ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 บทบาทสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น = Role of Chiang Mai Provincial Office for local administration in the development of local government personnel / สุธีรา ใจดี / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- การบริหารงานบุคคล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1202 บทเรียนที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ = Lessons learned from reflection of female school drop-outs with unwanted pregnancy / วิทิตา สุขทั่วญาติ / 2551 /Full Text
Subject
จิตวิทยาวัยรุ่น
วัยรุ่นหญิง -- พฤติกรรมทางเพศ
ครรภ์ไม่พึงประสงค์
1203 บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กรกับการจัดการความรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ = Organizational learning climate and knowledge management as perceived by nurses in the hospital participating knowledge management project / พิชชานันท์ สุริยรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1204 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Organizational climate of Fangchanupathum School, Chiang Mai Educational Area 3 / ปิยะ เงาส่อง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ -- การบริหารงานบุคคล
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
1205 แบบของบุคลิกภาพกับยอดขายของพนักงานขายของบริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Personality types and sale records of salespersons in Copytex Co.,Ltd. Chiang Mai Province / พัฑฒิดา อารีย์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด
บุคลิกภาพ
พนักงานขาย -- เชียงใหม่
การขาย
1206 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on stocks of the information technology and communication sector in the stock exchange of Thailand using Arima Garch, E-Garch and T-Garch ;Volatility modelling of the returns on stocks of the information technology and communication sector in the stock exchange of Thailand using Arima Garch, E-Garch and T-Garch / รสสุคนธ์ เรืองพิพัฒนพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
หลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- อัตราผลตอบแทน
การสื่อสาร -- อัตราผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1207 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on selected stocks in the building and furnishing material sector of the Stock Exchange of Thailand / ณัฐกานต์ ไกรสร / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
หลักทรัพย์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ต้นทุนการผลิต
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- อัตราผลตอบแทน
1208 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี อารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of returns on stocks of large size commercial Bands in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA GARCH, E-GARCH and T-GARCH / เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย
1209 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนในหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย วิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และ ทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on selected stocks in the energy sector sector in the stock exchange of Thailand using ARIMA GARCH, E-GARCH and T-GARCH / ชบาฉาย สว่างแสง / 2551 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมพลังงาน
1210 แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Patterns of alcohol consumption in women at Song District, Phrae Province / อรมัย เหมืองหม้อ / 2551 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- สอง (แพร่)
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- สอง (แพร่)
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
1211 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตสถานีอนามัยบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง = Health belief model and cigarette smoking behavior of people in Mae Pu Health Center, Mae Phrik District, Lampang Province / ปานชีวัน แลบุญมา / 2551 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่ -- ลำปาง
การสูบบุหรี่ -- พฤติกรรม
1212 แบบภาวะผู้นำของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Leadership styles of the Far Eastern university's president วิณิชชา อนุกูลประเสริฐ / วณิชชา อนุกูลประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- อธิการบดี
1213 ปฏิสัมพันธ์ของระยะทรุดตัวระหว่างเสาเข็มเสียดทานรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากันในตัวกลางยืดหยุ่น = Settlement interaction between friction piles supporting unequal loads in an elastic medium / อนุรักษ์ ใจอักษร / 2551 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
กำลังวัสดุ
1214 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between community and Chiang Mai Night Safari Chiang Mai Province / มรรค คงดี / 2551 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ชุมชน -- เชียงใหม่
1215 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between community leaders and politicians in local community development process of Yang Noeang Municipality, Sarapee District, Chiang Mai Province / กมลวรรณ ทองขันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน
การปกครองท้องถิ่น -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลยางเนิ้ง
เทศบาล -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลยางเนิ้ง
1216 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร = Interaction between mothers and infants during infant feeding / อุทัยวรรณ กางทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1217 ประเมินผลนโยบายการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดลำปาง = An evaluation of the work simplification policy Lampang Provincial Land Office / สุรดา สิทธิมงคล / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
ข้าราชการ -- การทำงาน
ข้าราชการ -- ลำปาง
1218 ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดลำปาง = An effectiveness of management information systems of Community development Provincial Office in Lampang Province / สุดารัตน์ ล่ำงาม / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
1219 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง = An effectiveness of compulsory education management of Lampang Provincial Administrative Organization / สุธาสินี กูลกิจตานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ลำปาง
1220 ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มารับการรักษาที่ศูนย์มะเร็ง ลำปาง = Effetivieness of clinical practice guidelines implementation for mucositis prevention among head and neck cancer patients at Lampang Cancer Center / อาภรณ์ ฟูกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95