ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อระบบพลังอนากาศนิยมในนักกีฬาเรือ 5 ฝีพาย = The effect of plyometric training on Aerobic lactic system in five rowing athlete / ยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การแข่งเรือ -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
Physical fitness
Exercise
Athletes
1502 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและกำลังในนักกีฬาเรือพาย = The effect of plyometric training on the reaction time and power output of rowing athlete / เดิมพัน บริบูรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
กีฬาทางน้ำ
การออกกำลังกาย
นักกีฬา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
1503 ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of home cardiac rehabilitation on the quality of life among heart failure patients / ณัฐริกา โสไล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1504 ผลการย่อยสลายของซากใบไม้พันธุ์ไม้ป่าและไม้ผลที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน = Effects of leaf-litter decomposition of forest and fruit tree species on soil chemical properties / หาญ แสงโชติ / 2551 /Full Text
Subject
เคมีของดิน
1505 ผลการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชโดยเรียนผ่านเว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต = Learning achievement on photosynthesis in plant through web for education on the internet / นพดล บุญภา / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การสังเคราะห์แสง
1506 ผลการลดความเครียดของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงรายโดยใช้โปรแกรมการฝึก 4 สัปดาห์ = Effect of stress reduction of polytechnic Chiang Rai football players using 4-week training program / ภูริวัฒน์ เสวะกะ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
ฟุตบอล -- การฝึก
นักกีฬา -- เชียงราย
การแข่งเรือ
1507 ผลการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเสริมกิจกรรมการนวดแผนไทย = Teaching results on the topic of human body systems supplemented by Thai massage / ศศิพรรณ บุญธรรม / 2551 /Full Text
Subject
ร่างกาย
การนวด -- ไทย
1508 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสารแอนติออกวิแดนต์ ของผลหม่อนในน้ำเชื่อมในขวดบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว = Effect of thermal processing on antioxidants of pouched mulberry fruit in syrup / สงกรานต์ เรือนคำ / 2551 /Full Text
Subject
หม่อน
น้ำผลไม้ -- การผลิต
1509 ผลของกระบวนการโฮโมจีไนซ์ ต่อโครงสร้างจุลภาค และ สมบัติเชิงกลของแท่งอะลูมิเนียมผสม 6063 = Effects of Homogenization Process on microstructure and mechanical properties of 6063 aluminium billet alloys / กนกวรรณ อุตรสัก / 2551 /Full Text
Subject
โครงสร้างจุลภาค
วัสดุศาสตร์
อะลูมินัม
1510 ผลของการกดจุดต่อการบรรเทาอาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of acupressure on alleviation of nausea, retching, and vomiting in breast cancer patients receiving chemotherapy / ปิยะภร ไพรสนธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1511 ผลของการกลายพันธุ์ในยีนดีเอ็นเอพอลิเมอเรสของไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 1 ต่อการดื้อยาอะไซโคลเวียร์ = Effect of mutation in DNA Polymerase Gene of Herps Simplex Virus Type 1 on Acyclovir Resistance / อ้อมหทัย ดีแท้ / 2551 /Full Text
Subject
ยีน
ยีน -- การกลายพันธุ์
ดีเอ็นเอ
การกลายพันธุ์
1512 ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลชมุชน = Effect of creative problem solving on practices in infectious wase management among personnel in a community hospital / สุภาพร แซ่เตียว / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1513 ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการเก็บรักษาผลพริกหวาน (Capsicum annuum L.) = Effects of Chitosan Coating on Biochemical Changes during storage of bell pepper (Capsicum annuum L.) / ธนาภรณ์ ศรีศิริพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
ชีวเคมีวิเคราะห์
อาหาร -- การวิเคราะห์
พริกหวาน
1514 ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effects of self-management on health behaviors and blood pressure among hypertensive patients / ศิริวัฒน์ วงค์พุทธคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1515 ผลของการใช้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศต่อการปฏิบัติของบุคคลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of using 4 MAT Method emphasizing graphic organizer technique on teaching Thai literature for prathom suksa 6 students / ปัทมา ชัยชุมภู / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- prevention & control
1516 ผลของการใช้เบี้ยอรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมทำร้ายเพื่อนของเด็กที่เสี่ยงต่อปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ = Effect of using token economy to reduce attacking classmate behavior of an-At-Risk student with behavior or emotional problems / พนิดา ไพรสุริยะ / 2551 /Full Text
Subject
เด็ก -- พฤติกรรม
ความรุนแรงในเด็ก
1517 ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Effects of using the participatory learning program and telephone visit on knowledge, self-care behaviors, and blood sugar level among gestational diabetic women / พิศมัย มาภักดี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1518 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยายาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of the infection prevention promotional program on practice among nursing personnel and incidence of surgical site infection in a general hospital / พิมผกา ศรีใจอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1519 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ = Effects of implementing an action plan based on AIC technique on practices of nursing personnel for prevention of catheter-associated urinary tract infection / อัจฉรา กาญจนโยธิน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1520 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95