอเบอรี่ -- พันธุ์ 329
1542 ผลของการลดอุรหภูมิโดยวิธีผ่านอากาศเย็นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 = Effect of forced-air cooling on postharvest quality of strawberry fruit cv. no 72 / กิตติศักดิ์ เรือนมา / 2551 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา
สตรอเบอรี่ -- การควบคุมคุณภาพ
สตรอเบอรี่ -- พันธุ์พระราชทาน 72
1543 ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of promoting clinical practice guidelines implemtnation on nurses' practices and incidence of ventilatorขassociated pneumonia in a General Hospital / กมลวัลย์ ใครบุตร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1544 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจต่ออุบัติการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและการลาป่วยของบุคลากรพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effects of promoting droplet precautions practice on incidence of respiratory tract infection and sick leave among nursing personnel in outpatient department, special medical service center Chiang Mai University / สาธิตา ตันติยาพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ระบบหายใจ
โรคติดต่อ
1545 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Effects of standard precautions practice promotion on practices and incidence of blood and body fluid exposure among professional nurses emergency department / กุศลธิดา โสมพงษากุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1546 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Effects of evidence-based practice promotion fro infection control on practices among healthcare personnel and incidence of ventilator-associated pneumonia / ศิริพร แสงสว่าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1547 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่ตัดของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection control on knowledge and practices of surgical site infection prevention among nursing personnel in a Community Hospital / คนึงนิจ สมัครเขตการณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1548 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on practices among healthcare personnel and incidence of catheter-associated urinary tract infections in a general Hospital / ปิยะพรรณ วงศ์ทา / 2551 /Full Text
Subject
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
1549 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้การปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices among nurses and incidence of peripheral intravenous infection in a Community Hospital / เพ็ญนภา พร้อมเพรียง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1550 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of standard precautions among nursing personnel in a community hospital / ปทิตตา สุภารส / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
1551 ผลของการส่งเสริมการปฏิบีติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสุขภาพคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศรีษะเกษ = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of mycobacterium tuberculosis prevention among health care workers at tuberculosis clinic Sisaket Hospital / ณัทกร พงศ์พีรเดช / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1552 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ปกครองเด็กป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effect of the information and emotional support on uncertainty among parents of criticaiil III children admitted to pediatric intensive care unit / สุภาพร บุญกองรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Intensive care units
Pediatrics
1553 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมบริโภคของผู้ป่วยแผลเปปติค โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of information and emotional support on consuming behavior among patients with peptic ulcer at Numpad Hospital, Uttaradit Province / ชุดาภรณ์ บุญเพ็ง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1554 ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อการตอบสนองความเครียดของทารภเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Effects of noise reduction cap usage on stress responses of premature infants in the neonatal in tensive care unit / วิภา พลับผล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infants
Neonatal Intensive Care Unit
1555 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค = Effects of teaching with multi-media on health beliefs and practices in prevention of infection transmission among patients with pulmonary tuberculosis / ประนอม นพคุณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1556 ผลของการสอนบนเว็บเรื่องร่างกายของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Effects of Web-Based Instruction titled our anatomy for grade level 3 students / ธีราภรณ์ แก้วจินดา / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1557 ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบำบัดแบบย่อต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการการรักษาของผู้ป่วยที่ติดสุราโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Effects of brief motivational enhaneement therpy on change readiness and treatment eagcrness among partients with aleohol dependence, loei rahabagarubdra psychiatric Hospital / กานต์พิชชา แสนบุดดา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1558 ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นแผลเปปติคเรื้อรัง = Effect of information providing based on the health belief model on health behaviors among persons with chronic peptic ulcer / จรินทร ดวงแสง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1559 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง = Effect of knowledge provision with family support on health behaviors among persons with chronic kidney disease / มยุรี ปัญญาสิม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1560 ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ต่อการป้องกันการได้รับการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Effects of education and facility provensions among nursing personnel in emergency room / ณฐมน เฉลิมนนท์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95