ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effectveness of implementing clinical practice guidelinges for enhancing medication adherence of persons with major depressive disorders, Outpatient Department, Buddachinaraj Hospital Pitsanulok Province / อรพินท์ สมบัติวัฒนางกูร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1222 ประสิทธิผลการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยี่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปราบ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of using discharge plan for suicidal attempted patients admitted to Sobprabab Hopital, Lampang Province / อมรรัตน์ เดือนสว่าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1223 ประสิทธิผลการใช้ยานอร์ทริปไทลินเพื่อบำบัดผู้สูบบุหรี่ที่มีภาวะติดสารนิโคตินในหน่วยบริการปฐมภูมิ = Effectiveness of nortriptyline for treating nicotine dependent smokers at primary care units / ศิริกุล รัตนะ / 2551 /Full Text
Subject
Nicotine
Nortriptyline (Drugs)
Cigarette smokers
การติดบุหรี่
การสูบบุหรี่
การรักษาด้วยยา
1224 ประสิทธิผลการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Administrative effectiveness of Chiang Mai University Library / ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด -- การบริหาร
ห้องสมุด -- การบริหาร
1225 ประสิทธิผลของการใช้แนวการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกฝากครรภ์ ในอำเภอแม่สะเรียง = Effectuvebess if clinical practice guidelines implementation for preterm labor prevention among at risk pregnant women at anternatal care clinic in Mae Sariang District / ถนิมนันท์ ปันล้อม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1226 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of discharge planning guidelines implementation for chronic obstructive pulmonary disease patients at mae Lao Hospital, Chiang Rai Province / สุภาพร ตันสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1227 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for fall prevention among older persons with hip fracture at orthopedics private unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เสาวคนธ์ อุบลศรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1228 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implmentation for enhancin medication adherence of patients with Schizophrenia Nakornthai Crown Prince Hospital, Phitsanulok Province / อำภาศรี ศรียศ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1229 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elders with hypertension at Maesuai Hospital, Chiagn Rai Province / จิตรลดา สมรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1230 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sore prevention in elderly with cerebrovascular disease at female medical Unit 1 Buddhachinaraj Hospital Phitsanuloke Province / บรรจงพร กันเผือก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1231 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้สูง อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical pratice guidelines implementation for cardiac rehabilitation among older adults with coronary artery disease at Medical Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทร์จิรา ฉายส่องแสง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1232 ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง = The Effectiveness of agriculturist training on the new theory management for the way of life guiding principle by Sufficiency Economy / บรรเจิด กิริยา / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่
การพัฒนาการเกษตร
เกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียง
1233 ประสิทธิผลของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองในระยะต้นอ่อน = Efficacy of antagonistic fungi Trichoderma spp. in control of anthracnose soybean seedling / เกศิณี แก้วมาลา / 2551 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
ถั่วเหลือง -- การปลูก
ถั่วเหลือง -- การควบคุม
เชื้อรา
1234 ประสิทธิผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาร้านค้าบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of asset capitalization project on the entrepreneur's economic conditions in the National Park : a case study of Pha Dam and Mae Sa Waterfalls in Doi Suthep-Pui Nationalal Park, Chiang Mai Province / สุรชัย ท้วมสมบูรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม
เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์
กรณีศึกษา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
1235 ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Operational effectiveness of Lamphun Provincial Administrative Organization / นิทัศน์ กับเป็ง / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1236 ประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์สมการพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มและการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม = Education management efficiency of higher educational institutes : comparison study between stochastic frontier analysis (SFA) and data envelopment analysis (DEA) / เอกชัย ไชยจิตร / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สมการ
1237 ประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐ = Education management efficiency of public Higher Educational Institutes / อัมพร ลืมนัด / 2551 /Full Text
Subject
งบประมาณการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การเงิน
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
1238 ประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = Education management efficiency of private higher educational institutes / เพ็ญประภา เปี่ยมพุก / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
1239 ประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Efficiency of hotel fee revenue's collection of the Mae Hong Son Provincial Administrative Organization / ประสิทธิ์ พรมจักร์แก้ว / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาษีบำรุงท้องที่
การคลังท้องถิ่น
โรงแรม -- แม่ฮ่องสอน
1240 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต = Operating efficiency of life insurance business / ชัยนันท์ ใจวังเย็น / 2551 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95