ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนภาคเหนือของประเทศไทย = Factors determining household's debt in Northern Region of Thailand / เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช / 2551 /Full Text
Subject
หนี้
ครัวเรือน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1362 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย = Factors influencing the decistion making of Chiang Mai University civil servants become autonomour university's employees / ทับทิม สร้อยกาบแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่
1363 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ค้าปลีกในการซื้อน้ำดื่มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting retailer decision towards buying Nestle Pure Life drinking water from distributors of Nestle (THai) Company Limited in Amphoe Mueang Chiang Mai / นิจจารีย์ ประสูตรรุ่งเรือง / 2551 /Full Text
Subject
การขายปลีก
การตัดสินใจ
พ่อค้า
ปัจจัย
1364 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสำนักงานบัญชีในการเป็นตัวแทนผู้เสียภาษีในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing decision making of accounting office to be tax agent of tax payers in Chiang Mai Province / บังอรศิริ โสกันธิกา / 2551 /Full Text
Subject
การชำระภาษี
การตัดสินใจ
การตัดสินใจของกลุ่ม
ภาษี -- เชียงใหม่
1365 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors influening decision making of consumers on purchasing used cars in Mueang Chiang Mai district / ชาตรี อินชัย / 2551 /Full Text
Subject
การตัดสินใจ
ผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1366 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีของตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โปรเฟส ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the purchasing decision of profess distribution company limited dealers towards IT products in Chiang Mai Province ;Factors affecting the purchasing decision of profess distribution company limited dealers towards IT products in Chiang Mai Province / สุวิกา พงษ์ตุ้ย / 2551 /Full Text
Subject
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแทนทางการค้า
1367 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพขับรถโดยสารไม่ประจำทาง : กรณีศึกษารถตู้รับจ้างส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting decision making on becoming freelance drivers : The case study of private hiring vans in Mueang Chiang Mai District / จีรพรรณ แสนอ้าย / 2551 /Full Text
Subject
ปัจจัย
การตัดสินใจ
คนขับรถ
ความสนใจทางอาชีพ
รถตู้โดยสาร
อาชีพ
1368 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Factors affecting factory decision towards selecting IT solution companies in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / อำภาพร ศรีแท่นแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม
การตัดสินใจ
คอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
ปลั๊กแอนด์เพลย์ (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์)
อิทธิพล (จิตวิทยา)
อุตสาหกรรมบริการคอมพิวเตอร์
1369 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the users choice of liquefied petroleum gas (LPG) of personal car in Mueang district, Chiang Mai Province / อัจฉริยา วิจิตร / 2551 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
ก๊าชปิโตรเลียมอัดเหลว
1370 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consummers' choice of using convenient store in Mueang district, Chiang Mai province / ศิริชัย โกเมนทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1371 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้รถจักรยานยนต์มือสองของลูกค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influenching the customer's choice of second-hand motocycles in Chiang Mai minnicipality ;Factors influenching the customer's choice of second-hand motocycles in Chiang Mai minnicipality / เอกศาสตร์ รัตนมณี / 2551 /Full Text
Subject
จักรยานยนต์ -- เชียงใหม่
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1372 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the purchasing of resale non-performing assets of Krungthai Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / สุมนทิพย์ โศภิณวงศ์วิวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การตัดสินใจ
ทรัพย์สิน
1373 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ฉาบของร้านค้าปลีกและผู้รับเหมารายย่อย ในจังหวัดพิษณุโลก = Factors influencing the masonry cement purchasing for retails and small contractors in Pitsanulok Province / ปิยนาฎ ยอดรัก / 2551 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
ปูนซีเมนต์
1374 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting exporters in Chiang Mai Province towards selecting shipping companies / สุจิตรา ทองพลอย / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
การส่งออก -- เชียงใหม่
สินค้า -- การขนส่ง
1375 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting household saving in Mueang District, Chiang Mai Province / ประยงค์ คูศิริสิน / 2551 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
1376 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในเรือนจำกลางเชียงใหม่ = Factors influencing the job stress of Chiang Mai Central Prison Staff / นริศรา วงค์เลย / 2551 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความเครียดในการทำงาน
สภาพแวดล้อมการทำงาน
1377 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวน์ซินโดรม = Factors influencing prewriting skill in children with down's syndrome / ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Down's Syndrome
Learning disorders
Writing
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- การเขียน
1378 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการสำหรับการจัดการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในจังหวัดลำพูน = Factors influencing on entrepreneurs provision for the employees training in Lamphun Province / กิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง / 2551 /Full Text
Subject
ลูกจ้าง -- การฝึกอบรม
ลูกจ้าง -- ลำพูน
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
1379 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อผักเมืองหนาวของโครงการหลวงของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the behavior and satisfaction in purchasing royal project temperate vegetable of consumers in Chiang Mai Province / นิตยา แสงบุญ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผัก -- การจัดซื้อ
1380 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting for Japanese food demand consumption in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ชนม์เจริญ ธรรมมิโกมินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
อาหารญี่ปุ่น -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
อุปสงค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95