ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 ปัจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างที่ร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of construction materials and equipment at modern trade in Mueang Samut Sakhon District ยุวพร พึงพิพัฒน์ / วัชรินทร์ กิติพฤฒิพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1442 ปัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรถบรรทุกในการเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting trucking enterpreneur decision toward selecting garage services in Samut Sakhon Province ยุวพร พึงพิพัฒน์ / วรยุทธ์ มาลากรอง / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
อู่ซ่อมรถยนต์ -- สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
1443 ปัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting consumers selection of Voluntary Automobile Insurance in Samut Sakhon Province / ยุวพร พึงพิพัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ประกันภัยรถยนต์ -- การตลาด
ประกันภัยรถยนต์ -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1444 ปัญหาการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems concerning the exercise of rights according to the official information act, B.E. 2540 of people in Meuang Chiang Mai District ณัฐชยา ไชยสาลี / ณัฐชยา ไชยสลี / 2551 /Full Text
Subject
เอกสารราชการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เอกสารลับ
เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1445 ปัญหาการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of policemen in suppressing the copyrights violation in the area of Mueang District, Chiang Mai / ปฏิพล พ่วงเฟื่อง / 2551 /Full Text
Subject
ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1446 ปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก = The problem of accounting internal control for the agricultural cooperative in Phitsanulok province ;The problem of accounting internal control for the agricultural cooperative in Phitsanulok province / อนุสอน เทพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- พิษณุโลก
การควบคุมภายใน
การบัญชี
1447 ปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Studying, occupational personal and social life problems of Mathayom Suksa 3 students Banpalou School, Sawankalok District, Sukhothai Province / น้ำฝน เทียนทอง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าเลา -- นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ภาวะสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
1448 ปัญหาที่ตรวจพบจากการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in supervising inspection of the hotel business in the Regional Revenue Office Area 8 / ศรีวิไล ไชยเสน / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ธุรกิจโรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1449 ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in tax collection from immovable property sales in Chiang Mai Province / รุ่งราวรรณ พัวปิติพร / 2551 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
1450 ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in taxes collection from real estate rental business in Chiang Mai Province / สุภักดิ์ แก้วดอนหัน / 2551 /Full Text
Subject
ภาษี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ภาษี -- เชียงใหม่
1451 ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย = Problems of Thailand-Myanmar boundary demarcation on the Sai and Ruak Rivers in Chang Rai Province / พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไทย -- ปัญหาชายแดน -- พม่า
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
ไทย(ภาคเหนือ) -- เขตแดน
แม่น้ำสาย(เชียงราย)
แม่น้ำรวก(เชียงราย)
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1452 ปัญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problems and needs for government support of people with disabilities in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ดารารัตน์ ทิพย์วงค์ / 2551 /Full Text
Subject
คนพิการ -- แม่ฮ่องสอน
ความเอื้อเฟื้อ
คนพิการ -- การสงเคราะห์
1453 ปัญหาและแนวทางการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Tax payment problems and guidelines of real estate entrepeneurs in Chiang Mai Province / เจนจิรา สิงห์รีวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การชำระภาษี
นักธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
ภาษี
1454 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in criminal prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พีรวุฒิ คำใจ / 2551 /Full Text
Subject
ตำรวจ
อาชญากรรม -- เชียงใหม่
1455 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in working of investigator, Chiang Mai Province / วีรพงษ์ พึ่งเดชะ / 2551 /Full Text
Subject
พนักงานสอบสวน -- เชียงใหม่
1456 ปัญหาสุขภาพของผู้ลี้ภัยชาวคะเรนนีในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Health problems of Karenni refugees in Ban Mai Nai Soi Refugees Camp, Amphoe Mueang Mae Hong Son / แอนดรู ยะวัน / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ลี้ภัย
สุขภาพ
บ้านใหม่ในสอย (แม่ฮ่องสอน)
1457 โปรแกรมการทดสอบพัฒนาการทางสมองผ่านการรับรู้ทางด้านสายตาประสานกับเคลื่อนไหวของมือ = Brain development testing via eye-hand coordination program / ณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โปรแกรมสื่อทางการศึกษา
สมอง -- การทดสอบ
1458 โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย = Life skill development program for preventing drug abuse in Primary School Students, Chiang Rai Province / ประณยา ปันปิน / 2551 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย
1459 โปรแกรมจองการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิชัย = Reserving program for computers using of Pichai School / ตรัยมิตร รูปใส / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
1460 โปรแกรมวาดผังงาน = Flowchart drawing program / วิเชียร วงค์คำลือ / 2551 /Full Text
Subject
ผังงาน
ผังงาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95