ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of dental hospital information system for faculty of dentistry, Chiang Mai University / นิกุล ไชยวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
502 การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนงานปกครองโรงเรียนพณิชยการเชียงราย = Development of the information system for student management section, Chiangrai commercial school / สุริญญา อินแต่ง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การศึกษา
การจัดการฐานข้อมูล
โรงเรียน -- เชียงราย
503 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the information systems for internal auditing at the office of internal audit, Chiang Mai University / อัมพวรรณ พันธจักร / 2551 /Full Text
Subject
การตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
504 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศของศูนย์การศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an information system for foreign syudents and staffs of CMU International Centre for Education, International Relations Division, Office of the President, Chiang Mai University / พันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ชาวต่างประเทศ
ศูนย์การศึกษานานาชาติ
505 การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับฝ่ายสำนักงาน มูลนิธิดรุณาทร = Development of an electronic information system for ministry services department, Compassion International INC. / อรรจนันท์ เจริญศิริ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการสารสนเทศ
การพัฒนา
สารสนเทศ
506 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai province / สุธิดา อินทรเพชร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
507 การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก = Developing nursing service quality model in an outpatient department / ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
508 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
509 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบั้ติในศูนย์สุขภาพชุมชน = Development and implementation of practice guidelines for steam sterilization among workers in primary care unit / กชพรรณ ใจคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
510 การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพในชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development and evaluation of pharmaceutical pictograms in the Pga K'nyau, Sop Moei District, Mae Hong Son Province / อัจฉนาถ เมืองเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์
การประเมิน -- แม่ฮ่องสอน
ฉลาก
511 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร : กรณีศึกษาสโมสรทาร์ซาน ฮัท เพนท์ บอล เชียงใหม่ = Development of a website for organization public relation : a case study of Tarzan Hut Paintball Club, Chiang Mai / ชลิตา ไวรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
512 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการสารสนเทศ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด = The Development of website for information management of the information technology division, Quality Ceramic Co., Ltd. / วัลยุรี ฝึกวาจา / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
การจัดการสารสนเทศ
บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด
513 การพัฒนาเว็บบอร์ดโดยใช้เอ็กซ์เอ็มแอล = Webboard development using XML / จินตวัฒน์ น้ำแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
เอ็กซ์เอ็มแอล
514 การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of agricultural cooperative, Royal Project : comparative study between Doi Inthanon and Tin Tok Agicultural Cooperatives, Chiang Mai Province / สมศักดิ์ สายพิน / 2551 /Full Text
Subject
โครงการหลวง
โครงการหลวงดอยอินทนนท์
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
สหการ์การเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
สถาบันการเงิน
515 การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรม = Development of multimedia cartoon for teaching buddhism on sin principles / ปรมาภรณ์ มาเทพ / 2551 /Full Text
Subject
การ์ตูน
การ์ตูนในการศึกษา
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบมัลติมีเดีย
สื่อการสอน
516 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องตุงกระด้าง = Development of E-learning media on tungkradang / จารุวรรณ เฉลิมผล / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอน
517 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้วยการจัดการ สารสนเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษา มูลนิธิเกื้อดรุณ = Development of media for online public relations by appropriate information management : a case study of support the Children Foundation / วิภาวดี จ่าบำรุงวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
มูลนิธิเกื้อดรุณ
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
518 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อรณรงค์การเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษานักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Multimedia development for campaigning the creative computer game playing of the secondary school students: a case study of the students in Chiang Mai / วิภาวี ใจยะวัง / 2551 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน
ระบบมัลติมีเดีย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
519 การพัฒนาสื่อประสมสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Development of multimedia for supporting learning and enhancing reading and writing skill for Pathom Suksa 2 Students / กานต์ อุทัยทัศน์ / 2551 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
520 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนเรื่องเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชี ววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of instructional video media on basic microbiology techniques for microbiology students, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University / ขจรศักดิ์ สิงห์ฆะจักร์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาจุลชีววิทยา
สื่อการสอน
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
จุลชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95