ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 ผลของการใช้ฟางข้าวเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีนจากการซีอิ๊วและพลังงานระดับต่างกันในการผลิตโคเนื้อ = Effect of feeding rice straw plus concentrate containing dietary protein from soy sauce residue and energy at different levels on beef production / บรรทัด มะลิวัลย์ / 2551 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- อาหาร
โคเนื้อ -- โภชนาการ
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
เนื้อวัว -- การผลิต
1522 ผลของการเติมทังสเตนออกไซด์ขนาดนาโนต่อสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลซอล-เจล = Effect of nano-sized tungsten oxide addition on properties of lead zirconate titanate ceramics synthesized by a triol sol-gel process / ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร / 2551 /Full Text
Subject
ทังสเตน
วัสดุศาสตร์
1523 ผลของการทำความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Outcomes of medication reconciliation on medicatuon error in the inpatient setting at Maetha Hospital, Maetha District, Lamphun Province / วิมลพรรณ สีวิจี๋ / 2551 /Full Text
Subject
Medication errors -- Lamphun
Drugs
1524 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery
1525 ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ = Effect of perineal massage on perineal trauma in normal childbirth / เนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1526 ผลของการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจโดยญาติมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of caregiver participatory motivational enhancement therapy on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Suanprung Psychiatric Chiang Mai Province / สายชล ยุบลพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1527 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Casts, Surgical
Fear
1528 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว Satir model ต่อการตั้งเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ = Effects of Satir model group counseling on life goal setting of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai โทโมเอะ อซาอิ / โทโมเอะ, อซาอิ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
1529 ผลของการปรึกษารายบุคคลอิงทฤษฎีมนุษยนิยมสำหรับหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต = Effects of humannistis-based individual counseling for first time pregnant woman on anxiety and mental health self-care behavior / ธัญญนันทน์ เนตรธนู / 2551 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
ความวิตกกังวล
1530 ผลของการปลูกแถวแคบที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม. 60 = Effect of narrow row spacing on growth and yield in soybean cv. CM 60 / นพพล ศรีธาราธิคุณ / 2551 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การปลูก
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
1531 ผลของการผสมผสานกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยากับการเล่านิทานผ่านหุ่นมือต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการพูดอย่างเหมาะสมในนักเรียนวัยเด็กตอนกลาง = Effects of integration of psychological group process with story telling through puppets on approoriate verbal emotional expression among middle childhood students / นันทวดี แม่นยำ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
อารมณ์ในเด็ก
จิตวิทยาเด็ก
การเล่านิทาน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1532 ผลของการฝึกทักษะทางสังคมต่อความวิตกกังวลทางสังคมของเยาวชนหญิงในสถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of social skill training on social anxiety among female youths at Young Girl Development Centre, Chiang Mai Province ณัฐณ๊ยา ปลอดภัย / ณัฐณียา ปลอดภัย / 2551 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
เยาวชน -- เชียงใหม่
1533 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำในการเสริฟของนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Effect of plyometric training on accuracy in services of Chiang Mai University tennis athletes / ชินวัฒน์ ชมภูศรี / 2551 /Full Text
Subject
เทนนิส -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
พลัยโอเมตริก -- การฝึกกำลัง
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1534 ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและเสริมสร้าง ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง = Effects of training perceived self-efficacy and promoting attitude of AIDS risk behavioral prevention on self-efficacy, attitude and AIDS risk behavioral avoidance intention among female students / เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน / 2551 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียน
1535 ผลของการฝึกอบรมภาวนาเชิงพุทธตามแนวทางของ ติช นัท ฮันห์ ต่อการปรับตัวทางอารมณ์และการมองในแง่ดี = Effects of Thich Nhat Hanh's buddhist meditation retreat based on emotional adjustment and optimism / อัจฉรา เจริญศรี / 2551 /Full Text
Subject
นัท ฮันห์, ติช
อารมณ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปฏิบัติธรรม
สมาธิ
1536 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postopertive recovery among elders with hip fracture / สุมาลี ขัดอุโมงค์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1537 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on pulmonary disease / ดวงใจ สุวรรณพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1538 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of nursing care based on theory of goal attainment on health behaviors and quality of life among persons with heart failure / ปนัดดา สุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing theory
Health behavior
Quality of life
Heart failure
1539 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแบบทั่วไปและแบบประยุกต์ต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดและความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of general and applied pulmonary rehabilitation on pulmonary function and functional capacity among chronic obstructive pulmonary disease patients / จตุพร จักรเงิน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1540 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ความเชื่อ และการฏิบัติ การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of participatory learning on knowledge belief and hand hygiene practices of alcohol-based solution among nurses in a community hospital / ธนพร กาวีวน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95