ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การเลือกขนาดที่เหมาะสมของภาชนะบรรจุไนโตรเจนเหลวในกระบวนการแข็งตัวของไนโตรเจน = Optimum sizing of liquid nitrogen chamber in Nitrogen Freezing Process / วัทธิกร ภูสำเภา / 2551 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
ภาชนะ -- การทดสอบ
ความร้อน -- การถ่ายเท
602 การเลือกขนาดและวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กจากน้ำระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ = Size selection and cost benefit analysis micro-hydro generator from cooling water of hydropower plant / สุทธิพงษ์ วงค์สารภี / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ำ
603 การเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Selection of commercial banks services among employees of the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / ณฐมน แสนสมชัย / 2551 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลูกจ้าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- ลำพูน
604 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม = Learning exchanges for community environmental conservation of Wiandong forest conservation group Wing sub-district, Fang district, Chiang Mai province / พระพิชิตชัย มิพิมล / 2551 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ฝาง (เชียงใหม่)
605 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การแพร่บริเวณรอบรอยต่อของของเหลวผสมระหว่างเมทานอลไซโคลเฮกเซนโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสง = Measurement of diffusion coefficients in the vicinity of the boundary of methanolcyclohexane liquid mixture by using light scattering technique / ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
ของเหลว -- การแพร่กระจาย
การวัดด้วยวิธีการทางแสง
606 การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Measurement for professional skills of accountants in Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / สรศักดิ์ ธนันไชย / 2551 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
นักบัญชี -- ลำพูน
607 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎีอุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habits of graduate students at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University by applying the Seven Habits of highly effective people theory / จิรัชยา จงประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
นิสัย
ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิต
ความสามารถ
608 การวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Performance measurement of supply chain in garment industy / วัชรีภรณ์ ร้ายกลับดี / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
เสื้อผ้าและการตัดเย็บ
609 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ = Marketing strategic planning of Chiang Mai rice seed center ;Marketing strategic planning of Chiang Mai rice seed center / ขจรศักดิ์ โนวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
การจัดการตลาด
ข้าว -- เชียงใหม่ -- การตลาด
610 การวางแผนจำหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง = Discharge planning by nurses at Sanpatong Hospital / วิลาวรรณ์ กันทะสี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
611 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถานบริการนวดแผนไทย สตาร์ไทยมาสซาส ซาวน่า แอนด์ ฟิตเนส = Strategic planning of Star Thai massage Sauna and Fitness / พรกมล ปริญญารักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
สถานบริการนวดแผนไทย สตาร์ไทยมาสซาส ซาวน่า แอนด์ ฟิตเนส
การบริหารเชิงกลยุทธ์
สถานบริการนวดแผนไทย -- การบริหาร
612 การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจสปา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing strategy analysis of spa business entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District / ฉันทวัต วันดี / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
นักธุรกิจ -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา
613 การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน ทีพี53 ที่เอ็กซอน 1, 9, 10 และ 11 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม = TP53 Gene mutation analysis st Exons 1, 9, 10 and 11 in Upper Northern Thai lung cancer patients and the association with environmental risk factors / ภาวิณี อินนาค / 2551 /Full Text
Subject
การกลายพันธุ์
ยีน
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
614 การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการลำไยสดด้วยการวิเคราะห์สายธารคุณค่าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = The Supply chain management analysis of fresh Longan entrepreneurs using value stream analysis in Chiang Mai and Lamphun Provinces / รภัส มัชฌิมานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
ลำไย -- การค้า
อุตสาหกรรมลำไย -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมลำไย -- ลำพูน
615 การวิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของ ติช นัท ฮันห์ = Analysis of mindfulness pratice according to Thich Nhat Hanh's approach / ฑีฆายุวัฒก์ สวัสดิ์ลออ / 2551 /Full Text
Subject
นัท ฮันห์, ติช
การปฏิบัติธรรม
สมาธิ
วิปัสสนา
616 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในภาพยนตร์ไทยเพื่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Analysis of language usage in Thai movies for teaching Thai language and culture to the learners of Thai as a foreign language / สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย
ภาพยนตร์ -- ไทย
ภาษาต่างประเทศ
617 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวรักของเกาหลี = An Analysis of the narrative in Korean romance films / มาลิน ธราวิจิตรกุล / 2551 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ -- ประวัติและวิจารณ์
ภาพยนตร์ -- เกาหลี
618 การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analysis of education based on the Tri-Sikkha in Theravada Buddhism / พระบุญชู กัลณา / 2551 /Full Text
Subject
ไตรสิกขา
พุทธศาสนาเถรวาท
619 การวิเคราะห์การออกแบบเพื่อการประกอบของสแน็บฟิตพลาสติกแบบเรียว = Assembly design analysis of tapered plastic snap-fit ;Assembly design analysis of tapered plastic snap-fit / ทกูณ สุวภาพ / 2551 /Full Text
Subject
พลาสติก
พลาสติก -- การทดลอง
620 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา = An Analysis of revealed comparative advantage of Thai textile and clothing export to the United States of America / ธีรภาพ วรรณรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
สิ่งทอ -- การส่งออก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95